Aktuality

  • Preventivní opatření
    Z důvodu kritického stavu některých titulů (lámavost papíru, opotřebení vazby atd.)
    je omezen přístup a manipulace s některými svazky z našeho fondu.
    O expedici poškozených svazků do studovny rozhodují aktuálně pracovníci knihovny.
  • V digitální knihovně Kramerius je volně vystaven titul Prager Presse v rozsahu 1921-1938 a Rudé právo v rozsahu let 1920-1938. Zahájena byla rovněž digitalizace Českého slova (pražského vydání), zatím jsou dostupná léta 1918-1920, 1923-1931, digitalizace dalších ročníků bude pokračovat v roce 2023.
  • Současně si Vás dovolujeme upozornit, že tituly, které jsou dostupné v digitální knihovně Národního muzea stejně jako periodika volně dostupná v digitálních knihovnách jiných institucí, nebudou z důvodu ochrany ve fyzické podobě expedována do studovny!

          Děkujeme za pochopení.

Oddělení časopisů Knihovny Národního muzea se nalézá v Místodržitelském letohrádku v Královské oboře v Praze 7, obecně nazývané Stromovka. Jsou zde odborná pracoviště, studovna a depozitáře. Budova, jíž se lidově říká zámeček, je vzácná pražská stavební památka, pozoruhodná svou architekturou, historií i umístěním. Její současná romantická novogotická přestavba pochází z počátku 19. století a je první tohoto druhu v Praze a jednou z prvních na území Čech. V depozitářích je uložena téměř úplná konzervační sbírka bohemikálních periodik, tj. novin a časopisů i jiných, nejméně dvakrát do roka vycházejících tisků, které byly a jsou vydávány na území Čech, Moravy a Slezska. Ve sbírce jsou zastoupena také periodika (s výjimkou let 1939¬-1944) vydávaná na Slovensku před rokem 1993, v letech 1919-1938 byl fond obohacován novinami a časopisy z Podkarpatské Rusi.

Zvláště významné jsou téměř kompletní řady českého i německého denního tisku různého politického zabarvení z 19. a první poloviny 20. století. V oddělení jsou uložena bohemika dle místa vydání, tedy vycházející v zemích patřících v různých obdobích k našemu státu, psaná nejen česky, ale i slovensky, německy, latinsky, polsky, ukrajinsky, maďarsky i mnohými dalšími jazyky. Ve fondu je možno najít i mnoho unikátních periodik jinde nedochovaných. Rozličnými způsoby se dostalo do sbírky i množství jednotlivých zahraničních novin z celého světa v nejroztodivnějších jazycích, které zajímavým způsobem dokreslují celý soubor periodik Sbírka novin a časopisů Knihovny Národního muzea je živá. Datace nejmladších periodických tisků je vždy "dnes" a posunuje se každým novým dnem. Knihovna Národního muzea má od roku 1946 ze zákona právo povinného výtisku, tj. obdržet od vydavatelů v České republice jeden exemplář každého vydání úředně evidovaného titulu periodika. Sbírka se rozrůstá každý den s příchodem poštovních zásilek.

Časopisecké oddělení ochraňuje více než 300 000 svazků periodického tisku. Ročně přibývá ve sbírce okolo 5000 položek - tj. dalších svazků novin a časopisů. Již před několika desetiletími nebyla budova zámečku schopna pojmout obrovské množství svázaných ročníků periodik a orientace při vyhledávání byla již od poloviny 80. let minulého století obtížná, v některých místech depozitáře i nemožná. Mezníkem bylo proto získání a následná moderní rekonstrukce Ústředního depozitáře v Terezíně, kam byla z oddělení časopisů přemístěna slovacika, a kde jsou ukládány všechny tisky vydané po roce 2001 včetně. Sbírka periodik je konzervační, jejím úkolem je uchovat všechny noviny a časopisy v dobrém stavu pro budoucí generace. Jako ostatní sbírky Národního muzea patří k národnímu kulturnímu dědictví. Novinový papír titulů vydávaných od druhé poloviny 19. století však vlivem vysoké "kyselosti" křehne, rozpadá se a v mnoha případech hrozí, že své obsahové sdělení neudrží déle než v časovém horizontu několika let. Z toho důvodu je nutné podnikat opatření k ochraně ohrožených ročníků, nebo alespoň kroky k obrazovému záznamu listů, které podléhají destrukci nejrychleji a současně jsou i badateli nejčastěji žádány ke studiu.

Knihovna Národního muzea je od roku 2005 zapojena do digitalizačního programu Kramerius, koordinovaného Národní knihovnou ČR, jehož úkolem je převést všechna ohrožená periodika do digitální podoby a umožnit k nim přístup co nejširší veřejnosti.