Sbírka Muzea dělnického hnutí (dále jen Sbírka) je zřízena pro správu sbírky darované Národnímu muzeu Muzeem dělnického hnutí o. p. s. v roce 2014 s požadavkem zachování její celistvosti. Sbírku vytvořilo v roce 1990 Muzeum dělnického hnutí, které po transformaci Muzea Klementa Gottwalda, Muzea V. I. Lenina a Muzea Julia Fučíka převzalo jejich sbírkové fondy a sbírku i nadále doplňovalo. Národní muzeum Sbírku přebíralo v letech 2014–2017. V současnosti je Sbírka ve stádiu zpracovávání, badatelský servis je zajištěn na základě domluvy.

Jedná se o soubor sbírkových předmětů, archiválií a knihovny obsahující tematicky podstatnou část společenských hnutí včetně mezinárodních souvislostí a historickou dokumentaci k dějinám a některým oblastem činnosti politických stran (především KSČ a sociální demokracie). Průřezově se věnuje rozvoji československé společnosti především ve 2. polovině 20. století. Ve sbírce jsou obsaženy prezentace historických revolučních událostí – doby husitské, roku 1848, vzniku a rozvoje dělnického hnutí, dějin čs. sociálně demokratického hnutí a dějin KSČ, protifašistického odboje, Slovenského národního povstání, let 1945 a 1948, budování lidové demokracie a počátků socialismu. Podstatnou součástí Sbírky jsou předměty a písemné dokumenty k prezidentu Klementu Gottwaldovi, Juliu Fučíkovi i dalším významným osobnostem (prezident Antonín Zápotocký, Gusta Fučíková ad.). Časově lze Sbírku zasadit do období od roku 1848 až do 80. let 20. století s tím, že hlavní těžiště sbírky je 20. století. Starší období je zaměřené především na dokumentaci a prezentaci počátků dělnického hnutí.

Základem odborného zpracování Sbírky je její zachování jako celku se vzájemným provázáním a maximálně možným udržením souvislostí z evidencí původních muzeí. Jednotlivé části Sbírky jsou zpracovávány dle povahy materiálu (muzejní fond sbírkových předmětů, archivní fond písemných materiálů a knihovní fond), a podléhají tedy třem různým zákonům – muzejnímu, archivnímu a knihovnímu. Proto je v současné době Sbírka zpracovávána následujícím způsobem: muzejní fond sbírkových předmětů (zejména trojrozměrné a umělecké předměty včetně fotografického a audiovizuálního materiálu) je zpracováván v Oddělení novodobých českých dějin Historického muzea; archivní fond písemných materiálů a drobných tisků a materiály archivní povahy z osobních fondů významných osobností jsou zpracovávány v Archivu Národního muzea Historického muzea; knihovní fond z původní knihovny Muzea dělnického hnutí je zpracováván zčásti v Knihovně Národního muzea a zčásti jako knihovna Sbírky a sbírkový fond Knihy v Oddělení novodobých českých dějin.