Lichenologická sbírka

Hlavní části tvoří herbářové doklady lišejníků, velké stélky z kusové sbírky, fotografie…

Mykologická sbírka

Hlavní části mykologické sbírky tvoří herbářové doklady hub, tekutinové preparáty, plodnice z kusové…

V oboru taxonomie hub jsou podrobně studováni zástupci rodů Ramariopsis, Boletus (v širokém pojetí), Sarcodon a Lachnum (v širokém pojetí, zahrnujícím i rod Capitotricha). Výsledky byly sepsány pro impaktový časopis Mycological Progress a domácí recenzované časopisy, včetně Czech Mycology (je v databázi Scopus). Nejvýznamnějšími výsledky jsou popis nového druhu Ramariopsis robusta Matouš et Holec a hloubková revize druhu Capitotricha bicolor a některých příbuzných skupin, která je založena na sekvenaci jejich DNA.

Ekologie hub se týká celosvětově zaměřená práce o stanovištích a substrátech vzácného druhu Pluteus fenzlii, která je výsledkem expedice mykologického oddělení do Bělověžského pralesa v Polsku a cesty na jižní Slovensko. Diverzita hub je studována jednak ve vybraných regionech ČR, jednak během zahraničních služebních cest (Polsko, Slovensko).

Lichenologický výzkum se z taxonomického hlediska věnuje hlavně rodu Rhizocarpon a to především hnědé skupině těchto mapovníků. Na těchto druzích jsou studovány sekundární metabolity metodou tenko-vrstevné chromatografie. Ekologie a diverzita těchto lichenizovaných hub je studována jak na tuzemských služebních cestách (Pálava, Šumava, České Švýcarsko, Krkonoše, Brdy a Krušné hory), kde jsou zkoumány zejména zachovalé pozůstatky původních smíšených lesů, nebo skalní stěny a kamenná moře. Na zahraniční služební cestě (Itálie, Slovinsko, Rakousko) se jednalo převážně o výzkum saxikolních společenstev lišejníků v horských až alpinských oblastech.

Mykologie – věda o houbách – je na půdě Národního muzea zastoupena téměř od jeho založení. Lichenologie – věda o lišejnících – se v Národním muzeu rozvíjela jen v některých obdobích, ale sbírka lišejníků byla budována také od okamžiku založení muzea. Pro vědecké účely se plodnice hub a stélky lišejníků uchovávají podobným způsobem jako rostliny - sušením a uložením do papírových obálek nebo krabic různých velikostí.

V současné době se činnost mykologického oddělení zaměřuje na tři hlavní oblasti. První je odborná správa sbírek a jejich neustálé rozšiřování. Sběry hub a lišejníků je nutno pravidelně dezinfikovat, protože hrozí jejich napadení hmyzem a při vyšší vlhkosti i plísněmi. Dezinsekce se dělá jednak moderní metodou – hlubokým podmrazením – jednak klasicky plynováním. Sběry, které se uloží do herbářů, je pak třeba vědecky zpracovat. Neustále pokračuje floristický průzkum naší vlasti – tedy sledování, jaké druhy hub a lišejníků u nás rostou.

Sbírky mají také nesmírný význam pro systematiku hub a lišejníků. Badatel, který se zajímá o určitou skupinu, má možnost vidět pohromadě mnoho položek hub a lišejníků, které by zejména u vzácnějších druhů musel v přírodě obtížně a dlouho hledat. V této souvislosti mykologické oddělení vyřizuje každoročně cca 30 zásilek herbářového materiálu, který studují odborníci na univerzitách, v muzeích a výzkumných ústavech a výsledky publikují v odborných časopisech a knihách.

Druhá oblast se týká vědecké činnosti a to hlavně - studium systematiky, rozšíření a ekologie všech skupin hub a lišejníků, většinou v rámci grantových projektů a výzkumných záměrů nebo smluvních úkolů. Průzkum biodiverzity hub a lišejníků probíhá v různých oblastech v ČR, v současnosti např. národních parků, České Švýcarsko, Krkonoše, Šumava chráněných krajinných oblastí Šumava, Křivoklátsko, Blanský les, Český kras, Český les, Jizerské hory, Blaník, některých rezervací a dalších zájmových území. Lichenologická výzkumná aktivita se týká převážně reliktních borových lesů na kamenných mořích a skalních výchozech se zaměřením na rod Rhizocarpon a také na epifytické lišejníky ve zbytcích zachovalých bukových porostů po celé střední Evropě. Odborní pracovníci mykologického oddělení často přednášejí o houbách a lišejnících na vysokých, středních i základních školách.

Tím se dostáváme ke třetí části muzejní práce - styku s odbornou i laickou veřejností a popularizaci mykologie a lichenologie. Často se na nás obracejí lidé, kteří chtějí vědět, zda si do kuchyně sebrali jedlé nebo jedovaté houby. Do mykologického oddělení přicházejí fotografové hub, kteří chtějí určit nasnímané houby, překladatelé, kteří si nevědí rady s cizojazyčnými názvy hub a další odborníci. V tradici krásných atlasů hub A. Piláta pokračují známé atlasy hub M. Svrčka, které výborným způsobem ilustroval malíř Bohumil Vančura a nově také Jan Holce s Přehledem hub střední Evropy, který ilustroval Antonín Bielich.

1997

1997

Původní vědecké práce / Scientific publications

Holec J. (1997): Ultrastruktura a taxonomie středoevropských druhů rodu Pholiota. – 230 p., 36 tab., ms. [doktorská dizertační práce, PřF UK Praha].

Holec J. (1997): First records of Pholiota subochracea and Pholiota elegans in the Czech Republic. – Czech Mycol. 50: 45-56.

Holec J. (1997): Studium makromycetů na trvalých plochách v hlavních klimaxových společenstvech Šumavy. – Příroda 10: 15-48.

Holec J. (1997): New records of rare basidiomycetes in the Šumava mountains (Czech Republic). – Čas. Nár. Muz., Řada přírodovědná 166: 69-77.

Kotlaba F. et Pouzar Z. (1997): Further localities of Phellinus cavicola in Europe. – Czech Mycol. 49: 189-192.

Réblová M. et Svrček M. (1997): New records of Pyrenomycetes from the Czech Republic I. – Czech Mycol. 49: 193-206.

Réblová M. et Svrček M. (1997): New records of Pyrenomycetes from the Czech Republic II. – Czech Mycol. 49: 207-227.

Svrček M. (1997): Nové a vzácné lupenaté houby (Agaricales) z jižních Čech III. – Sborn. Jihočes. Muz. v Českých Budějovicích, Přír. Vědy 37: 17-23.

Svrček M. (1997): Tři pozoruhodné terčoplodé houby z brdských Hřebenů. - Zpravodaj ochránců přírody okresu Praha-západ 17: 20-24.

Knihy / Books

Svrček M. (1997): Houby. – 279 p., Praha, Aventinum (1. české vydání).

Populárně-vědecké publikace / Popular science publications

Holec J. (1997): Houby na Šumavě. – informační materiál (skládačka) pro návštěvníky NP Šumava, vydala Správa NP a CHKO Šumava, 8 stran textu, 18 barevných fotografií od J. Holce, T. Papouška a M. Berana.

Personalia

Kotlaba F. et Pouzar Z. (1997): Svatopluk Šebek (1926-1996) in memoriam. - Czech Mycol. 49: 245-248.

Pouzar Z. (1997): Dr. František Kotlaba septuagenerian. – Czech Mycol. 50: 143-150.

Zprávy z vědeckého života / Reports from scientific life

Svrček M. (1997): K padesátému výročí založení ČVSM. – Mykol. Listy 61: 19-23.

Výzkumné zprávy / Unpublished research reports

Svrček M. (1997): Zpráva o mykologickém průzkumu Javornické hornatiny v roce 1997. – 14 p., ms. [strojopisná zpráva, depon. In: Mykologické oddělení Národního muzea]

Holec J., Svrček M., Kotlaba F. et Beran M. (1997): Biodiverzita, ekologie a rozšíření hub (makromycetů) v málo prozkoumaných nebo v minulosti nepřístupných oblastech Šumavy. – 17 p., ms. [zpráva o výsledcích projektu min. kultury PK96M05PO124 za rok 1997, depon. In: Mykologické oddělení NM,ministerstvo kultury ČR, správa NP Šumava].

Kocourková J. (1997): Studie lišejníků vytypovaných oblastí v Tróji za rok 1997. – 12 p., ms. [depon. In: Magistrát hl. města Prahy et PÚDIS, Praha].

1998

1998

Původní vědecké práce / Scientific publications

Holec J. (1998): The taxonomy of Pholiota aurivella and Pholiota adiposa - a return to Batsch and Fries. – Czech Mycol. 50(3): 201-222.

Horáková J. (1998): The genus Thelocarpon Nyl. in the Czech Republic. - Sauteria 9: 151-158.

Kocourková-Horáková J. (1998): Records of new, rare or overlooked species of lichens from the Czech Republic. – Czech Mycol. 50 (3): 223-239.

Kocourková-Horáková J. (1998): Distribution and ecology of the genus Thelocarpon in the Czech Republic. – Czech Mycol. 50(4): 271-302.

Kotlaba F. et Pouzar Z. (1998): Naše ohňovce (Phellinus) a klíč k jejich určování. – Mykol. Listy 64: 5-11.

Svrček M. (1998): Nové a vzácné lupenaté houby (Agaricales) z jižních Čech IV. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 38: 31-36.

Svrček M. (1998)[„1997"]: Dvě jarní terčoplodé houby na jehličí našich dřevin. – Zpravodaj ochránců přírody okresu Praha-západ 18: 12-15.

Populárně-vědecké publikace / Popular science publications

Holec J. (1998): Za houbami do okolí Černého Kříže na Šumavě. – Živa 46 (98/5): 237-239.

Knihy / Books

Svrček M. (1998)[„1997"]: Průvodce přírodou. Houby. – 279 p., Aventinum, Praha.

Personalia

Kotlaba F. et Pouzar Z. (1998): Odešel profesor Karel Kult (1917-1998). - Mykol. Listy 66: 23-26.

Zprávy z vědeckého života / Reports from scientific life

Holec J. (1998): Mykologové a herbáře ve Vídni a Innsbrucku. – Mykol. Listy 64: 16-19.

Holec J. (1998): Co je třeba, aby to v herbáři „fičelo"? - Živa 46(98/3): xxxiv.

Holec J. (1998): Mykologické oddělení. - In: Z pokladnice Národního muzea, p. 10-11 [katalog výstavy ke 180. výročí založení Národního muzea].

Výzkumné zprávy / Unpublished research reports

Kocourková J. (1998): Srovnávací studie lišejníků a lichenikolních hub CHPV Divoká Šárka za rok 1998. - 11 p., ms. [depon. In: Magistrát hl. města Prahy et PÚDIS, Praha].

1999

1999

Původní vědecké práce / Scientific publications

Holec J. (1999): A revision of new species of Pholiota and Flammula (Fungi, Agaricales) described by Josef Velenovský. – Czech Mycol. 52(1): 17-39.

Holec J. (1999): Houby Šumavy chráněné zákonem nebo zahrnuté v Červené knize: nálezy v roce 1998. – Silva Gabreta 3: 17-24.

Holec J. et Tomšovský M. (1999): Ekologie vybraných zástupců čeledi Hymenochaetaceae na Šumavě. – In: Houby a les, p. 189-202, Brno [sborník referátů z konference Houby a les, Brno 5.-6. 6. 1999, pp 255, ISBN 80-7157-420-1.].

Kocourková J. (1999): Lichenicolous fungi from the Czech Republic. 1. Weddellomyces xanthoparmeliae Calatayud et Nav.-Ros. – Czech Mycol. 51(2-3): 179-184.

Kocourková J. et Berger F. (1999): Polycoccum minutulum (Dothideales, Ascomycetes), a new lichenicolous fungus on Trapelia placodioides. – Czech Mycol. 51(2-3): 171-177.

Kocourková J. et Smrž J. (1999): Mites communities of two epiphytic lichen species (Hypogymnia physodes and Parmelia sulcata) in the Czech Republic. - Pedobiologia 43: 385-390.

Populárně-vědecké publikace / Popular science publications

Holec J. (1999): Mykologické oddělení. – In: Průvodce. Přírodovědecké muzeum, p. 33-40, Národní muzeum, Praha.

Personalia

Pouzar Z. (1999): Henri Romagnesi (7.II.1912-18.I.1999). – Mykol. Listy 70: 23-24.

Výzkumné zprávy / Unpublished research reports

Holec J., Svrček M., Kotlaba F. et Beran M. (1999): Biodiverzita, ekologie a rozšíření hub (makromycetů) v málo prozkoumaných nebo v minulosti nepřístupných oblastech Šumavy. – 84 p., 8 příloh, ms., Praha [závěrečná zpráva o výsledcích projektu ministerstva kultury RK96P01OMG024, období 1996-1998; depon. In: Správa NP Šumava, Mykologické odd. Nár. muzea, ministerstvo kultury ČR, knihovna katedry botaniky PřF UK Praha].

Holec J. (1999): Reliktní druhy hub na Šumavě - studium a vyhodnocení biodiverzity makromycetů na mykologicky málo známých lokalitách s přirozenou až pralesovitou vegetací. – 14 p., ms. [zpráva o výsledcích projektu ministerstva kultury RK99P03OMG002  za rok 1999, depon. In: Mykologické oddělení NM, ministerstvo kultury ČR, správa NP Šumava].

Kocourková J. (1999): Lichenologická studie Prokopského údolí za rok 1999. - 32 p., ms. [depon. In: PÚDIS, Praha; Mykologické oddělení NM].

Kocourková J. (1999): Zpráva z výzkumu lichenoflóry Jizerských hor za rok 1999. – 24 p., ms. [depon. In: Správa CHKO Jizerské hory, Liberec].

Kocourková J. (1999): Závěrečná zpráva grantového projektu GA ČR 206/96/0907. - 6 p., příloha 55 p., ms. [depon. in: GAČR, Praha; Mykologické odd. Nár. muzea].

2000

2000

Původní vědecké práce / Scientific publications

Holec J. et Niemelä T. (2000): Pholiota mucigera (Agaricales), a new species from a boreal old-growth forest. – Ann. Bot. Fennici 37: 79-83.

Holec J. (2000): Chráněné houby. – Ochrana přírody 55(6): 163-167.

Holec J. (2000): Mykoflóra Šumavy - základní literární pramenya shrnutí biodiverzity makromycetů v nejvýznamnějších biotopech. – Silva Gabreta 5: 69-82.

Holec J. (2000): The taxonomy of Pholiota fusus - a critical evaluation. - Czech Mycol. 52(3): 243-251.

Kocourková J. (2000): Lichenicolous fungi of the Czech Republic. The first commented checklist. – Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B., Hist. Nat., 1999, 55(3-4): 59-169.

Výzkumné zprávy / Unpublished research reports

Holec J. (1999): Reliktní druhy hub na Šumavě - studium a vyhodnocení biodiverzity makromycetů na mykologicky málo známých lokalitách s přirozenou až pralesovitou vegetací. – 11 p., ms. [zpráva o výsledcích projektu ministerstva kultury RK99P03OMG002 za rok 2000, depon. In: Mykologické oddělení NM, ministerstvo kultury ČR, správa NP Šumava].

Kocourková J. (2000): Výzkum lichenoflóry údolí Pitkovického potoka a obory v Uhřiněvsi za rok 2000. – 4 p., ms. [depon in.: mykol.odd. NM].

Kocourková J. (2000): Zpráva z výzkumu lichenoflóry Jizerských hor za rok 2000. – 41 p., ms. [depon in.: mykol.odd. NM].

2001

2001

Původní vědecké práce / Scientific publications

Holec J. (2001): The genus Pholiota in central and western Europe. – In: Libri Botanici, vol. 20: 1-220, Eching.

Holec J. (2001): Vzácné houby z rodů Cordyceps a Phaeocollybia na Šumavě - rozbor taxonomie a ekologie nových nálezů z Povydří a celkové shrnutí výskytu. – Silva Gabreta 6: 87-96.

Holec J. (2001): Remarks to the taxonomy of Gymnopilus josserandii based on records from the Bohemian Forest (Czech Republic). – Czech Mycol. 53(2): 131-137.

Holec J. (2001): Galerie našich hub - V. Pholiota cerifera (P. Karst.) P. Karst. Šupinovka zlatozávojná. – Mykol. Listy 78: křídová příloha V/1-V/2.

Holec J. (2001): Galerie našich hub – VI. Pholiota squarrosoides (Peck) Sacc. Šupinovka ježatá. – Mykol. Listy 78: křídová příloha VI/1-VI/2.

Holec J. (2001): Komentář k taxonomii a rozšíření druhů Pholiota cerifera a Pholiota squarrosoides. – Mykol. Listy 78: 7-11.

Kotlaba F. et Kocourková J. (2001): První nález velmi vzácné břichatky mnohokrčky dírkované v Čechách. – Mykol. Listy 75: 1-4.

Pouzar Z. (2001): Notes on taxonomy and distribution of Aphyllophorales I. - Czech Mycol. 53(2): 121-130.

Suková M. et Svrček M. (2001): Hlízenka Curreyova (Myriosclerotinia curreyana) v Čechách. – Mykol. Listy 76: 4-9.

Kandidátská disertace

Kocourková J. (2001): Lichenikolní houby České republiky. - 243 p., ms. [depon. in: Mykologické oddělení NM, knihovna katedry botaniky PřF UK].

Populárně-vědecké články / Popular scientific publications

Holec J. (2001): Ekologické skupiny a strategie velkých hub. – Živa 49(3/2001): 107-109.

Zprávy z vědeckého života / Reports from scientific life

Holec J. (2001): Některé změny v novém kódu botanické nomenklatury (Saint Louis Code). - Mykol. Listy 76: 14-19.

Výzkumné zprávy / Unpublished research reports

Holec J. (2001): Reliktní druhy hub na Šumavě - studium a vyhodnocení biodiverzity makromycetů na mykologicky málo známých lokalitách s přirozenou až pralesovitou vegetací. – 60 p. + 50 p. příloh, ms. [závěrečná zpráva o výsledcích projektu ministerstva kultury RK99P03OMG002  za období 1999-2001, depon. in: Mykologické oddělení Národního muzea, správa NP Šumava].

Kocourková J. (2001): Biodiverzita lišejníků a lichenikolních hub CHKO Křivoklátsko. Zpráva o výsledcích projektu ministerstva kultury RK01P03OMG003 za rok 2001 (první rok řešení projektu). - 15 p., ms. [depon. in: Mykologické oddělení NM, ministerstvo kultury ČR].

Kocourková J. (2001): Zpráva z výzkumu lichenoflóry Jizerských hor za rok 2001. - 44 p., ms. [depon. in: Mykologické oddělení NM, SCHKO Jizerské hory v Liberci].

Kocourková J. (2001): Srovnávací studie lišejníků vytypovaných oblastí u Zbraslavi, v Komořanech, Modřanech a u Lahovic a Radotína za rok 2001. - 7 p., ms. [depon. in: Mykologické oddělení NM; PÚDIS, Praha].

2002

2002

Původní vědecké práce / Scientific publications

Holec J. (2002): Fungi of the Eastern Carpathians (Ukraine) – important works by Albert Pilát, and locations of his collecting sites. – Mycotaxon 83: 1-17.

Holec J. (2002): Rare fungus Pholiota henningsii in the Řežabinec nature reserve (Czech Republic) – record after 43 years. – Čas. Nár. Muz., Řada přírodovědná 170: 69-74.

Holec J. et Suková M. (2002): Notes on the taxonomy of Cordyceps longisegmentis based on collections from the Czech Republic. – Czech Mycol. 54(1-2): 105-111.

Holec J., Novotný M. et Suková M. (2002): První nálezy vzácné rašeliništní houby čihovitky blatní (Sarcoleotia turficola) na české straně Šumavy [First finds of rare sphagnicolous fungus Sarcoleotia turficola in the Czech part of the Bohemian Forest]. – Silva Gabreta 8: 109-116.

Abstrakty z konferencí / Congress contributions (abstracts)

Holec J. (2002): The genus Gymnopilus (Basidiomycetes, Agaricales) in the Czech Republic. – In: IMC7, Book of abstracts, p. 207 (abstract of poster presented at The 7th International Mycological Congress, Oslo 11-17 August 2002).

Suková M. (2002): Interesting ascomycetes on Juncaceae and Apiaceae collected in the Czech Republic. – In: IMC7, Book of abstracts, p. 181 (abstract of poster presented at The 7th International Mycological Congress, Oslo 11-17 August 2002).

Personalia

Holec J. (2002): Věra Štětková, významná preparátorka Mykologického oddělení Národního muzea. – Čas. Nár. Muz., Řada přírodovědná 170: 124-126.

Kotlaba F. et Pouzar Z. (2002): Na paměť dr. Jiřího Hlaváčka (1927-2002). – Mykol. Listy 81: 7-10.

Výzkumné zprávy / Unpublished research reports

Holec J. [red.]  (2002): Mykologický průzkum národního parku České Švýcarsko. – 9 p., 4 přílohy, ms. [zpráva o výzkumu za rok 2002, depon. in: Mykologické oddělení Národního muzea, správa NP České Švýcarsko].

Kocourková J. (2002): Lišejníky CHKO Blaník, excerpce, revize a současný stav. zpráva z výzkumu za rok 2001. – 7 str., depon. in: Mykologické oddělení Národního muzea, SCHKO Blaník, Louňovice pod Blaníkem.

Kocourková J. (2002): Studie lišejníků vytypovaných oblastí v Tróji za rok 2002. – 7 str., ms., depon. in: Mykologické oddělení Národního muzea, PÚDIS, Praha.

Kocourková, J. (2002): Biodiverzita lišejníků a lichenikolních hub CHKO Křivoklátsko. Zpráva o výsledcích projektu ministerstva kultury RK01P03OMG003 za rok 2002 (druhý rok řešení projektu), 13 str., ms., depon. in: Mykologické oddělení Národního muzea, MK ČR.

Kocourková J. (2002): Zpráva z výzkumu lichenoflóry Jizerských hor za rok 2002. – 53 str., ms., depon. in: Mykologické oddělení Národního muzea, SCHKO Jizerské hory, Liberec.

Kocourková J. (2002): Lichenologické studie Prahy. Biodiverzita lišejníků a lichenikolních hub PP Baba, PP Podbabské skály a PP Sedlecké skály. – 15 str., ms., depon. in: Mykologické oddělení Národního muzea, Magistrát Hl. města Prahy.

2003

2003

Původní vědecké práce / Scientific publications

Holec J. (2003): Auf natürliche, vom Menschen nur minimal beeinflusste Vegetation beschränkte Großpilze. – Fritschiana 42: 25-27.

Holec J. (2003): Ježatec různozubý (Creolophus cirrhatus) na Boubíně – první nález na Šumavě a nejvýše položený v Čechách [Creolophus cirrhatus in the "Boubínský prales" virgin forest – the first find in the Bohemian Forest and the highest one in Bohemia]. – Mykol. Listy 83: 8-10 (in Czech with English summary), “2002”.

Holec J. (2003): Prachovečník bukový – Phleogena faginea, hromadný výskyt v Podyjí a poznámky k jeho rozšíření v České republice. (Phleogena faginea – abundant occurrence in the Podyjí National Park and notes on its distribution in the Czech Republic). – Mykol. Listy 84-85: 33-37.

Holec J. (2003): Taxonomy and nomenclature of Pholiota dissimulans with respect to Phaeogalera oedipus. – Sydowia 55(1): 77-85.

Holec J., Antonín V., Graca M. and Moreau P.-A. (2003): Gymnopilus igniculus – find from the Czech Republic and notes on its variability. – Czech Mycol. 55(3-4): 161-172.

Kotlaba F. et Pouzar Z. (2003): Masenka lišejníkovitá – Hypocreopsis lichenoides (tvrdohouby) nalezena v Čechách [Hypocreopsis lichenoides (Pyrenomycetes) found in Bohemia]. – Mykol. Listy 86: 4-8 (in Czech with English summary).

Kotlaba F. et Pouzar Z. (2003): Dvě další lokality hvězdovky Šmardovy u nás [Two additional localities of Geastrum smardae in the Czech Republic]. – Mykol. Listy 84-85: 31-33 (in Czech with English summary).

Kotlaba F. et Pouzar Z. (2003): Polypores (Polyporales s. l.) collected in Cuba. – Czech Mycol. 55(1-2): 7-50.

Palice Z., Czarnota P., Kukwa M., Kocourková J., Berger F., Guttová A., Halda J., Peksa O., Uhlík P., Svoboda D. (2003): Lišejníky zaznamenané během 9. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce konané v hajnici v zadním lese (CHKO Třeboňsko, 11.-14.iv. 2002). Lichens recorded during the 9th spring meeting of the Bryological-Lichenological Section in Hajnice near Mirochov, South Bohemia. – Bryonora 32: 7-17.

Pouzar Z. (2003): A new polypore from Cuba: Junghuhnia kotlabae. – Czech Mycol. 55(1-2): 1-6.

Suková M. (2003): Contribution to the knowledge of herbicolous ascomycetes and mitosporic fungi in the Šumava Mountains (Czech Republic). – Fritschiana 42: 59-66.

Suková M., Scheuer C. et Buryová B. (2003): New records and ecology of Naeviopsis carneola in Central Europe with notes on other fungi growing on Juncus filiformis. – Czech Mycol. 55(3-4): 223-239.

Populárně-vědecké články / Popular scientific publications

Holec J. (2003): Nejen o houbách Podkarpatské Rusi. – Živa 51 (1/2003): 15-17.

Výzkumné zprávy / Unpublished research reports

Holec J. et Suková M. (2003): Mykologický průzkum Národního parku České Švýcarsko. Zpráva o výsledcích průzkumu za rok 2003. – 49 ms. [depon. in: Mykologické oddělení Národního muzea, správa NP České Švýcarsko].

Kocourková J. (2003): Lichenologické studie Prahy. Biodiverzita lišejníků a lichenikolních hub PP Baba, PP Podbabské skály a PP Sedlecké skály. Srovnávací studie. – 15 str., ms., depon. in: Mykologické oddělení Národního muzea, Magistrát Hl. města Prahy.

Kocourková, J. (2003): Srovnávací studie lišejníků a lichenikolních hub CHPV Divoká Šárka. – 10 str., ms., depon. in: Mykologické oddělení Národního muzea, Magistrát Hl. města Prahy, PÚDIS, Praha.

Kocourková J. (2003): Srovnávací studie lišejníků vytypovaných oblastí u Zbraslavi, v Komořanech, Modřanech a u Lahovic a Radotína za rok 2003. Stav po povodních. – 7 str., ms., depon. in: Mykologické oddělení Národního muzea, Magistrát Hl. města Prahy, PÚDIS, Praha.

Kocourková, J. (2003): Biodiverzita lišejníků a lichenikolních hub CHKO Křivoklátsko. Zpráva o výsledcích projektu ministerstva kultury RK01P03OMG003 za rok 2003 (druhý rok řešení projektu). – 15 str., ms., depon. in: depon. in: Mykologické oddělení Národního muzea, MK ČR.

Kocourková J. (2003): Lišejníky CHKO Blaník, excerpce, revize a současný stav. Zpráva z výzkumu za rok 2003. – 28 str., ms., depon. in: Mykologické oddělení Národního muzea, SCHKO Blaník, Louňovice pod Blaníkem.

2004

2004

Populárně-vědecké publikace / Popular science publications

Hafellner J., Kocourková J., Obermayer W. (2004): Records of lichenicolous fungi from the northern Schladminger Tauern (Eastern Alps, Austria, Styria). – Herzogia 17: 59–66.

Holec J. (2004): Distribution and ecology of the rare polypore Pycnoporellus fulgens in the Czech Republic. – Czech Mycology 56(3-4): 291-302.

Holec J. (2004): Rare and interesting fungi from the Vydra - Otava river valley in Šumava National Park (Bohemian Forest, Czech Republic). – Silva Gabreta 10: 79-86.

Holec J. (2004): Nové lokality vzácného druhu Pholiota elegans v České republice [New localities of the rare fungus Pholiota elegans in the Czech Republic]. – Mykol. Listy, no. 90: 12-15 (in Czech with English summary).

Holec J. et Beran M. (2004): Seznam druhů hub na doplnění vyhlášky o zvláště chráněných druzích organismů [List of fungi for addition to the public notice on specially protected species of organisms in the Czech Republic. 1st part]. - Mykol. Listy, no. 87: 4-14 (in Czech).

Holec J. et Beran M. (2004): Seznam druhů hub na doplnění vyhlášky o zvláště chráněných druzích organismů (dokončení) [List of fungi for addition to the public notice on specially protected species of organisms in the Czech Republic. 2nd part]. - Mykol. Listy, no. 87: 1-3 (in Czech with English summary).

Chlebicki A. et Suková M. (2004): Fungi of  ‘alpine islands’ of Dryas octopetala in the Carpathians. – Mycotaxon 90(1): 153-176.

Kotlaba F. et Pouzar Z. (2004): Nápadně časně jarní lupenatá houba penízovka jarní – Collybia verna [A striking early spring agaric – Collybia verna]. - Mykol. Listy, no. 88: 6-16 (in Czech with English summary).

Suková M. (2004): Fungi on Juncus trifidus in the Czech Republic. I. – Czech Mycol. 56(1-2): 63-84.

Suková M. et Chlebicki A. (2004): Fungi on Juncus trifidus in the Czech Republic (II) with taxonomical notes to some species. – Czech Mycol. 56(3-4): 203-221.

Kapitoly v knize / Chapters in book

Holec J. (2004): Houby (Fungi). – In: Jóža M. et Vonička P., Jizerskohorská rašeliniště, p. 45-46, Liberec (in Czech).

Holec J. (2004): Diversity and ecology of macrofungi on the abandoned sedimentation basins near Chvaletice and Opatovice. – In: Kovář P. (ed.): Natural recovery of human-made deposits in landscape, p. 183-193, Praha.

Kocourková J. (2004): Lišejníky. -  In: Jóža M. et Vonička P., Jizerskohorská rašeliniště, p. 44-45, Liberec.

Personalia

Svrček M. (2004): Fiktivní rozhovor s Albertem Pilátem (1903-1974) [Fictive talk with Albert Pilát (1903-1974)]. - Mykol. Listy, no. 90-91: 39-43 (in Czech).

Abstrakty z konferencí / Congress contributions (abstracts)

Kocourková, J. (2004): Biodiversity of lichens and lichenicolous fungi in the Křivoklátsko Biosphere Reserve in the Czech Republic. – Book of Abstracts of the 5th IAL Symposium. Lichens in Focus. – 31.

Výzkumné zprávy / Unpublished research reports

Brackel W. v. et Kocourková J. (2004): Kryptogamen. - In: Elsner O., Zustandserfassung mit Pflegehinweisen für die rechtsmainischen Trockenrasen zwischen Veitshöchheim und Karlstadt. - 26 p., 4 p. append., ms. [depon. in: Mykologické oddělení Národního muzea., IVL Hemhofen, Regierung von Unterfranken].

Brackel W. v. et Kocourková J. (2004): TES Habitat Mapping Hohenfels 2004. Mosses & Lichens. - 85 p., 61 p. append., ms. [depon. in: Mykologické oddělení Národního muzea., IVL Hemhofen, WBI Umwelttechnik, Wolf Blumenthal Ingenierbüro].

Brackel W. v. et Kocourková J. (2004): Lichenologický průzkum v rašelinných lesích a lišejníkových borech Plzeňského kraje a vybraných stanovišť jihočeského kraje. - 22 p., 17 p. příloh, ms. [depon. in: Mykologické oddělení Národního muzea, Ministerstvo životního prostředí ČR, IVL Hemhofen].

Holec J. (2004): Mykologický průzkum přírodních rezervací Chynínské buky a Jelení vrch v Plzeňském kraji. – 33 p., ms. (depon. in: Odbor ochrany přírody Krajského úřadu Plzeňského kraje; Mykologické oddělení Národního muzea).

Kocourková J. (2004): Zpáva z výzkumu v CHKO Moravský kras za rok 2003. Lišejníky a lichenikolní houby. - 27 p., ms. [depon. in: Mykologické oddělení Národního muzea, SCHKO Moravský kras, Blansko].

Kocourková J. (2004): Zpráva z výzkumu lichenoflóry Jizerských hor za rok 2003. - 72 p., ms. [depon. in: Mykologické oddělení Národního muzea, SCHKO Jizerské hory, Liberec].

Kocourková J. (2004): Lichenologická studie Prokopského údolí za rok 2004. - 27 p., ms. [depon. in: Mykologické oddělení Národního muzea, Magistrát hl. města Prahy, PÚDIS, Praha].

2005

2005

Původní vědecké práce / Scientific publications

Aptroot A., Czarnota P., Jüriado I., Kocourková J., Kukwa M., Lohmus P., Palice Z., Randlane T., Saag L., Sérusiaux E., Sipmann H. J. M., Sparrius L. B., Suija A. et Thüs H. (2005): New or interesting lichens and lichencolous fungi found during the 5th IAL Symposium in Estonia. - Folia Cryptog. Estonica 41: 13-22.

Alstrup V., Zavarzin A. A., Kocourkova J., Kravchenko A. V., Fadeeva M. A., Siefelbein U. (2005): Lichens and lichenicolous fungi found in Northern Ladoga Area (Republic of Karelia) during The International fieldtrip in August 2004, prior to The fifth Congress of International Lichenological Association: Preliminary report. – Biogeografia Karelii 7: 3-16.

Holec J. (2005): The genus Gymnopilus (Fungi, Agaricales) in the Czech Republic with respect to collections from other European countries. - Sborník Národního Muzea v Praze, řada B - Přírodní Vědy (Acta Musei Nationalis Pragae, Ser. B - Historia Naturalis) 61: 1-52.

Holec J. (2005): Taxonomy and nomenclature of Gymnopilus bellulus and G. microsporus (Agaricales, Cortinariaceae). - Mycotaxon 92: 361-369.

Holec J. (2005): Klíč k určování druhů rodu Gymnopilus známých z České republiky s poznámkami k jednotlivým druhům. - Mykol. Listy no. 93: 10-16.

Holec J. (2005): Distribution and ecology of Camarops tubulina (Ascomycetes, Boliniaceae) in the Czech Republic and remarks on its European distribution. - Czech Mycol. 57(1-2): 97-115.

Holec J. (2005): Zajímavější nálezy makromycetů z přírodních rezervací Chynínské buky a Jelení vrch v Plzeňském kraji. [Interesting finds of macromycetes in the Chynínské buky and Jelení vrch Nature Reserves in the Plzeňský kraj region, Czech Republic]. - Mykol. Listy no. 94: 11-20.(in Czech with English summary).

Holec J. (2005): Metodika mykologického průzkumu v chráněných územích. - Mykol. Listy no. 94: 33-34.

Holec J. et Beran M. (2005): Databáze nepublikovaných mykofloristických prací v České republice. - Mykol. Listy no. 94: 43-44.

Chlebicki A. & Suková M. (2005): On three foliicolous Helotiales on Dryas. - Mycotaxon 93: 105-113.

Chlebicki A. & Suková M. (2005): Two Microbotryum species from the Himalayas. - Mycotaxon 93: 149-154.

Kocourková J. et van den Boom P.P.G. (2005): Lichenicolous fungi from the Czech Republic II. Arthrorhaphis arctoparmeliae sp. nov. and some new records for the country. - Herzogia 18: 23-35.

Kocourková J. et Brackel W. v. (2005): Einige für Bayern neue Flechtenbewohnende Pilze - Beitrag zu einer Checkliste I. - Berr. Bayer. Bot. Ges. 75: 3-10.

Suková M. (2005): A revision of selected material of lignicolous species of Brunnipila, Capitotricha, Dasyscyphella and Neodasyscypha from the Czech Republic. - Czech Mycol. 57(1-2): 139-172.

Suková M. (2005): A revision of selected material of lignicolous Lachnum species from the Czech Republic with a note on graminicolous material of the Lachnum pygmaeum complex. - Czech Mycol. 57(3-4): 183-219.

Svrček M. (2005): Diskomycety čeledi Ascobolaceae z jižních ‚Čech (Some Ascobolaceae of Southern Bohemia). Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy, 45: 29-33

Personalia

Holec J. (2005): Dilema profesionálního mykologa. – Mykol. Listy no. 93: 31-32.

Holec J. et Antonín V. (2005): Evropská mykologická společnost. – Mykol. Listy no. 92: 28-32.

Prášil K. & Suková M. (2006): K osmdesátým narozeninám RNDr. Mirko Svrčka, CSc. - Mykologické listy 95: 26-30.

Výzkumné zprávy / Unpublished research reports

Kocourková, J. (2005): Biodiverzita lišejníků a lichenikolních hub CHKO Křivoklátsko. Zpráva o výsledcích projektu ministerstva kultury RK01P03OMG003 za rok 2004 (čtvrtý závěrečný rok řešení projektu). - 14 p., 256 p. příloh. ms. [depon. in:: Mykologické oddělení Národního muzea, MK ČR].

Kocourková J. (2005): Zpráva z výzkumu lichenoflóry Jizerských hor za rok 2004. - 78 p., ms. [depon. in: Mykologické oddělení Národního muzea, SCHKO Jizerské hory, Liberec].

Kocourková J. (2005): Výzkum lichenoflóry údolí Pitkovického potoka a obory v Uhřiněvsi za rok 2005. - 5 p., ms. [depon. in: Mykologické oddělení Národního muzea, Magistrát Hl. města Prahy, PÚDIS, Praha].

Brackel W. v. et Kocourková J. (2005): Metodika monitoringu druhů Cladonia sect. Cladina pro zprávu Habitats Directive. - 45 p., 13 p. příloh. ms. [depon. in: Mykologické oddělení Národního muzea, AOPK Praha].

Brackel W. v. et Kocourková J. (2005): Zpráva z monitoringu druhů Cladonia sect. Cladina a výsledky výzkumu na vybraných lokalitách Středočeského, Plzeňského, Karlovarského, Jihočeského a Libereckého kraje. Podklad pro zprávu Habitats Directive. - 26 p., ms. [depon. in: Mykologické oddělení Národního muzea, AOPK Praha].

Brackel W. v. et J. Kocourková (2005): Flechten und flechtenbewohnende Pilze im NSG Wojaleite an der Wurlitz. Gutachten im Auftrag der Regierung von Oberfranken. - 25 p., et append., Hemhofen, ms. [depon. in: Mykologické oddělení Národního muzea., IVL Hemhofen].

Brackel W. v. et J. Kocourková (2005): Moose und Flechten im Rangierbahnhof Nürnberg (Bereich Brunecker Straße) - Abschlussbericht 2005. Gutachten im Auftrag der Stadt Nürnberg. - 26 p., ms. [depon. in: Mykologické oddělení Národního muzea., IVL Hemhofen].

Brackel W. v. et J. Kocourková (2005): Abschlussbericht zur Fachkartierung im Landkreis Oberallgäu, Fachbeitrag Flechten. Gutachten im Auftrag des Bayerischen Landesamtes für Umwelt. - 14 p. et append., Hemhofen, ms. [depon. in: Mykologické oddělení Národního muzea., IVL Hemhofen].

Populárně-vědecké články / Popular scientific publications

Holec J. (2005): Dilema profesionálního mykologa. - Mykol. Listy no. 93: 31-32.

Holec J. et Antonín V. (2005): Evropská mykologická společnost. - Mykol. Listy no. 92: 28-32.

2006

2006

Původní vědecké práce / Scientific publications

Adamčík S., Holec J., Lizoň P., Ripková S. et Kučera V. (2006): Notes on taxa of the genus Pholiota described by C. Kalchbrenner. – Mycotaxon 97: 5–12.

Antonín V. et Holec J. (2006): Three rare tricholomoid agarics. – Catathelasma 7: 11-16.
Full text lze nalézt na tomto odkazu:http://www.cybertruffle.org.uk:80/cyberliber/index.htm

Brackel W. v. et Kocourková J. (2006a): Endococcus karlstadtensis sp. nov. und weitere Funde von flechtenbewohnenden Pilzen in Bayern - Beitrag zu einer Checkliste II. – Ber. Bayer. Bot. Ges. 76: 5-32.

Brackel W. v. et Kocourková J. (2006b): Einige für Bayern neue oder bemerkenswerte Flechten und flechtenähnliche Pilze. – Herzogia 19: 85–110.

Holec J. (2006): Vazba hub na stupeň přirozenosti lesů v Národním parku Šumava. – Mykol. Listy no. 97: 36-37.

Holec J. et Beran M., eds. (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Red list of fungi (macromycetes) of the Czech Republic). – Příroda, Praha, 24: 1-280. (in Czech with English summary).
Seznam naleznete na tomto odkazu/Red list here: http://www.czechmycology.org/cz/cerveny-seznam.php

Kocourková J. (2006): Lišejníky. – Nika 1: 7-8.

Suková M. (2006): A revision of selected material of lignicolous Lachnum species from the Czech Republic with a note on graminicolous material of the Lachnum pygmaeum complex. – Czech Mycol. 57: 183-219.

Šoun J., Halda J., Kocourková J., Liška J., Palice Z., Peksa O., Slavíková-Bayerová Š., Svoboda D., Uhlík P. et Vondrák J. (2006): Lišejníky zaznamenané během 16. bryologicko-lichenologických dnů v Kameničkách (CHKO Žďárské vrchy, 2.-5. 10. 2003) [Lichens recorded during the 16th Bryological and Lichenological Days in Kameničky (PLA Žďárské vrchy, Czech Republic) in 2003]. – Bryonora 38: 39-47.

Vondrák J., Kocourková J., Palice Z. et Liška J. (2006): New and noteworthy lichens in the Czech Republic – genus Rinodina. In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. (eds.), Central European lichens – diversity and threat, p. 109–118. Mycotaxon Ltd., Ithaca.

Výzkumné zprávy / Unpublished research reports

Kocourková J. (2006): Metodika monitoringu lišejníku Fulgensia fulgens. – 44 p., 35p. příloh, ms. [depon. in: Mykologické oddělení Národního muzea, AOPK Praha].

Kocourková J. (2006): Zpráva z monitoringu druhu Cladonia stellaris (sect. Cladina) za rok 2006. – 198 p. , ms. [depon. in: Mykologické oddělení Národního muzea, AOPK Praha].

Kocourková J. (2006): Srovnávací studie lišejníků vytypovaných oblastí u Zbraslavi, v Komořanech, Modřanech a u Lahovic a Radotína za rok 2001. – 20 p., [depon. in: Mykologické oddělení Národního muzea, Magistrát hl. města Prahy, PÚDIS, Praha].

2007

2007

Původní vědecké práce / Scientific publications

Diederich P., Kocourková J., Etayo J. and Zhurbenko M. (2007): The lichenicolous Phoma species (coelomycetes) on Cladonia. – Lichenologist 39: 153-163.

Etayo J., Kocourková J. and Knudsen K. (2007): New Records of Lichenicolous Fungi for California - Bull. California Lich. Soc. 14 (2): 37-39.

Halici M.G., Kocourková J., Diederich P. and Aksoy A. (2007): Endococcus variabilis, a new species on Staurothele areolata. – Mycotaxon 100: 337-342.

Holec J. (2007): Flammula croceolamellata and Naucoria intertrunca described by Albert Pilát are identical with Gymnopilus species. – Mycotaxon 101: 9-16.

Holec J. and Beran M. (2007): Distribution, ecology and fructification of a rare ascomycete, Pseudorhizina sphaerospora, in the Czech Republic and its habitats in Europe. – Czech Mycol. 59(1): 51-66.

Holec J. and Kučera T. (2007): Remarks to the ecology of the boreo-montane polypore Amylocystis lapponica based on data from the Czech Republic and Poland. – Acta Mycologica 42(2): 161-168.

Holec J., Kučera T. and Balner V. (2007): Ecology and distribution of Myriosclerotinia caricis-ampullaceae (Sclerotiniaceae, Ascomycota) in Central Europe with remarks on its world distribution. – Sydowia 59(1): 57-74.

Chlebická M. et Chlebicki A. (2007): Cyathicula brunneospora and Pirottaea atrofusca, two new Helotiales from Tian Shan (Kazakhstan). – Mycotaxon 100: 37-50.

Chlebicki A. et Chlebická M. (2007): A new fungus, Exobasidium gomezii, from Chilean Patagonia. – Nova Hedwigia 85: 140-149.

Knudsen K. and Kocourková J. (2007): Noteworthy Collections: New Records of Lichenicolous Fungi from California. – Crossosoma 33 (1): 39-40.

Kocourková J. (2007): Roselliniella microthelia, a new lichenicolous fungus for North America. – Evansia 24: 113-115.

Kocourková J. and Knudsen K. (2007): Noteworthy Collections: New Records of Lichenicolous F ungi from California. – Crossosoma 33 (2): 70-73.

Peksa O., Bouda F., Halda J.P., Kocourková J., Liška J. , Müller A., Palice Z., Slavíková-Bayerová Š., Svoboda D. and Vondrák J. (2007): Lišejníky zaznamenané během 19. podzimních bryologicko-lichenologických dnů na Kokořínsku, 21.-24. 9. 2006. Lichens recorded during the 19th Bryological-Lichenological Days in Kokořínsko Protected Landscape Area, 21.-24. 9. 2006. - Bryonora 39: 12-20.

Søchting U., Alstrup V., Kocourková J., Vondrák J. and Larsen R. S. (2007): Additions to the lichen and lichenicolous flora of Denmark VII. – Graphis Scripta 19: 40-47.

Vondrák J., Kocourková J., Palice Z. and Liška J. (2007): New and noteworthy lichens in the Czech Republic – genus Caloplaca. – Preslia 79: 163-184.

Vondrák J., Kocourková J., Slavíková-Bayerová, Š., Breuss, O., Sparrius L. and Hawksworth D. L. (2007): Noteworthy lichens, lichenicolous and other microfungi recorded in Bohemian Karst, Czech Republic. Pozoruhodné lišejníky, lichenikolní houby a jiné mikrohouby Českého krasu. – Bryonora 40: 31-40.

Abstrakty z konferencí / Congress contributions (abstracts)

Beran M., Dvořák D., Holec J. et Edrová L. (2007): Databáze nálezů hub uvedených v Červeném seznamu – výzva ke spolupráci. – Mykologické Listy no. 101: 31-33.

Holec J. (2007): Pholiota heteroclita – vzácná houba přirozených i člověkem vytvořených biotopů. – Mykol. Listy no. 101: 39.

Kocourková J. (2007): Bioindikace prostředí lišejníky. – Sborník odborného semináře. Monitoring stavu životního prostředí v lomových prostorech, Brno, p. 51-55.

Populárně-vědecké publikace / Popular science publications

Dvořák D., Koukol O. et Holec J. (2007): 7. setkání mladých mykologů 2005. – Mykol. Listy no. 99: 34-40.

Holec J. et Antonín V. (2007): Herbářové sbírky hub. – Mykol. Listy no. 100: 34-36.

2008

2008

Původní vědecké práce / Scientific publications

Holec J. (2008): Mykologický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Voděradské bučiny v roce 2007 (Mycological inventory of the Voděradské bučiny National Nature Reserve in 2007). – Mykologické Listy no. 104: 5-12.

Holec J. (2008): Interesting macrofungi from the Eastern Carpathians, Ukraine and their value as bioindicators of primeval and near-natural forests. – Mycologia Balcanica 5: 55-67.

Holec J. (2008): Ecology of the rare fungus Hydropus atramentosus (Basidiomycota, Agaricales) in the Czech Republic and its potential value as a bioindicator of old-growth forests. – Czech Mycology 60(1): 125-136.

Holec J., Adamčík S. (2008): Zajímavé a vzácné houby travních společenstev, zejména kyjankovité, nalezené během Setkání mladých mykologů na Kokořínsku v říjnu 2007 (Interesting and rare grassland fungi, especially clavarioid fungi, found during the Meeting of young mycologists in the Kokořínsko area (Czech Republic) in October 2007). – Mykol. Listy no. 104: 13-21.

Holec J., Dvořák D., Antonín V. (2008): Zajímavé a vzácné luční houby nalezené během Týdne mykologických exkurzí v Orlických horách (2007) na lokalitách Přední Ochoz a PR Hořečky (Interesting and rare grasslands fungi found during ´The week of mycological excursions in the Orlické hory Mts.´ (2007) at Přední Ochoz and in Hořečky Nature Reserve). – Mykol. Listy 103: 16-23.

Holec J., Hálek V. (2008): Record of the rare greenhouse fungus Lepiota elaiophylla (Agaricales, Agaricaceae) in Prague, Czech Republic, with notes on its taxonomy and distribution. – Mycotaxon 105: 433-439.

Holec J., Kučera T. (2008): Rare fungus Pseudorhizina sphaerospora in the Boubínský Prales virgin forest (Czech Republic, Bohemian Forest) – its microlocalities and habitats in the year 2007. – Silva Gabreta 14(2): 85-92.

Jacobsson S., Holec J. (2008): Proposal to conserve the name Hemipholiota against Nemecomyces (Agaricales, Basidiomycota). – Taxon 57(2): 641-642.

Knudsen K., Kocourková J. (2008): A study of lichenicolous species of Polysporina(Acarosporaceae). – Mycotaxon 105: 149–164.

Knudsen K., Kocourková J. (2008): Pechanga Cyphelium: a lichen of old-growth chaparral in Southern California. – The Chaparralian 5(1): 1–4.

Knudsen K., Owe-Larsson B., Elix J. A., Lendemer J. C. & Kocourková J. (2008): Lichens and lichenicolous fungi of the Santa Monica Mountains, Part 3: Additions and corrections to the annotated checklist. – Opuscula Philolichenum 5: 53–60.

Kocourková J. (2008): Fuscopannaria leucophaea, Normandina pulchella, Pseudosagedia byssophila, Toninia taurica. – In: Peksa O. (ed.), Zajímavé lichenologické nálezy III. – Bryonora 41: 21–24.

Kocourková J. (2008): Cetraria islandica, Cetrariella commixta, Flavoparmelia caperata, Melanelia glabra, Melanelia panniformis, Melanelia subargentifera, Melanelia subaurifera, Parmelia omphalodes, Parmelia submontana, Parmelina tiliacea, Xanthoparmelia mougeotii, Xanthoparmelia protomatrae, Xanthoparmelia tinctina. – In: Peksa O., ed.: Zajímavé lichenologické nálezy IV. (Parmeliaceae). – Bryonora 42: 30–37.

Kocourková J., Hawksworth D.L. (2008): Acaroconium punctiforme gen. sp. nov., a new lichenicolous coelomycete on Acarospora species and Sarcogyne regularis. – Lichenologist 40(2): 105–109.

Kocourková J., Knudsen K. (2008): Four new lichenicolous fungi from North America. – Evansia 25(2): 62–64.

Lendemer J., Kocourková J. & Knudsen J. (2008): Studies in lichens and lichenicolous fungi: notes on some taxa from North America. – Mycotaxon 105: 379–386.

Vondrák J., Kocourková J. (2008): Some new non-lichenized species of Opegrapha from Europe, lichenicolous on Caloplaca. – Lichenologist 40(3): 171–184.

Kapitoly v knihách a sbornících / Chapters in books and proceedings

Holec J. (2008): Zajímavé a vzácné houby Národního parku České Švýcarsko. – In: Bauer P., Kopecký V. et Šmucar J., eds., Labské pískovce – historie, příroda a ochrana území, AOPK ČR, Správa CHKO Labské pískovce, Děčín, p. 61-66.

Holec J. (2008): Gymnopilus P. Karst. – In: Knudsen H. et Vesterholt J., eds., Funga Nordica, Agaricoid, boletoid and cyphelloid genera, p. 857-861, Nordsvamp, Copenhagen.

Abstrakty z konferencí / Congress contributions (abstracts)

Chlebická M. (2008): Znaky na vrcholu a bázi vřecka a jejich význam při běžném určování druhů čeledi Lachnaceae. – Mykol. Listy 104: 37.

Chlebická M. (2008): Contribution to the knowledge of herbicolous Trichopeziza (Lachnaceae) – mosaik of various characters among collections from 2008. – In: Internationale Tagung der Deutschen Gesellschaft für Mykologie, Programm und Abstracts, p. 69, Kassel (abstract of a poster presented during the International Congress of the German Mycological Society with integrated 33rd Three-country congress, University of Kassel, 2.-9.10.2008, Kassel, Germany)

Knudsen K., Kocourková J. (2008): Lichenicolous fungi of California. Lichenological Abstracts. Miscellaneous Publication no. 2008 of the American Bryological And Lichenological Society and the International Assotiation for Lichenology, July 13–19: 37, Asilomar, California) (abstract of the oral contribution)

Kocourková, J. (2008): Biodiversity of lichens and lichenicolous fungi in the Jizerské hory Mts (Czech Republic). Lichenological Abstracts. Miscellaneous Publication no. 2008 of the American Bryological And Lichenological Society and the International Assotiation for Lichenology, July 13–19: 38, Asilomar, California) (abstract of the presented poster)

2009

2009

Původní vědecké práce / Scientific publications

Antonín V., Beran M., Dvořák D., Holec J. (2009): First records of Callistosporium pinicola in the Czech Republic and new findings on its ecology. – Czech Mycol. 61(1): 1-12.

Alstrup V., Kocourková J., Kukwa M., Motiejunaité J., Brackel W. von et Suija A. (2009): The lichens and lichenicolous fungi of South Greenland. – Folia Cryptogamica Estonica 46: 1-24.

Hawksworth D., Rico V., Barrasa J. et Kocourková J. (2009): On the identity of Velenovský's Cantharellus peltigerae. – Mycotaxon 109: 315–318. 

Holec J., Antonín V. (2009): Bedla olivolupenná – Lepiota elaiophylla, její první nálezy v České republice a poznámky k podobnému druhu L. xanthophylla (Lepiota elaio¬phylla – a Lepiota with yellow lamellae, its first finds in the Czech Republic and remarks to the similar L. xanthophylla). – Mykol Listy 106: 5-10.

Holec J. (2009): Red-listed macrofungi in Central Bohemia (Czech Republic), with taxonomic notes on Entoloma mougeotii, Lentinellus ursinus and Pluteus phlebophorus. – Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 177(11) : 145-159.

Holec J. (2009): Valid publication of the name Tricholomopsis flammula (Fungi, Basidiomycota, Tricholomataceae), a species clearly separated from T. rutilans. – Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 178(3): 7-13.

Holec J. (2009): Remarks on taxonomy and ecology of Leucoagaricus ionidicolor based on a find from Central Bohemia (Czech Republic). – Mycotaxon 109: 329-336.

Holec J. (2009): Unusual occurrence of Phellinus nigrolimitatus in man-influenced habitats at low altitudes in the České Švýcarsko National Park, Czech Republic. – Czech Mycol. 61(1): 13-26.

Knudsen K., Kocourková J. (2009): A taxonomic study of Polysporina gyrocarpa and P. cyclocarpa (Acarosporaceae) and a new record from Asia of P. arenacea. – Bibliotheca Lichenologica 100: 199-206.


Knudsen K., Breuss O. et Kocourková J. (2009): A new species of Placocarpus (Verrucariaceae) from southern California. – The Lichenologist 41(6): 627-630. 

Kocourková J., Knudsen K. (2009): A new species of Stigmidium (Mycosphaerellaceae, Ascomycetes) from western North America. – Czech Mycol. 61(1): 73-80. 

Kocourková J., Knudsen K. (2009): Gelatinopsis acarosporicola (Helotiaceae), a new lichenicolous fungus on Acarospora socialis from western North America. – The Bryologist 112(2): 363-367. 

Kocourková J., Knudsen K. (2009): Stigmidium epistigmellum (Mycosphaerellaceae), a lichenicolous fungus from maritime Caloplaca in North America. – The Bryologist 112(3): 578-583. 

Lendemer J., Kocourková J. et Knudsen K. (2009): Studies in lichen and lichenicolous fungi: more notes on taxa from North America. – Mycotaxon 108: 491-497.

Kapitoly v knihách a sbornících / Chapters in books and proceedings 

Abstrakty z konferencí / Congress contributions (abstracts)

Holec J. (2009): Houby přirozených lesů České republiky (Fungi of old-growth forests of the Czech Republic). – Mykologické Listy, Supplementum, Česko-slovenská vědecká mykologická konference, Brno, 27.-29. srpna 2009, Abstrakty, p. 24-25, Praha.

Chlebická M. (2009): Biodiverzita čeledi Lachnaceae na listech Acer, Quercus a Vaccinium (Biodiversity of Lachnaceae on leaves of Acer, Quercus and Vaccinium). – Mykol. Listy, Supplementum 2009, p. 72-73 (in Czech and English).

Populárně-vědecké publikace / Popular science publications

Holec J. (2009): Střední Čechy – domov vzácných a ohrožených hub. - Živa 4/2009 (vol. 57 nebo 95): 154-157.

2010

2010

Původní vědecké práce / Scientific publications 

Holec J. et Noordeloos M. E. (2010): On the infraspecific variability and taxonomic position of Entoloma zuccherellii. – Mycotaxon 112: 283-289.

Holec J. et Borovička J. (2010) : Houby v jedlině na lokalitě U Kamenného stolu (Stařechov) u Ratají nad Sázavou. – Mykol. Listy 112: 8-14.

Holec J. et Kříž M. (2010): Závojenka kulatovýtrusá - Entoloma zuccherellii, drobná lignikolní houba s modrofialovým třeněm a téměř kulovitými výtrusy, nová pro ČR. – Mykol. Listy 113: 8-13.

Populárně-vědecké publikace / Popular science publications
Chlebická M. (2010): Mikroskopické houby v horských porostech sítin. – Živa 4/2010 (ročník 58): 153-155.

2011

2011

Původní vědecké práce / Scientific publications

Antonín V., Beran M., Borovička J., Dvořák D., Holec J. (2011): Clitocybula familia (Fungi, Agaricales) – taxonomy, distribution, ecology and first records in the Czech Republic and Slovakia. – Czech Mycol. 63(1): 1-11.

Holec J. et Kolařík M. (2011): Tricholomopsis flammula (Basidiomycota, Agaricales) – molecular taxonomy, delimitation, variability and ecology. - Mycol. Progress 10: 93-99.
Holec J. (2011): Klíč k určování spolehlivě prokázaných evropských druhů rodu Tricholomopsis. – Mykol. Listy 118: 1–7.

Holec J., Kolařík M. (2011): Některé novinky v taxonomii rodu Tricholomopsis (Agaricales). – Spravodajca Slovenskej mykologickej spoločnosti 38: 26–27.

Holec J., Wild J. (2011): Fungal diversity in sandstone gorges of the Bohemian Switzerland National Park (Czech Republic): impact of climatic inversion. – Czech Mycology 63(2): 243–263.

Chlebická M., Konvalinková T. (2011): Pirottaea lychnidis comb. nov. from the Bohemian Switzerland National Park, Czech Republic. – Czech Mycol. 62(1)[2010]: 19-32.
Malíček J., Bouda F., Kocourková J., Palice Z. et Peksa O. (2011): Zajímavé nálezy vzácných a přehlížených dutohlávek v České republice. – Bryonora 48: 34–50.
Populárně-vědecké publikace / Popular science publications
 
Holec J. (2011): Mykologické oddělení Národního muzea se přestěhovalo do nových depozitářů v Praze-Horních Počernicích. – Mykol. Listy 117: 42-48.

Holec J., Edrová L. (2011): Stěhování mykologických sbírek Národního muzea a jejich rozvoj v novém depozitáři v Praze-Horních Počernicích. – Spravodajca Slovenskej mykologickej spoločnosti 38: 24-25.

2012

2012

Původní vědecké práce / Scientific publications

Běťák J., Pärtel K. et Kříž M. (2012): Ionomidotis irregularis (Ascomycota, Helotiales) in the Czech Republic with comments on its distribution and ecology in Europe. – Czech Mycology 64(1): 79-92.

Chlebická M. (2012): A European find of Hymenoscyphus dearnessii (Ascomycota, Helotiales) on Reynoutria sachalinensis with notes on taxonomy and distribution. – Czech Mycology 64(2): 127-134.

Egertová Z., Kříž M. (2012): Výskyt vláknice krvavějící – Inocybe haemacta – v České republice. – Mykologický Sborník 89(2): 30-34.

Holec J. (2012): Notes to the ecology of Pseudorhizina sphaerospora (Fungi, Ascomycota) in the Boubínský Prales National Nature Reserve. – Silva Gabreta 18(2): 91-94.

Holec J. (2012): Ossicaulis lignatilis a O. lachnopus – dva velmi podobné druhy lupenatých hub. – Mykol. Listy 120: 1-7.

Holec J. (2012): Tricholomopsis osiliensis (Basidiomycota, Agaricales), recently described from Estonia, found in Slovakia. – Czech Mycology 64(1): 93-100.

Holec J., Kolařík M. (2012): Tricholomopsis in Europe – phylogeny, key, and notes on variability. – Mycotaxon 121: 81-92.

Holec J., Kříž M. (2012): Tricholoma borgsjoeënse found in the Czech Republic and Tricholoma luridum documented in Slovakia. – Czech Mycology 64(2): 223-232.

Jindřich O., Kříž M. (2012): Nové nálezy vzácné plošnatky hlízovité – Tremellodendropsis tuberosa – v České republice. – Mykol. Listy 120: 8-14.

Kapitoly v knihách a sbornících / Chapters in books and proceedings

Holec J. (2012): Clitocybula (Singer) Métrod. – In: Knudsen H., Vesterholt J., eds. Funga Nordica. Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gastroid genera, 338–339, Nordsvamp, Copenhagen.

Holec J. (2012): Gymnopilus P. Karst. – In: Knudsen H., Vesterholt J., eds., Funga Nordica, Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gastroid genera, p. 937-941, Nordsvamp, Copenhagen.

Holec J. (2012): Tricholomopsis Singer. – In: Knudsen H., Vesterholt J., eds. Funga Nordica. Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gastroid genera, 510–511, Nordsvamp, Copenhagen.

Vesterholt J., Holec J. (2012): Callistosporium Singer. – In: Knudsen H., Vesterholt J., eds. Funga Nordica. Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gastroid genera, 449–450, Nordsvamp, Copenhagen.

Holec J. (2012): Ochrany biodiverzity makromycetů. – In: Machar I., Drobilová L. et al., Ochrana přírody a krajiny v České republice. Vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení, 538–541, Univerzita Palackého v Olomouci.

Populárně-vědecké publikace / Popular science publications

Holec J., Bielich A. et Beran M. (2012): Přehled hub střední Evropy. – Praha: Academia, 624 s.

2013

2013

Původní vědecké práce / Scientific publications

Chlebická M. (2013): A revision of Trichopeziza lizoniiT. sulphurea and T. violascens (Ascomycota, Helotiales) from the herbarium PRM with notes on type material of Peziza sulphurea. – Acta Musei Nationalis Pragae, Ser. B - Historia Naturalis 69(1-2): 93-100.

Holec J., Kolařík M. (2013): Notes on the identity of Hygrophoropsis rufa (Basidiomycota, Boletales). – Czech Mycology 65(1): 15-24.

Holec J., Kolařík M. (2013): Ossicaulis lachnopus (Agaricales, Lyophyllaceae), a species similar to O. lignatilis, is verified by morphological and molecular methods. – Mycological Progress 12: 589-597. DOI: 10.1007/s11557-012-0866-2

Holec J., Kříž M. (2013): Current occurrence of Pseudoplectania melaena (Fungi, Ascomycota) in the Boubínský Prales National Nature Reserve. – Silva Gabreta 19(2): 73-80.

Holec J., Pešicová K. (2013): Bibliografie mykologických prací ze Sborníku Národního muzea a výzva k tvorbě podobných soupisů pro další časopisy. – Mykologické Listy 126: 27-32.

Holec J., Landa J., Kříž M., Daneš P. (2013): Index to fungal genera and species published in Czech Mycology, formerly Česká Mykologie, Volumes 1–64. – Czech Mycology 62(2): 103–384.

Janda V., Kříž M., Rejsek J. (2013): First records of Xerocomus chrysonemus (Boletaceae) in the Czech Republic. – Czech Mycology 65: 157-169.

Kříž M. (2013): Palušky a kyje u Děčína – Horního Oldřichova. – Mykol. Sborník 90: 67-71.

Kříž M. (2013): Zemnička žlutavá – Boubovia luteola – v Českém středohoří. – Mykol. Listy 122: 9-14.

Malíček J., Berger F., Bouda F., Cezanne R., Eichler M., Kocourková J., Müller A., Palice Z., Peksa O., Šoun J. et Vondrák J. (2013): Lichens recorded during the autumnal bryo-lichenological meeting in Novohradské hory Mts in 2012. Lišejníky zaznamenané během podzimního bryologicko-lichenologického setkání v Novohradských horách 2012. – Bryonora, 51: 24–35.

Steinová J., Bouda F., Halda J. P., Kukwa M., Malíček J., Müller A., Palice Z., Peksa O., Schiefelbein U., Svoboda D., Syrovátková L., Šoun J., Uhlík P. et Vondrák J. (2013): Lichens recorded during the 16th meeting of the bryological and lichenological section CBS in Slavkovský les mountains, April 2009. Lišejníky zaznamenané během 16. setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS ve Slavkovském lese v dubnu 2009. – Bryonora, 51: 1–14.

Kapitoly v knihách a sbornících / Chapters in books and proceedings

Bouda F. (2013): Lišejníky Jizerských hor. In: Karpaš R., Višňák R., Vonička P., eds. Jizerské hory. O rašeliništích, květeně a zvířeně. Liberec: Nakladatelství RK, pp. 59-62.

Holec J. (2013): Fungi of the Carpathians-contributions of Czech mycologists with emphasis on newly described taxa. – Acta Biologica Cracoviensia, Series Botanica, Suppl. 1: 45.

Kučera T., Holec J. (2013): Where to find rare species of relict mires? The experience with the habitat analysis of Pholiota henningsii (Fungi, Strophariaceae) in Central Europe. – Acta Biologica Cracoviensia, Series Botanica, Suppl. 1: 53.
 
Abstrakty z konferencí / Congress contributions (abstracts)

Holec J. (2013): Jak pracovat s typy v mykologii. – Mykol. Listy 125: 6.

Holec J. et Kolařík M.: Dva nové druhy evropských šupinovek (Pholiota). – Mykol. Listy 125: 11.

Chlebická M.: Méně známé druhy rodu Propolis (Ascomycota, Leotiomycetes) a co o nich víme. – Mykol. Listy 125: 43.

Výzkumné zprávy / Unpublished research reports

Holec J., Kříž M., Pouzar Z. et Šandová M. (2013): Mykologický průzkum nejcennějších částí národní přírodní rezervace Boubínský prales. – 74 p. + příloha, ms. (depon. in: Správa CHKO Šumava, Vimperk; mykologické oddělení Národního muzea, Praha).

2014

2014

Původní vědecké práce / Scientific publications

Antonín V., Holec J. (2014): Lactarius taxa by Zdeněk Schaefer – types and other collections in BRNM. – Mycotaxon 127: 191-198.

Chlebická M. (2014): Propolis rhodoleuca (Leotiomycetes, inc. sed.) compared with P. farinosa, P. occulta sp. nov. and P. strobilina. – Nova Hedwigia 98(3-4): 491-506.

Holec J. (2014): Práce s typy v mykologii. 1. Základní pojmy a pravidla. – Mykol. Listy 128: 36-49.

Holec J. (2014): Práce s typy v mykologii. 2. Registrace jmen, správný postup zveřejňování jmen a výběru typů. – Mykol. Listy 129: 9-14.

Holec J. et Kolařík M. (2014): Pholiota gallica nom. nov., based on P. lubrica var. obscura. – Mycotaxon 127: 161-171.

Holec J., Kolařík M. et Bizio E. (2014): Pholiota chocenensis - a new European species of section Spumosae (Basidiomycota, Strophariaceae). – Mycological Progress 13(2): 399-406.

Holec J., Kučera T., Moreau P.-A., Corriol G. et Soldán Z. (2014): Habitat preferences of Pholiota henningsii (Fungi, Strophariaceae), rare species of relict mires. – Nova Hedwigia 98(1-2): 51-77.

Holec J., Pešicová K. et Edrová L. (2014): Lactarius taxa by Zdeněk Schaefer – types and other collections in PRM. – Mycotaxon 126: 157-166.

Populárně-vědecké publikace / Popular science publications

Holec J. (2014): Chrám vzácných hub. – Šumava, zvláštní příloha (Soutěž Šumavská mozkovka 2014): 4-5.

Výzkumné zprávy / Unpublished research reports

Holec J. et Kříž M. (2014): Mykologický průzkum přírodní rezervace Zátoňská hora. – 38 p. + fotografická příloha, ms. (depon. in: Správa CHKO Šumava, Vimperk; mykologické oddělení Národního muzea, Praha).

2015

2015

Původní vědecké práce / Scientific publications

Holec J. (2015): Práce s typy v mykologii. 3. Stanovení lektotypu, neotypu a epitypu a závěrečné obecné poznámky. – Mykol. Listy 130: 40-44.

Holec J., Kříž M., Beran M. et Kolařík M. (2015): Chromosera cyanophylla (Basidiomycota, Agaricales) – a rare fungus of Central European old-growth forests and its habitat preferences in Europe. – Nova Hedwigia 100(1-2): 189-204.

Holec J., Kříž M., Pouzar Z. et Šandová M. (2015): Boubínský prales virgin forest, a Central European refugium of boreal-montane and old-growth forest fungi. – Czech Mycology 67(2): 157-226.

Kotlaba F. et Pouzar Z. (2015): Jak jsme před mnoha lety mykologizovali na Slovensku. – Mykol. Listy 130: 44-49.

Malíček J., Bouda F., Liška J., Palice Z. et Peksa O. (2015): Contribution to the lichen biota of the Romanian Carpathians. – Herzogia 28: 713-735.

Olariaga I., Laskibar X. et Holec J. (2015): Molecular data reveal cryptic speciation within Tricholomopsis rutilans: description of T. pteridicola sp. nov. associated with Pteridium aquilinum. – Mycological Progress 14: 21: 1-12.

Peksa O., Bouda F., Halda J. P., Malíček J., Svoboda D., Uhlík P. et Vondrák J. (2015): Lišejníky starých porostů Českého lesa. – Český les 14: 41-45.

Pouzar Z. et Kotlaba F. (2015): Ekologie, rozšíření a šíření ostnatečku bourdotova – Steccherinum bourdotii (Corticiaceae s. l.) – v Čechách. – Mykol. Listy 130: 19-25.

Steinová J., Bouda F., Malíček J., Palice Z., Peksa O., Svoboda D. et Vondrák J. (2015): Poznámky k rozšíření a ekologickým preferencím zástupců skupiny Cladonia coccifera v České republice. –  Bryonora 55: 4-19.

Šoun J., Bouda F., Kocourková J., Malíček J., Peksa O., Svoboda D., Uhlík P. et Vondrák J. (2015): Lišejníky zaznamenané během jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS na Manětínsku (západní Čechy) v dubnu 2014. – Bryonora 55: 20-36.

Šoun J., Vondrák J. et Bouda F. (2015): Vzácné a málo známé druhy lišejníků Třebíčska a okolí. – Bryonora 56: 1-23.

Knihy / Books

Holec J., Kment P., Wagner J., Šmíd J., Šída O., Kvaček J., Sejkora J. et Kuželka V. (2015): Metodika pro práci s přírodovědeckým typovým materiálem. – 128 p., Národní muzeum, Praha.

Recenze / Reviews

Holec J. et Dvořák D. (2015): Ladislav Hagara, 2014 („2015“): Ottova encyklopedie hub. – Mykol. Listy 130: 62-66.

Populárně-vědecké publikace / Popular science publications

Holec J. et Kučera T. (2015): Jak rozpoznat reliktní druh? Příběh odhalení vzácné rašeliništní houby šupinovky Henningsovy. – Živa 2015/3: 162-164.

Zprávy z vědeckého života / Reports from scientific life

Holec J. (2015): Dvě konference k půlstoletému výročí samostatné existence mykologického oddělení Národního muzea. – Mykol. Listy 132: 59-61.

2016

2016

Od roku 2016 viz Bibliografie Přírodovědeckého muzea NM publikovaná jednou ročně v časopise Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series: [2016] [2017].

Publikace od roku 2016 neuvedené v Journal of the National Museum / Publications since 2016 not listed in the Journal of the National Museum:

Personalia

Kotlaba F. et Pouzar Z. (2017): In memoriam RNDr. Mirko Svrček, CSc. – Mykol. Listy 137: 81-85.

Kotlaba F. et Pouzar Z. (2017): Doplněk do bibliografie J. Svrčkové. – Mykol. Listy 137: 79.

Zprávy z vědeckého života / Reports from scientific life

Hrouda P., Holec J., Matouš J. (2017): 5. Česko-slovenská mykologická konference v Brně. – Mykologické Listy 138: 72-75.

Kotlaba F., Pouzar Z. (2017): Co se nám podařilo objevit v mykologii. – Mykologické Listy 137: 69-74.

Pracovníci oddělení