Oddělení zámeckých knihoven vzniklo v roce 1954 s úkolem shromažďovat informace o zámeckých knihovnách v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a zajišťovat jejich zpracování a vědecké využití. Knihovny jsou ve vlastnictví různých institucí, Národního muzea, památkových úřadů, archivů, muzeí i soukromých osob.

Oddělení dále zpřístupňuje sbírky formou výstav, katalogů a vědeckých soupisů apod. Celkově představují zámecké knihovny soubor téměř 350 jednotlivých knihoven, které dohromady obsahují zhruba 1 700 000 svazků, z toho cca 8 000 rukopisů, více než 1 000 prvotisků, cca 15 000 tisků 16. století. Nejstarší rukopis pochází z 9. století, nejmladší literatura z poloviny 20. století.

Obsaženy jsou zde knihy všech oborů a typů v závislosti na zálibách jejich majitelů. Jazykově je literatura latinská, francouzská, německá, česká, anglická a italská. V menším počtu se objevují knihy maďarské, španělské, holandské, dánské, polské, ruské a další. Prakticky všechny knihovny jsou podchyceny v lokálních katalozích, asi 30 % knih je obsaženo ve jmenném souborném katalogu zámeckých knihoven a cca 400 000 svazků je zpracováno v počítačové databázi. Vedle toho je v oddělení několik menších pomocných katalogů a kartoték.

Veškeré výpůjčky do studoven i na výstavy zajišťuje oddělení služeb Knihovny NM.

Pravidla pro zápůjčky knih/sbírkových předmětů na výstavy v České republice - stáhnout pravidla

V posledních letech se oddělení podílelo nebo stále podílí na těchto grantových projektech:

  • NAKI MK ČR – DF12P01OVVO24 - Soupis tisků 16. století v zámeckých knihovnách ČR (2012-2015) ve spolupráci s NPÚ a NK ČR NAKI MK ČR – DF12P01OVV023 - PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí (2012-2015).
  • NAKI II. MK ČR - DG18P02OVV009 Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách (2018-2022).
Literatura o zámeckých knihovnách v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 
Literaturhinweise zu den Schlossbibliotheken in Böhmen, Mähren und Schlesien 
Literature about the Castle Library collections in the Czech lands, Moravia and Silesia
 
I. 
Všeobecná pojednání 
Allgemeine Darstellungen 
General resources
 
Antonín, Luboš: Asijské cestopisy v zámeckých knihovnách, ANTIQUE, ročník IV, 2/97, s. 44 - 46. 
Antonín, Luboš: Drobná zahradní architektura v předlohových knihách zámeckých knihoven. V: Kamenná kniha. Sborník k romantickému historismu a novogotice. Ed. Marie Mžyková. Sychrov 1997. s. 236 - 241. Angl. res. 
Antonín, Luboš: Ikonografie alchymistických rukopisů a tisků ze zámeckých knihoven Čech, Moravy a Slezska. 
Muzejní a vlastivědná práce, ročník 33 - Časopis společnosti přátel starožitností, ročník 103, 2/95, s. 87 - 98. 
Antonín, Luboš: Nový svět ve starých tiscích a mapách zámeckých knihoven, 
ANTIQUE III, 3/96, s. 30 - 31. 
Antonín, Luboš: Odraz objevitelských, vědeckých a loveckých výprav ve fondech zámeckých knihoven, in: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska, Sdružení knihoven České republiky, Státní vědecká knihovna v Olomouci, Brno 2000, s. 17 - 27. 
Antonín, Luboš: Příspěvky k ikonografii zámeckých zahrad a lázenských parků ze zámeckých knihoven, Zprávy památkové péče, 7, 1999, ročník 59, s. 221 - 226, německé resumé 
Antonín, Luboš: Soupis zednářských tisků z knihoven odborně spravovaných oddělením zámeckých knihoven Knihovny Národního muzea. /Národní knihovna, v tisku/ 
Antonín, Luboš: Zámecké knihovny jižní Moravy I. Čtenář 1993, Nr. 11, Roč. 45, s. 388 - 389. 
Antonín, Luboš: Zámecké knihovny jižní Moravy II. Čtenář 1993, Nr. 12, Roč. 45, s. 420 - 421. 
Antonín, Luboš: Zaniklé zámecké knihovny /Milešov, Budyně/, Český granát, 4/92, Třebenice 1992, s. 5 - 6 
Antonín, Luboš: Zaniklé zámecké knihovny /Klebelsberská knihovna, Třebívlice/, Český granát, 1/93, Třebenice 1993, s. 5 
Antonín, Luboš: Žhavá Afrika v chladném přítmí knihoven šlechtických cestovatelů a čtenářů, ANTIQUE III, 4/96 s. 53 - 55. 
Antonín, Luboš - Mašek, Petr: Novum lumen chymicum - alchymie, magie a tajné společnosti na severní Moravě a ve Slezsku. Český Těšín, 1998, s. 40 s. 
Balbi, Adrien: Essai statistique sur les Bibliothéques de Vienne précédé de la statistique de la Bibliothéque Impérial. Vienne 1835, 206 s. 
Balbín, Bohuslav: Bohemia docta, I. - III. Pragae 1776 - 1780., III. Bde, 148 s., 430 s., 230 s. 
Bohatta, Johann - Holzmann, Michael: Adressbuch der Bibliotheken der Oesterreich-ungarischen Monarchie. Wien 1900, 573 s. 
d Elvert, Christian: Die Bibliotheken und andern wissenschaftlichen, Kunst- und Alterthums - Sammlungen in Mähren und österreichisch Schlesien. In: Schriften der historisch - statistischen Sektion der k. k. mähr. schles. Gesellschaft des Ackerbaues, der natur- und Landeskunde. III. Brünn, 1852. s. 70 - 132. 
Hirsching, Friedrich Karl Gottlob: Versuch einer Beschreibung sehenswürdiger Bibliotheken Teutschlands nach alphabetischer Ordnung der Oerter. Erlangen 1786 - 1791. Band I. 303 s., II. 532 s., III. 88, 724 s., IV. 91, 452, 224 s. 
Hrubý, František: Knihovny na moravských zámcích ve století 16. a 17. In: Bibliofil, Roč. IX., Nr. 7., s. 141 - 147. 
Hrubý, Josef: Historické knihovny západních Čech. Plzeň 1976, s.p. 
Jakubíček, Milan: Adresář zámeckých a církevních knihoven jihomoravského kraje. Brno 1972, 63 s. 
Kneidl, Pravoslav: Zámecké knihovny. In: Knihovna Národního musea. Praha 1959, s. 121 - 156. 
Kneidl, Pravoslav: Zámecké knihovny 17. až 19. století. In: Dějiny knihoven a knihovnictví v českých zemích. Praha 1996, s. 113-127. 
Kneidl, Pravoslav: Ze zámeckých knihoven. In: Museum knihy Žďár nad Sázavou. Praha 1958, s. 148 - 155. 
Kneidl, Pravoslav: Ze zámeckých knihoven. Časopis Národního musea. Roč. CXXV., 1956, s. 168 - 171. 
Kůsová, Alena: Zámecké knihovny západních Čech jako součást jednotné knihovnické soustavy. In: Knihovna. Vědeckoteoretický sborník. Roč.. 12. Praha 1981. 
Lifka, Bohumír: Archivy a historické knihovny. Časopis Národního muzea. Roč. CXXVII, 1958, s. 169 - 174. 
Lifka, Bohumír: Les Bibliothéques de chateaux en Tchécoslovaquie. Bulletin UNESCO pour les bibliothéques IX, 1955, s. 100 - 101. 
Lifka, Bohumír: Exlibris a supralibros v českých korunních zemích v letech 1000 až 1900. Praha 1980, 229 s. 
Lifka, Bohumír: Knihovny státních hradů a zámků. Praha 1954, 26 s. 
Lifka, Bohumír: Knihovny státních hradů a zámků v českých zemích v období 1945 - 1955. Roč. VIII, 1955, s. 159 - 162. 
Lifka, Bohumír: Knihovny v okupaci. Marginálie. Roč. XII., 1938, s. 117 - 124. 
Lifka, Bohumír: Knižní dražby posledního půlletí. In.: Český bibliofil. Roč. XI/2, 1939, s. 73 - 74. 
Lifka, Bohumír: Prodeje zámeckých knihoven. Vitrinka. Roč. X., 1933, s. 129 - 132. 
Lifka, Bohumír: Soupis rukopisů v zámeckých knihovnách českomoravských. Marginálie. 1962 - 1963, s. 2 - 3. 
Lifka, Bohumír: Staré knižní značky z českých a moravských krajů. Zprávy spolku sběratelů a přátel exlibris. Roč. 1956, Nr. 11 - 13, 15 - 18, Roč. 1957 Nr. 19, 20. 
Lifka, Bohumír: Vazby se supralibros v českých, moravských a slezských zámeckých knihovnách. In: Historická knižní vazba. Liberec 1962, s. 32 - 53. 
Lifka, Bohumír: Verkaufte Schlossbibliotheken. Prager Presse 13. 7. 1933. 
Lifka, Bohumír: Zámecké a palácové knihovny v Čechách. Přehled historicko - topografický. In: Český Bibliofil 1934, Roč. 6., s. 39 - 54. 
Lifka, Bohumír: Zámecké, hradní a palácové historické knihovny českých zemí ve sféře Národního musea. Časopis Národního musea, Roč. CXXIV, 1955, Nr. 1, s. 77 - 96. 
Lifka, Bohumír - Švehla, Karel: Soupisy studijních pramenů v knihovnách státních hradů a zámků. Sborník Národního muzea v Praze, Řada C, 1956 - 1957. 
Macháčková, Eduarda: Vznik, vývoj a možnosti využití zámeckých a hradních knihoven spravovaných Knihovnou Národního muzea v Praze. /Diplomová práce na katedře knihovnictví FF UK/. Praha 1971. 91 s. 
Mašek, Petr: Auta a motory v zámeckých knihovnách. In: Hořejší, M. - Křížek, J.: Automobilismus a šlechta v českých zemích 1894-1945. Praha, Národní technické muzeum, 2012, s. 197-201.
Mašek, Petr a kol.: Handbuch der historischen Buchbestände in Europa. Band II. Tschechische Republik. Schlo bibliotheken unter der Verwaltung des Nationalmuseums in Prag. Hildesheim, Zürich, New York, Olms-Weidmann 1997, 294 s. 
Mašek, Petr: Historické knižní fondy v současných podmínkách. Bulletin Státního ústavu památkové péče. Roč. 8, 1992, s. 154. 
Mašek, Petr: K historickým knihovním fondům. In: Navrácené poklady. Restitutio in integrum. (Ed.: Marie Mžyková). Praha 1994, s. 157 - 163.
Mašek, Petr: Knižní provenience v zámeckých, hradních a palácových knihovnách v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Zámecké knihovny ve správě a majetku oddělení zámeckých knihoven Národního muzea. Ex libris… ex bibliotheca… Praha, Národní muzeum, 2015, s. 55-60, s. 237-267.  
Mašek, Petr: Les bibliothéques des chateaux en Boheme, en Moravie et en Silésie, reflets de la culture européenne. In: Bulletin du bibliophile. No 2, Paris 1994, s. 409 - 414. 
Mašek, Petr: Libri castellani. Europäische Büchershätze aus Adelsbibliotheken in Böhmen. Böblingen 1992, 50 s. 
Mašek, Petr (a kol.): Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky. Praha Národní muzeum, 2015, I.-III., 966, 958, 959 s.
Mašek, Petr: Tisky 16. století v zámeckých knihovnách. Sborník národního muzea, řada C, sv. 57, 2012, č.1-2, s. 5-8.
Mašek, Petr: Zahájení soupisu tisků 16. století v zámeckých knihovnách v Čechách a na Moravě. In: Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků. 1988, Roč. 5., s. 165 - 178. 
Mašek, Petr: Zámecké, hradní a palácové knihovny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. K výstavě 50 let oddělení zámeckých knihoven Knihovny Národního muzea. Muzeum knihy Žďár nad Sázavou. Praha, 2004.
Mašek, Petr: Zámecké knihovny v Čechách a na Moravě. Čtenář Roč. 45, Nr. 1, 1993, s. 36 - 37. 
Mašek, Petr: Zámecké knihovny v zemích Koruny české. In: Opera romantica 1. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. České Budějovice 2000. s. 43-52. 
Mašek, Petr: Zámecké knihovny v západních Čechách I. Čtenář Roč. 45, Nr. 2, 1993, s. 72 - 73. 
Mašek, Petr: Zámecké knihovny v západních Čechách II. Čtenář Roč. 45., Nr. 3, 1993, s. 108 - 109. 
Mašek, Petr: Zámecké knihovny ve východních Čechách. Čtenář 1993, Roč. 45., Nr. 7 - 8, s. 280 - 281. 
Mašek, Petr: Zámecké knihovny severních Čech. Čtenář 1993, Roč. 45. Nr. 9, s. 316 - 317. 
Mašek, Petr: Zámecké knihovny na severní Moravě. Čtenář, 1993, Roč. 45., Nr. 10, s. 352 - 353. 
Mašek, Petr: Zámecké knihovny v textové databázi. In: Čtenář, ..., Zprávy PP, Muzejní a vlastivědná práce. Roč. 34., /Časopis Společnosti přátel starožitností. roč. 104/, č. 4, 1996, s. 222-223. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska, Brno 1997, s. 94 - 96. 
Mašek, Petr: Zámecké knihovny z okolí Slaného. Slánský obzor, roč. 20, 2012, s. 58-73.
Mašek, Petr: Zámecké knihovny západních Čech. Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka Rokycany. 15/2003, s. 43-54.
Mašek, Petr: Zaniklé zámecké knihovny Západočeského kraje. In: Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků. Roč. 6 Nr. 1, 1990, s. 165 - 190. 
Mašek, Petr: Zpráva o stavu českých, moravských a slezských zámeckých knihoven. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska, Brno 1995, s. 72 - 74. 
Petr, Stanislav: Průvodce po rukopisných fondech zámeckých knihoven v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha, Archiv České akademie věd, 1995, 208 s. 
Petr, Stanislav: Rukopisné fondy zámeckých a hradních knihoven na Moravě a ve Slezsku. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Sborník ze 4. odborné konference Olomouc, 11.-12. října 1994, s. 6-52. 
Riedl, Mirko: Katalog prvotisků jihočeských knihoven. Praha 1974, 478 s. 
Sládek, Jiří: Rossika 16 - 18. století v zámeckých a palácových knihovnách v Čechách a na Moravě. Praha 1977, 193 s. 
Šimáková, Jitka: Dvě desítiletí správy zámeckých knihoven Knihovnou Národního muzea. Sborník Národního muzea, Řada C, Roč. XIX, 1974, Nr. 1 - 2, s. 43 - 48. 
Šimáková, Jitka a kol.: Katalog prvotisků zámeckých a hradních knihoven v České republice. Sborník Národního muzea, Řada C, Sv. XXXIII - XXXV, 1988 - 1990, 4 Bd. 
Šimáková, Jitka - Vrchotka, Jaroslav a kol: Katalog prvotisků Knihovny Národního muzea a zámeckých a hradních knihoven v České republice. Praha, KLP, 2001, 538 s. 
Šimáková, Jitka: Zámecké knihovny. Praha 1984, 15 s. 
Šimáková, Jitka - Mašek, Petr - Turková, Helga - Antonín, Luboš: Zámecké, hradní a palácové knihovny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. In: Průvodce. Knihovna Národního muzea. Praha 1999, s. 49-78. 
Šimáková, Jitka: Zámecké knihovny jižních Čech. Čtenář. 1993, Roč. 45., Nr. 6, s. 216-217. 
Šimáková, Jitka: Zámecké knihovny středních Čech I. Čtenář. 1993, Roč. 45., Nr. 4, s. 144 - 145. 
Šimáková, Jitka: Zámecké knihovny středních Čech II. Čtenář. 1993, Roč. 45., Nr. 5, s. 180 - 181. 
Štumbauer, Tomáš - Mašek, Petr – Hájek, Pavel: Tisky 16. století v západočeských zámeckých knihovnách. České Budějovice: Národní památkový ústav 2014, 50 s.
Vrchotka, Jaroslav: Třicet let správy zámeckých a hradních knihoven v ČSR. Sborník Národního muzea, Řada C, Roč. XXIX, 1984, Nr. 2, s. 73 - 84. 
Zíbrt, Čeněk: Bibliografie české historie. I. Praha 1900, 674 s. 
 
II. 
Literatura o jednotlivých fondech 
Literatur zu den einzelnen Schlossbibliotheken 
Literature about individual sections 

Handbuch = Mašek, Petr a kol.: Handbuch der historischen Buchbestände in Europa. Band II. Tschechische Republik. Schlo bibliotheken unter der Verwaltung des Nationalmuseums in Prag. Hildesheim, Zürich, New York, Olms-Weidmann 1997, 294 s.
 
BEČOV NAD TEPLOU (Petschau)
Beaufort-Spontin 
Mašek, Petr: Les bibliothéques des chateaux en Boheme, en Silésie, reflets de la culture européenne. In: Bulletin du bibliophile. No 2, Paris 1994, s. 409 - 414. 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Bečov. In: Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků, 10/2, 1993, s. 475-492. 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Bečov. In: Sborník 600 let Bečova. Bečov 1999, s. 10-14. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 39-40.
 
BECHYNĚ (Bechin) 
Paar 
Kneidl, Pravoslav: Knihovna Národního musea. Praha 1959, s. 133. 
Lifka, Bohumír: Zámecká knihovna v Bechyni. In: Bechyně. Státní zámek a město. Praha 1953, s. 10. 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Bechyně. Cour d honneur. 1999, č. 3. s. 52-53. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 40.
 
BÍTOV (Vötau) 
Haas
Mašek, Petr:  Zámecká knihovna Bítov. Zprávy památkové péče. 63, 2003/1, s. 21.
 
BLATNÁ (Blatna) 
Hildpradt z Ottenhausenu 
Kneidl, Pravoslav: Knihovna Národního muzea. Praha 1959, s. 134. 
Lifka, Bohumír: Zámecká knihovna v Blatné. in: Blatná. Státní hrad, město a okolí. Praha 1953, s. 22 - 23. 
Mašek, Petr: K historickým knihovním fondům. In: Navrácené poklady. Restitutio in integrum. (Ed.: Marie Mžyková). Praha 1994, s. 157. 
Mašek, Petr: Zámecké knihovny Blatná a Osek u Radomyšle /nepublikovaná studie/. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 41-42.
 
BLUDOV (Blauda) 
Zierotin 
Antonín, Luboš: Akta o čarodějnických procesech ve Velkých Losinách a "Kladivo na čarodějnice" In: Cour d honneur. Hrady, zámky, paláce. 1/98, s. 44 - 45. 
Boháček, M. - Čáda, F.: Žerotínské rukopisy bludovské. Sborník Národního musea V Praze. Řada C, Sv. III., 1958, č. 3 - 4, s. 51 - 221. 
Bohatta, J. - Holzmann, M.: Adressbuch der Bibliotheken der Oesterreich-ungarischen Monarchie. Wien 1900, s. 6, Nr. 18. 
Kneidl, Pravoslav: Bludov. In: Knihovna Národního muzea. Praha 1959, s. 152 - 153. 
Kneidl, Pravoslav: Nekatolické tisky 16. století v bludovské knih. Nepublikovaný strojopis v KNM 4. 
Lifka, Bohumír: Knihovna Žerotínů Lilgenavských z Velkých Losin a Bludova. Sborník Národního musea V Praze. Řada C, Sv. III., 1958, č. 3 - 4, s. 47 - 50. 
Lifka, Bohumír: Zámecká knihovna Bludov. In: Velké Losiny. St. zámek a okolí. Praha 1954, s. 8 - 11. 
Mašek, Petr: Zierotinská knihovna na Velkých Losinách a Bludově. Cour d honneur. č. 1. roč. I. s. 41 - 43. 
Spurný, František: Knihovny na velkolosinském zámku. In: Vlastivědné zajímavosti Okres. vlast. muzea v Šuperku, č. 177, Šumperk 1980. 
Tobolka, Z. V.: Žerotínská knihovna. Praha 1926, 19 s. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 42-43.
 
BOHDALICE (Bohdalitz) 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 43-44.
 
BOR (Haid) 
Löwenstein-Wertheim 
Mašek, Petr: Zámecké knihovny Tachovska a Stříbrska. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. 4/1, 1987, s. 136 - 138. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 44.
 
BOSKOVICE (Boskowitz) 
Mensdorff-Pouilly 
Lifka, Bohumír: Zámecká knihovna v Boskovicích, in: Boskovice, státní zámek a hrad, město a okolí, Praha, 1955, s. 6-8. 
Mašek, Petr: K historickým knihovním fondům. In: Navrácené poklady. Restitutio in integrum. (Ed.: Marie Mžyková). Praha 1994, s. 157. 
Antonín, Luboš: In: Handbuch s. 44-46.
 
BRANDÝS NAD LABEM (Brandeis a. d. Elbe) 
Habsburg 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Brandýs nad Labem. In: Knihy a dějiny. Roč. 4, č. 1, 1997, s. 57-62.
 
BRODEK U PROSTĚJOVA (Prödlitz) 
Kálnoky de Köröspatak 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 46 

BRUNTÁL (Freudenthal) 
Arcivévoda Evžen Rakouský
Mašek, Petr: Zámecké knihovny z Bruntálska, Sborník Bruntálského muzea, 2006, s. 30-35.
Jančíková, Eva: Z historie obrazové sbírky státního zámku v Bruntále. In: Sborník okresního vlastivědného muzea v Bruntále, roč. I., 1984, s. 9 - 20. 
 
BŘEZINA 
Sternberg 
Holman, Pavel - Mašek, Petr: Zámecká knihovna hrabat ze Sternbergu ze zámku Březina. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, 11, 1994, s. 180-187. 
Mašek, Petr: K historickým knihovním fondům. In: Navrácené poklady. Restitutio in integrum. (Ed.: Marie Mžyková). Praha 1994, s. 157. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 46-47.
 
BŘEZNICE (Březnitz) 
Pálffy 
Turková, Helga: In Handbuch s. 47-49.
 
BUDÍŠKOVICE (Budiškowitz) 
Wallis von Karringhmain 
Kneidl, Pravoslav: Budíškovice. In: Knihovna Národního muzea. Praha 1959, s. 147. 
Lifka, Bohumír: Knihovny státních hradů a zámků. Praha 1954, s. 12. 
Lifka, Bohumír: Zámecké knihovny v Dačicích. In: Dačice. Státní zámek, město a památky v okolí. Praha 1960, s. 17-19. 
Turková, Helga: In Handbuch s. 49-51.
Mašek, Petr: Zámecké knihovny hrabat Wallisů z Karighmainu. In: Sborník Národního muzea v Praze, řada C, roč. 59, 2014, č. 3-4, s. 5-14.
 
BUDIŠOV (Budischau) 
Baratta-Dragono 
Mašek, Petr: Tři zámecké knihovny ze Třebíčska. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, 16, 1999-2000, s. 209-215.
 
BUDKOV (Budkau)
Salm
Mašek, Petr: Tři zámecké knihovny z Telčska. Knihy a dějiny. Zvláštní číslo věnované PhDr. Anežce Baďurové. Praha 2012, s. 28-35.
 
BUCHLOV (Buchlau) 
Berchtold 
d Elvert, Christian: Die Privatbibliothek in Buchlau, Schriften III, s. 144, Bruen, s.a. 
Heiplíková-Kozáková, Marie: Hradní knihovna na Buchlově. Diplomová práce na katedře knihovnictví FF UK. Praha 1972, 73 s. 
Lifka, Bohumír: Buchlov: Státní zámek a okolí, Praha, 1955, s. 12. 
Antonín, Luboš: In: Handbuch s. 51-53.
 
BUCHLOVICE (Buchlowitz) 
Berchtold 
Kroupa, J.: Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost. Kroměříž, Brno, 1986, s. 148 - 149. 
Lifka, Bohumír: Buchlovice. Státní zámek a okolí, Praha, 1958, s. 10 - 11. 
Antonín, Luboš: In: Handbuch s. 53-54.
 
BYSTŘICE NAD ÚHLAVOU (Bistritz an der Angel) 
Hohenzollern-Sigmaringen 
Mašek, Petr: Menší zámecké knihovny západních Čech. Miscellanea oddělní rukopisů a starých tisků, 7/1, 1990, s. 203 - 230. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 54.
 
BYSTŘICE POD HOSTÝNEM (Bistritz amHostein) 
Laudon 
Lifka, Bohumír: Hradní knihovna na Bítově. In: Bítov. Státní hrad a okolí. Praha 1956, s. 12. 
Antonín, Luboš: In: Handbuch s. 5-56.
 
ČASTOLOVICE (Častolowitz) 
Sternberg 
Kneidl, Pravoslav: In: Knihovna Národního muzea. Praha 1959, s.. 145. 
Lifka, Bohumír: Zámecká knihovna v Častolovicích. In: Častolovice. Státní zámek a okolí. Praha 1954, s. 8 - 10. 
Mašek, Petr: K historickým knihovním fondům. In: Navrácené poklady. Restitutio in integrum. (Ed.: Marie Mžyková). Praha 1994, s. 158. 
Mašek, Petr: Knižní sbírky hrabat ze Sternbergu. Cour d´honneur. 2008, s. 28-30.
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 56-57.
 
ČECHY POD KOSÍŘEM (Czech) 
Silva-Tarouca 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Čechy pod Kosířem. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. č. 316, 2018, s. 33-42.
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 57.
 
ČERNÁ HORA (Černahora
Fries 
Antonín, Luboš: Zámecké knihovny Rokytnice u Přerova a Černá Hora, 
Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, (12), 1995, s. 108 - 116. Národní knihovna České republiky, Praha 1996. 
 
ČERVENÁ LHOTA (Rothlhota) 
Schönburg-Hartenstein 
Lifka, Bohumír: Zámecká knihovna Červená Lhota. In: Červená Lhota. Státní zámek a okolí. Praha 1958, s. 14 - 15. 
Kneidl, Pravoslav: Knihovna Národního musea. Praha 1959, s. 147. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 58. 
 
ČERVENÉ PEČKY (Rothpetschkau) 
Hrubý z Gelenj 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 58.
 
ČERVENÝ HRÁDEK U JIRKOVA (Rothenhaus) 
Hohenlohe-Langenburg 
Mašek, Petr: Die Bibliothek des Schlosses Červený Hrádek u Jirkova (Rothenhaus). In.: Die Fürsten zu Hohenlohe in Böhmen. Handschriften und Früdrucke 1516 - 1916. Ausstellung in Kloster Schöntal, 1996, s. 24-29. 
Mašek, Petr - Mück, Hans-Dieter: Handschriften, Früdrucke und Bücher der Schlo bibliothek Rothenhaus. In.: Die Fürsten zu Hohenlohe in Böhmen. Handschriften und Früdrucke 1516 - 1916. Ausstellung in Kloster Schöntal, 1996, s.30-56. 
Mašek, Petr: Knihovna zámku Červený Hrádek u Jirkova. In: Knihy a dějiny. /Die Bücher und Geschichte/. Jhr. 2., Nr. 1, 1995, s. 31 - 38.
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 59-60.
 
ČERVENÝ HRÁDEK U SEDLČAN 
Mladota ze Solopisk 
Mašek, Petr: K historickým knihovním fondům. In: Navrácené poklady. Restitutio in integrum. (Ed.: Marie Mžyková). Praha 1994, s. 158. 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna na Červeném Hrádku u Sedlčan. In: Knihy a dějiny, Roč. 4, č. 2, 1997, s. 60-63. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 60.
 
ČESKÝ KRUMLOV (Krumau) 
Schwarzenberg
Hájek, Pavel – Ourodová, Ludmila: Knihovna Václava z Rovného.  České Budějovice: Národní památkový ústav 2014, 50 s.
Hájek, Pavel: Tisky 16. století v zámecké knihovně Český Krumlov. Příspěvek k poznání vlastnických proměn. Zprávy památkové péče, Praha: Národní památkový ústav, 2015, č. 5, s. 473–484.
Pešková, Jitřenka: Operas in the Schwarzenberg Music Collection in Český Krumlov. In: The Baroque Theatre in the Chateau of Český Krumlov. Miscellany of papers for a special seminar in Český Krumlov. 27. 9. - 30. 9. 1993. Pradubice 1993, s. 172-223. 
Šimáková, Jitka - Macháčková, Eduarda: Teatralia zámecké knihovny v Českém Krumlově. I.-III. Praha, 1976. 
Šimáková, Jitka: Zámecká knihovna Český Krumlov. /Schlossbibliothek Český Krumlov/. XIX. kongres mezinárodní asociace bibliofilů. /XIX. Kongres der Internationalen Asociation der Bibliophilen/. /Tschechisch und Englisch/. Praha 1995, 23 s.
Šimáková, Jitka: In: Handbuch s. 60-63.  
 
ČESKÝ ŠTERNBERK (Sternberg) 
Sternberg 
Lifka, Bohumír: in Český Šternberk. Státní hrad a okolí. Praha 1959, s. 14 - 15. 
Kneidl, Pravoslav: Pravoslav: Knihovna Národního musea. Praha 1959, s. 128 - 129. 
Mašek, Petr: K historickým knihovním fondům.In: Navrácené poklady. Restitutio in integrum. (Ed.: Marie Mžyková). Praha 1994, s. 158. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 63-64.
 
ČESTICE (Čestitz)
Waldstein
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Čestice. Časopis Společnosti přátel starožitností. 2/2008, roč. 116, s. 105-106.
 
ČKYNĚ (Čkyn) 
Cladi 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Čkyně. Muzejní a vlastivědná práce. Roč. 36., /Časopis Společnosti přátel starožitností. roč. 106/, č. 2, 1998, s. 103-104.
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 64.
 
DAČICE (Datschitz) 
Dalberg 
Lifka, Bohumír: Zámecké knihovny v Dačicích. In: Dačice. Státní zámek, město a památky v okolí. Praha 1960, s. 17 - 19. 
Kneidl, Pravoslav: Knihovna Národního musea v Praze. Praha 1959, s. 146. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 65-66.
 
DALOVICE (Dallwitz) 
Riedl von Riedenstein 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Dalovice. In: Knihy a dějiny, 2/2, 1995, s. 15-18. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 66-67.
 
DOBŘÍŠ (Dobřiš) 
Colloredo-Mannsfeld 
Kneidl, Pravoslav: Ze zámeckých knihoven. Časopis Národního musea, Jhrg. CXXV., 1956, s. 168 - 171. 
Lifka, Bohumír: Zámecké knihovny v Opočně a na Dobříši. Praha 1936, 25 s. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 67.
 
DOKSY (Hirschberg) 
Waldstein 
Lifka, Bohumír: Valdštejnská knihovna ze zámku v Doksech. Vědecké informace Základní knihovny Československé akademie věd. Suplement 2, 1968, s. 30 - 54. 
Lifka, Bohumír: Valdštejnská knihovna ze zámku v Doksech. Soupis starých tisků. Vědecké informace Základní knihovny Českolovenské akademie věd. Suplement 2 - 4, 1969, s. 1 - 194, Suplement 2 - 4, 1970, s. 195 - 386. 
Tichý, Josef: Valdštejnský exemplář Jeníkových Bohemik. Sborník Národního musea v Praze. Řada C, Sv. IV., 1959, č. 1., s. 15 - 32.
 Mašek, Petr: In: Handbuch s. 68-69.
 
DOLNÍ BEŘKOVICE (Unterbeřkowitz) 
Lobkowicz 
Kneidl, Pravoslav: In: Knihovna Národního muzea. Praha 1959, s.. 129. 
Mašek, Petr: K historickým knihovním fondům. In: Navrácené poklady. Restitutio in integrum. (Ed.: Marie Mžyková). Praha 1994, s. 158. 
Mašek, Petr: Loupež století. In: Antique. Roč. III., Nr. 2, 1996, s. 56. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 69-70.
 
DOLNÍ LUKAVICE (Untelukawitz) 
Veverka 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Dolní Lukavice. Památky a příroda. 1989, č. 1., s. 25 - 26. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 70.
 
DRAHENICE (Drahenitz) 
Lobkowicz 
Mašek, Petr: K historickým knihovním fondům. In: Navrácené poklady. Restitutio in integrum. (Ed.: Marie Mžyková). Praha 1994, s. 158. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 71.
 
DUKOVANY (Dukowan) 
Coudenhove 
Mašek, Petr: Tři zámecké knihovny ze Třebíčska. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, 16, 1999-2000, s. 209-215.
 
FRÝDLANT (Friedland) 
Clam-Gallas 
Kneidl, Pravoslav: In: Knihovna Národního muzea. Praha 1959, s. 141. 
Lifka, Bohumír: In: Frýdlant. Státní hrad a památky v okolí. Praha 1959, s. 20 - 23. 
Lifka, Bohumír: Staré knižní značky z českých a moravských krajů. Zprávy spolku sběratelů a přátel exlibris. 1956, Nr. 16 - 17, s. 4 - 5. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 71-73.
 
HALŽE (Hals) 
Landwehr von Wehrheim 
Mašek, Petr: Zámecké knihovny Tachovska a Stříbrska. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. 4/1, 1987, s. 138 - 140. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 73.
 
HERÁLEC (Heraletz) 
Fügner 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 73.
 
HLUBOKÁ (Frauenberg) 
Schwarzenberg 
Kneidl, Pravoslav: Zámecká knihovna na Hluboké. In: Hluboká, státní zámek a památky v okolí. Praha 1961, s. 35-37. 
Šimáková, Jitka: In: Handbuch 73-75.
 
HLUŠICE (Grosshluschitz) 
Czernin z Chudenic 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Hlušice. Muzejní a vlastivědná práce. Roč. 40., /Časopis Společnosti přátel starožitností. roč. 110/, č. 1, 2002, s. 28-29.
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 75.
 
HOLEŠOV (Holleschau)
Veličková, Helena: Zámecké knihovny Zlínského kraje. Zlín, 2008, 135 s.
 
HORNÍ HRAD (Hauenstein) 
Buquoy 
Mašek, Petr: Menší zámecké knihovny západních Čech. Miscellanea oddělní rukopisů a starých tisků, 7/1, 1990, s. 203 - 230. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 76.
 
HORŠOVSKÝ TÝN (Bischofteinitz) 
Trauttmansdorff 
Lifka, Bohumír: Knihovny v Horšovském Týně. In: Horšovský Týn. Státní zámek, město a okolí. Praha 1954, s. 14. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 77-78.
 
HOŘÁKOV (Hořakow) 
Czernin z Chudenic 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Hořákov. Památky a příroda 1989, č. 4, s. 224. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 78.
 
HOŘÍN (Hořin) 
Lobkowicz 
Mašek, Petr: K historickým knihovním fondům. In: Navrácené poklady. Restitutio in integrum. (Ed.: Marie Mžyková). Praha 1994, s. 158 - 169. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 78-79.
 
HOŘOVICE (Hořowitz) 
Hanau und zu Hořowitz 
Kneidl, Pravoslav: Knihovna Národního musea. Praha 1959, s. 128. 
Lifka, Bohumír: Zámecká knihovna Hořovice. In: Hořovice. Státní zámek, město a okolí. Praha 1954., s. 10. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 79-80.
 
HOŠTICE (Hoschtitz) 
Dubský z Třebomyslic 
Lifka, Bohumír: Knihovny v zámku v Bučovicích. Bučovice. Státní zámek. Praha 1953, s. 16 - 17. 
Mašek, Petr: Zámecké knihovny Zlínského kraje. Zlín, 2008, 135 s.
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 80.
 
HRADEC NAD MORAVICÍ (Graetz) 
Lichnowsky 
Čáda, F.: Rukopisné svazky v zámecké knihovně v Hradci u Opavy. In.: Slezský sborník, roč. 53, 1955, s. 283 - 292. 
Lifka, Bohumír: Zámecká knihovna Hradec u Opavy. In: Hradec u Opavy, státní zámek. Praha 1962, s. 36 - 37. /V publikaci z politických důvodů uveden jako autor P. Kneidl./ 
Nebeská, Barbora – Kolářová, Eva: Typografické poklady ze sbírek Lichnovských: katalog výstavy. Ostrava: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě ve spolupráci s Národním muzeem v Praze, 2015. 63 s.
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 81-82.
 
HRÁDEK U NECHANIC (Hradek) 
Harrach 
Lifka, Bohumír: Hrádek u Nechanic, státní zámek a okolí. Praha 1958. 
Suchánek, Jiří: Hrádek u Nechanic. Hradec Králové 1955, S /4/. Kneidl, Pravoslav: Knihovna Národního musea. Praha 1959, s. 145. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 82.
 
HROCHŮV TÝNEC (Hrochowteinitz)
Baltazar
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Hrochův Týnec. Chrudimské vlastivědné listy, roč. 20, č. 1 2011, s. 6.
 
HRUBÁ SKÁLA (Grossskal) 
Lexa von Aehrenthal 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Hrubá Skála. Zprávy památkové péče, 7, 2000, roč. 60, s. 208-029. 
Mašek, Petr: Zámecké knihovny Českého ráje. In: Šlechtické rody a jejich sídla v Českém ráji. Z Českého ráje a Podkrkonoší – Supplementum 13, Semily - Turnov 2009, s. 201-219.
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 82-83.
 
HRUBÝ ROHOZEC (Gro rohosetz) 
Des Fours-Walderode 
Kneidl, Pravoslav: In: Knihovna Národního muzea. Praha 1959, s. 141. 
Mašek, Petr: Zámecké knihovny Českého ráje. In: Šlechtické rody a jejich sídla v Českém ráji. Z Českého ráje a Podkrkonoší – Supplementum 13, Semily - Turnov 2009, s. 201-219.
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 83-84.
 
HŘEBENY (Hartenberg) 
Kopal 
Lifka, Bohumír: Knihovny v Krásném Dvoře. In: Krásný Dvůr, státní zámek a okolí. Praha 1954, s. 14. 
Mašek Petr: Zámecká knihovna Hřebeny. České památky 14, 2003, č. 2, s. 8-9.
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 84.
 
HUSTOPEČE NAD BEČVOU (Hustopetsch an der Bečwa) 
Baillou 
Antonín, Luboš: Knihovny na zámku Šternberk, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 276, 1998, s. 19 - 27. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 84-85.
 
CHLUMEC NAD CIDLINOU - zámek Karlova Koruna 
(Chlumetz an der Cidlina - Schloss Karlskrone) 
Kinský 
Mašek, Petr: K historickým knihovním fondům. In: Navrácené poklady. Restitutio in integrum. (Ed.: Marie Mžyková). Praha 1994, s. 159. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 85-86.
 
CHLUMEC U CHABAŘOVIC (Kulm) 
Westphalen zu Fürstenberg 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna v Chlumci u Chabařovic. Příspěvky k ústecké vlastivědě. č. 2. 2001, s. 27-34. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 86.
 
CHODOVÁ PLANÁ (Kuttenplan) 
Berchem 
Petr Mašek: Příspěvky k dějinám zámeckých knihoven západních Čech. Sborník archivních prací, č. 2, 1991, roč. 41., s. 511 - 536. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 86-87.
 
CHOLTICE (Choltitz) 
Thun-Hohenstein 
Antonín, Luboš: Knihovna hrabat Thun-Hohenstein ze zámku Choltice, 
Památky středních Čech, 10/1, 1996, s. 43 - 46 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 87-88.
 
CHOTĚBOŘ 
Dobrzenský z Dobrzenic 
Mašek, Petr: K historickým knihovním fondům. In: Navrácené poklady. Restitutio in integrum. (Ed.: Marie Mžyková). Praha 1994, s. 159. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 88.
 
CHOTĚLICE (Chotělitz) 
Mensdorff-Pouilly 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Chotělice. Muzejní a vlastivědná práce. Roč. 41., /Časopis Společnosti přátel starožitností. roč. 111./ č.   1/2003, s. 37-38.
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 88-89.
 
CHOTOVINY (Chotowin) 
Nádherný z Borutina 
Mašek, Petr: Zámecké knihovny Nádherných z Borutína. Muzejní a vlastivědná práce. Roč. 38., /Časopis Společnosti přátel starožitností. roč. 108/, č. 1, 2000, s. 36-38.
 
CHOUSTNÍK (Chausnik) 
Rohan-Guémenée 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 89.
 
CHUDOBÍN (Chudwein) 
Tersch-Fries 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 89-90.
 
CHYŠE (Chiesch) 
Lažanský z Bukowé 
Mašek, Petr: Knižní sbírky hrabat Lažanských z Bukové. Sborník Národního muzea, řada C, 1987, č.3, s. 1 - 16. 
Mašek, Petr: Knižní sbírky hrabat Lažanských z Bukové. In: Městské památkové zóny Manětín a Rabštejn. Sborník příspěvků ze semináře konaného v Manětíně 15.-17. května 1996, s. 46-49. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 90.
 
JEMNIŠTĚ (Jemnischt) 
Sternberg 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 91.
 
JIČÍNĚVES (Jičinoves)
Schlik
Mašek, Petr: Zámecké knihovny Českého ráje. In: Šlechtické rody a jejich sídla v Českém ráji. Z Českého ráje a Podkrkonoší – Supplementum 13, Semily - Turnov 2009, s. 201-219.
 
JÍLOVÉ (Elau) 
Thun-Hohenstein 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 91-92.
 
KAČINA (Kaczin) 
Chotek z Chotkowa 
Lifka, Bohumír.: Knihovna státního zámku Kačiny. In Sbírky na státních hradech a zámcích, Praha, Čedok, 1952. 
Lifka, Bohumír.: Knihovny státních hradů a zámků. Praha 1954, s. 10. 
/Kopecký, Jan:/ (Z politických důvodů autor v publikaci neuveden) Teatralia v zámecké knihovně na Kačině, výběrový soupis. Praha, Scénografický ústav 1973. 
Šimáková, Jitka: In: Handbuch s. 92-94.
 
KAMENICE NAD LIPOU (Kamenitz an der Linde) 
Geymüller 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Kamenice nad Lipou. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, 12, 1995, s. 103-107. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 94.
 
KANICE (Kanitz) 
Perger 
Mašek, Petr: Menší zámecké knihovny západních Čech. Miscellanea oddělní rukopisů a starých tisků, 7/1, 1990, s. 203 - 230. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 94-95.
 
PALÁCOVÁ KNIHOVNA KINSKÝCH V PRAZE 
Folkmann, Josef Erwein: Die gefürstete Linie des uralten und edlen Geschlechts Kinský. Ein geschichtlicher Versuch. Prag 1861. 
Knihovna Kinských. In: Rodinná kronika 5, 1864, s. 46. 
Poznerová, Alena: Dějiny knihovny hrabat Kinských v Praze na Staroměstském náměstí. /Diplomová práce na katedře knihovnictví FF UK/. Praha 1970, 78 s. 
Tobolka, Zdeněk Václav: Die Fürstlich Kinský sche Bibliothek in Prag. In: Mitteilungen des Österreichischen Vereins für Bibliothekswesen 9, 1905, s. 21. 
Tobolka, Zdeněk Václav: Bibliothéka knížat Kinských v Praze. In: Zlatá Praha 22, 1905, s. 465. 
Vrchotka, Jaroslav: Knihovna Kinských. In: Knihovna Národního musea v Praze. Praha 1959, s. 53. 
Vrchotka, Jaroslav: In: Handbuch der historischen Buchbestände in Europa. Band I./2. Tschechische Republik. Prag. Teil 2. Hildesheim, Zürich, New York, Olms-Weidmann 2000, s. 36-36. 
 
KLADRUBY U STŘÍBRA (Kladrau) 
Windisch-Graetz 
Kneidl, Pravoslav: Knihovna Národního musea. Praha 1959, s. 134-135. 
Hofmann, Gustav: Rodinný archiv Windischgrätzů a jeho vývoj. In: Sborník archivních prací. Roč. XXVII., č. 1. Praha 1977, s. 110 - 142. 
Mašek, Petr: Knihovna rodu Windischgraetzů. In: Sborník archivních prací. Roč. 43, 1993, Nr. 2., s. 553 - 567. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 95-96.
 
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ (Klösterle) 
 hun-Hohenstein-Salm-Reifferscheidt 
Mašek, Petr: ... a ber ty s obrázkama. Čtenář, roč. 46, 1994, č. 7-8, str. 242-243. 
Mašek, Petr: Klášterec. Čtenář, 1994, Roč. 46, č. 10, s. 360-361. 
Mašek, Petr: Krádež století v Klášterci aneb "...a ber ty s obrázkama...", Antique, roč. 2., číslo 8/94, s. 32. 
Mašek, Petr: Klášterec nad Ohří. In: Čtenář, Roč. 46, 1994, Nr 10, s. 360-361. 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Klášterec nad Ohří. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, 17, 2001-2002, s. 133-146.
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 97-98.
 
KOJŠICE (Kojschitz) 
Heintschel von Heinegg 
Mašek, Petr: Menší zámecké knihovny západních Čech. Miscellanea oddělní rukopisů a starých tisků, 7/1, 1990, s. 203 - 230. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 98.
 
KOLEŠOVICE (Koleschowitz) 
Wallis von Karringhmain 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Kolešovice /nepublikovaná studie/.
 
KOLODĚJE NAD LUŽNICÍ (Kaledey) 
Dercényi 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 99.
 
KONOJEDY (Konoged) 
Delhaes 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 99.
 
KONOPIŠTĚ (Konopischt) 
Habsburg 
Jílková, Štěpánka: Zámecká knihovna Konopiště. Diplomová práce, FF UK katedra knihovnictví, 1985, 103 s. 
Konopiště. Průvodce. Praha 1981, č. 22. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 99-101.
 
KOPANINY (Krugsreuth) 
Zedwitz 
Mašek, Petr: Knižní sbírky hrabat Zedwitzů. In: Příspěvky ke Knihopisu, 11, Praha 1996. s. 82-88. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 101-102.
 
KOPIDLNO 
Schlik 
Mašek, Petr: Zámecké knihovny Českého ráje. In: Šlechtické rody a jejich sídla v Českém ráji. Z Českého ráje a Podkrkonoší – Supplementum 13, Semily - Turnov 2009, s. 201-219.
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 102-103.
 
KOSTELEC NAD ORLICÍ (Aldlerskosteltz) 
Kinský 
Kneidl, Pravoslav: Kostelec nad Orlicí. In: Knihovna Národního muzea. Praha 1959, s. 145. 
Mašek, Petr: K historickým knihovním fondům. In: Navrácené poklady. Restitutio in integrum. (Ed.: Marie Mžyková). Praha 1994, s. 159. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 103-104.
 
KOSTELNÍ BŘÍZA (Kirchenbirk) 
Brand-Kopal 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Kostelní Bříza. Miscellanea oddělní rukopisů a starých tisků, 8/91, s. 140 - 143. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 104.
 
KOUT (Kauth) 
Stadion 
Erhart, W.: Von Warthausen nach Kozel. Die Bibliothek des Grafen von Stadion (1691 - 1768). Euphorion. Zeitschrift für Literaturgeschichte. Heidelberg 1992, Band 86., Heft 2., s. 131 - 147. 
Lifka,B.: Dva trhanovští zámečtí bibliofilové. In: Český bibliofil X. 1938, s.47 - 60. 
Lifka, Bohumír: O knihovně hrabat Stadionů. Národní listy Nr. 17., 17. 1. 1926, s. 9. 
Lifka, B: Stadionská knihovna, Praha 1928, 27 s. (Tištěno jako rukopis nákladem hraběte Zdenka von Schönborna). 
Lifka, B: Zámecké a palácové knihovny v Čechách. Český bibliofil 1934, s.51, 54. 
Lifka, Bohumír: Knihovna na zámku Kozlu. In: Kozel. Státní zámek a okolí. Praha 1959, s.9-10. 
Lifka, B: Napolenská literatura bibliotéky Stadionů v Trhanově. In: Knihomol 1925, s. 98 - 109. 
Pelant, J.: O stadionských archiváliích a knihách. Plzeň 1971, 42 s. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 104-106.
 
KOZEL (Waldschloss) 
Waldstein 
Mašek, Petr: Menší zámecké knihovny západních Čech. Miscellanea oddělní rukopisů a starých tisků, 7/1, 1990, s. 203 - 230. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 106.
 
KRÁSNÝ DVŮR (Schönhof) 
Czernin z Chudenic 
Lifka, Bohumír: Knihovny v Krásném Dvoře. In: Krásný Dvůr, státní zámek a okolí. Praha 1954, s. 12 - 14. 
Mašek, Petr: Knihovny hrabat Czerninů z Chudenic. In: Opera romantica 4. České Budějovice 2003, s. 239-255.
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 106.
 
KROMĚŘÍŽ (Kremsier) 
Olomoucké arcibiskupství 
Bohatta, Johann - Holzmann, Michael: Adressbuch der Bibliotheken der Oesterreich-ungarischen Monarchie. Wien 1900, 573 s. 102, č. 331. 
Breitenbacher, Antonín: Arcibiskupská knihovna. Kroměříž a okolí. Brno 1932, s. 35 - 38. 
Breitenbacher, Antonín: Arcibiskupská sbírka grafik. Kroměříž a okolí. Brno 1932, s. 42.
Breitenbacher, Antonín: Československá ikonografie v arcibiskupské grafické sbírce v Kroměříži. Časopis Společnosti přátel starožitností českoslovanských, 43, 1935, s. 124 - 216. 
Breitenbacher, Antonín: Skalická bible v arcibiskupské knihovně v Kroměříži. Hlídka, 39, 1922, s. 179 - 181, 227 - 232, 276. 
Breitenbacher, Antonín: Zpráva z archivu, knihovny, musea olomouckého arcibiskupství v Kroměříži za léta 1930 až 1931. Časopis archivní školy, 9 - 10, 1931 - 1932, s. 368 - 375. 
Breitenbacher, Antonín: Zpráva z archivu, knihovny, musea olomouckého arcibiskupství v Kroměříži za léta 1932 až 1935. Časopis archivní školy, 13 - 14, 1935 - 1936, s. 374 - 379. 
Breitenbacher, Antonín: Z arcibiskupské knihovny. Pozorovatel. 22, 1925, příloha k č. 44. 
Breitenbacher, Antonín: Z knížecí arcibiskupské knihovny v Kroměříži. Hlídka, 33, 1916, s. 526 - 532. 
Dudík, Beda: Bibliothek und Archiv im fürsterzbischöflichen Schlosse zu Kremsier. Wien 1870, 134 s. 
Lifka, Bohumír: Zámecká knihovna v Kroměříži. In: Kroměříž, státní památková rezervace. Praha 1960, s. 38 - 42. 
Louda, Jiří: Soupis prvotisků Universitní knihovny v Olomouci a její pobočky v Kroměříži. Praha 1956, 366 s. 
Měsíc, Cyril: Byla zámecká knihovna v Kroměříži vyloupena Švédy v roce 1643 ? Muzejní a vlastivědná práce, Roč. 39 - Časopis společnosti přátel starožitností, ročník 109, č. 3/2001, s. 174-177. 
Nop, Vladimír: Soupis numismatické literatury v kroměřížské zámecké knihovně. Brno a Kroměříž 1974, 103 s. 
Vlčková - Butulová, Iva: Dr. Antonín Breitenbacher a Kroměříž. Vlastivědný věstník moravský, XXII, 1970, č. 3, s. 321 - 332. 
Zíbrt, Čeněk: Bibliografie české historie. I. Praha 1900, Nr. 3901. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 107-109.
 
KŘIMICE (Křimitz) 
Lobkowicz 
Kneidl, Pravoslav: Libreta italské opery v Praze v 18. století. 1. - 3. In: Strahovská knihovna I. - III., 1966 - 1968, s. 97 - 131, 115 - 188, 190 - 301. 
Mašek, Petr: K historickým knihovním fondům. In: Navrácené poklady. Restitutio in integrum. (Ed.: Marie Mžyková). Praha 1994, s. 159. 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Křimice. Sborník archivních prací. Roč. 42, 1992, č. 1., s. 185 - 204. 
Šimáková, Jitka - Macháčková, Eda: Teatrália zámecké knihovny Křimice. Praha 1970, 2 sv. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 110-111.
 
KŘIVOKLÁT (Pürglitz) 
Fürstenberg 
Bohatta, Johann - Holzmann, Michael: Adressbuch der Bibliotheken. Wien 1900, s. 198, Nr. 599. 
Brožková, Daniela: Křivoklátská knihovna. Praha 1985. (Diplomová práce FF UK KVI). 81 s. 
Cechner, A. Soupis památek historických a uměleckých v království českém od pravěku do počátku 19. století. Sv. 36, Praha, 1911. s. 103 - 115. 
Glaser, Richard: Die Manuscripte der fürstlich Fürsternberg schen Bibliothek in Prag. Prag 1868. 
Hirsching, Friedrich Karl Gottlob: Versuch einer Beschreibung sehenswürdigen Bibliotheken Teutschlands nach alphabetischer Ordnung der Oerter. Erlagen 1790. Band III. Fortgesezte Zusätze und Vermehrungen., s. 275 - 371. 
Johne, Eduard: Gutachten über die Fürstlich Fürsternbergische Bibliothek in Pürglitz. Strojopis in der Fürstlich Fürsternbergische Hofbibliothek in Donaueschingen. 
Kelle, J.: Altdeutsche Handschriften aus Prager Bibliotheken. Theil II. Fürstenbergische Bibliothek. Serapheum 1868, s. 114 - 122, 129 - 140. 
Kelle, J.: Die klassischen Handschriften bis herauf zum vierzehnten Jahrhundert in Prager Bibliotheken. Prag 1872. 
Kneidl, Pravoslav: Hradní knihovna na Křivoklátě. In: Museum knihy Žďár nad Sázavou. Praha 1958, s. 153. 
Kneidl, Pravoslav: Křivoklát. In: Knihovna Národního muzea, Praha 1959, s. 126 - 127. 
Lifka, Bohumír: Hradní knihovna Křivoklátská. In: Křivoklát, státní hrad a okolí. Praha 1954, s. 20 - 21. 
Neumann, R.: Notiz über eine vom Fürsten Karl Egon von Fürstenberg veranstaltete Ausgabe des Horaz. Serapheum 1868, s. 128. 
Mašek, Petr: Die Fürstenberg-Bibliothek auf Burg Křivoklát. In: Die Fürstenberger. 800 Jahre Herrschaft und Kultur in Mitteleuropa. Schloss Weitra, 1994, s. 313 - 322. Popisy exponátů s. 427 - 432. 
Mašek, Petr:  The Fürstenberg Library at Křivoklát. International Association of Bibliophily. XIXth Congress, Prague 1995. Transactions. Madrid 2003, s. 67-73.
Mašek, Petr: Knížecí Fürsternberská dvorní knihovna v Donaueschingenu. Čtenář, roč, 54., č. 7-8, s. 259 - 260. 
Mašek, Petr.: Křivoklátská knihovna rodu Fürstenbergů. Sborník Národního muzea, řada C, 1993, ročník XXXVIII, č. 1. - 2., s. 39-62. 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Křivoklát. Burgbibliothek Křivoklát. XIX. kongres mezinárodní asociace bibliofilů. Praha 1995, 25 s. 
Mašek, Petr: Die Provenienzzusammensetzung der Fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek in Donaueschingen. In: Schriften der Baar, 1995, 38, s. 67-72. 
Mašek, Petr: Sběratelská vášeň osvíceného velmože. In: Starožitnosti a užité umění. 1997, č. 5, str. 13 - 17. 
Pražák, Jiří: Fuerstenberský rukopis Dalimilovy Kroniky. Studie o rukopisech XXI, 1982, s. 141 - 160. 
Pražák, Jiří: Rukopisy křivoklátské knihovny, Praha 1969, 300 s. 
Schottky, Julis Max: Die fürstlich von Fürstenbergische Bibliothek. In: Prag wie es war und wie es ist. Theil II. Prag 1832, s. 423 - 425. 
Zeller, Felix: Die Incunabel - Drucke (bis zum Jahre 1500) der Fürstenberg schen Bibliothek zu Pürglitz. Stuttgart 1885, 48 s. 
Zíbrt, Čeněk: Bibliografie české historie. I. Praha 1900. s. 193., Nr. 3292, 3437 - 3443. 
Zíbrt, Čeněk: Staročeský Lucidář. Text rukopisu fürstenbergského a prvotisku z roku 1498. Praha 1903. 
Zimmermann, R.: Bericht über ein bishher unbekanntes rechtsphilosophischen Manuscript eines österreichischen Verfasseres. Prag 1855, 175 s. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 111-114.
 
KUKS (Kukus) 
Sporck 
Lifka, Bohumír: Historické knihovny v Kuksu. In: Kuks. Hospitál a Betlém. Praha 1959, s. 20 - 25. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 114-115.
 
KUNÍN (KUNWALD) 
Hohenembs 
Antonín, Luboš: Zámecké knihovny v Libochovicích a v Kuníně. Malá sonda do historie dvou šlechtických knižních sbírek, Antique, 2/94, s. 14 - 15. 
Lifka, Bohumír: Knižní dědictví Hohenembsů z Kunvaldu. In: Strahovská knihovna. Sborník památníku národního písemnictví, 4, 1979, s. 152-185. 
Antonín, Luboš: In: Handbuch s. 114-115.
 
KVASICE (Kwassitz) 
Thun-Hohenstein 
Lifka, Bohumír: Kvasice a děčínská thunovská knihovna. In Bibliofil, XI.,Praha 1934, s. 36 - 40. 
Mašek, Petr: Zámecké knihovny Zlínského kraje. Zlín, 2008, 135 s.
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 116-117.
 
KVASINY (Kwasnei) 
Königswarter 
Kouklová, Daniela: Knihovna astronoma Antonína Strnada. Scripta astronomica 4, Ondřejov 1989, 266 s. 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Kvasiny. Sborník Národního muzea, řada C, 1987, sv. 32, č. 4, s. 25 - 34 
Mašek, Petr: K historickým knihovním fondům. In: Navrácené poklady. Restitutio in integrum. (Ed.: Marie Mžyková). Praha 1994, s. 159 - 160. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 117-118.
 
KYNŽVART (Königswarter) 
Metternich-Winneburg 
Balbi, Adrien: Essai statistique sur les biblothéques de Vienne. A Vienne 1835, 206 s. 
Bohatta, J. - Holzmann, M.: Adressenbuch der Bibliotheken der Oesterreich - ungarischen Monarchie. Wien 1900, 573. 
Čáda, F.: Rukopisy knihovny státního zámku v Kynžvartě. Praha 1965, 208 s. 
Fuchs, L.: Zámek Kynžvart. Historie a přítomnost. Karlovy Vary 1958, 155 s. 
Hoffmannová, J.: Nově zjištěné prvotisky ve fondu Rodinný archiv Metternichů. Archivní časopis 1987, roč. 37, č. 2., s. 74 - 79. 
Lifka, Bohumír: Zámecká knihovna v Kynžvartě. In: Kynžvart. Praha 1954, s. 15 - 19. 
Mašek, Petr: Knihovna lékaře Evropy. In: Starožitnosti a užité umění. 1997, č. 4., s. 10-12. /Kynžvart/. 
Mašek, Petr: Knižní sbírky na zámku Kynžvart. Sborník Západočeského muzea v Plzni. Historie XII. Plzeň, 1994, 112 s. 
Mašek, Petr: Kynžvart. Čtenář 3, 1994, s. 108-109, roč. 46. 43. Křivoklát. Čtenář 2, 1994, s. 72 - 73., roč. 46. 
Mašek, Petr - Mück, Hans-Dieter: Libri sapientiae, libri vitae. Schätze der Bibliothek der Benediktiner Reichsabtei Ochsenhausen. Ochsenhausen 1993, s. 234 s. 
Schum, W.: Mittheilungen über die Fürstlich Metternich sche Bibliothek auf Schloss Königswart in Böhmen. neues archiv der Gesellschaft für ältere Geschichtskunde. Hannover, Band V., 1879 s. 457 - 465, 651. 
Šimáková, J.: Prvotisky zámecké knihovny v Kynžvartě. Sborník Národního muzea v Praze, řada C, roč. XXXI, 1986, č. 3 - 4, s. 171 - 182. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 118-120.
 
LÁZEŇ U CHUDENIC 
Czernin z Chudenic 
Mašek, Petr: Příspěvky k dějinám zámeckých knihoven západních Čech. Sborník archivních prací 2, 1991, s. 516 - 519. s. 511 - 536. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 120-121.
 
LÁZNĚ BĚLOHRAD (Bad Bělohrad) 
Merveldt 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 121.
 
LAŽANY ENISOVY 
Enis von Atter und Iveaghe 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Lažany Enisovy. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, 15, 1998, s 357-360.
 
LEDNICE (Eisgrub) 
Liechtenstein 
Lifka, Bohumír: Knihovna zámku v Lednici. In: Lednice, státní zámek. Praha 1955, s. 42. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 121-122.
 
LECHOVICE (Lechwitz)
Kübeck z Kübau
Antonín, Luboš: Tři menší zámecké knihovny jižní Moravy. Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisků, 17, 2001-2002,  s. 146-150.
 
LESNÁ U TACHOVA (Schönwald) 
Schirdinger 
Mašek, Petr: Zámecké knihovny Tachovska a Stříbrska. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. 4/1, 1987, s. 140 - 143. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 122.
 
LEŠNÁ U ZLÍNA (Leschna)
Mašek, Petr: Zámecké knihovny Zlínského kraje. Zlín, 2008, 135 s.
 
LETOHRAD (Geiersberg) 
Stubenberg-Nimptsch 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Letohrad. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, 14, 1997, s. 118-121. 
 
LETOVICE (Letowitz) 
Kálnoky de Köröspatak 
Antonín, Luboš: Zámecká knihovna Letovice, Studia comeniana et historica, 50, XXIII/93, Uherský Brod, 1993, s. 135 - 138. 
Mašek, Petr: Konvolut vzácných tisků z letovické knihovny. Studia Comeniana et historica, XXIII, 1993, s. 138 - 139. 
Antonín, Luboš: In: Handbuch s. 123-124.
 
LIBLICE (Lieblitz) 
Thun-Hohenstein 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 124.
 
LIBLÍN (Liblin) 
Zedwitz 
Mašek, Petr: Menší zámecké knihovny západních Čech. Miscellanea oddělní rukopisů a starých tisků, 7/1, 1990, s. 203 - 230. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 125.
 
LIBOCHOVICE (Libochowitz) 
Herberstein 
Antonín, Luboš: Zámecké knihovny v Libochovicích a v Kuníně. Malá sonda do historie dvou šlechtických knižních sbírek, Antique, 2/94, s. 14 - 15. 
Kneidl, Pravoslav: Libochovice. In: Knihovna Národního muzea. Praha 1959, s. 138. 
Lifka, Bohumír: Zámecká knihovna libochovická. In: Libochovice, státní zámek, město a okolí. Praha 1953, s. 7 - 8. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 125-126.
 
LIPNÍK NAD BEČVOU (Leipnik) 
Dietrichstein 
Mašek, Petr: Nový nález z knihovny Víta Oldřicha Marschala z Ebnetu. Časopis Národního muzea v Praze, Řada historická, roč. CLV, č. 3 - 4., 1986, s. 191 - 192. 
Mašek, Petr: Zámecké knihovny na státním zámku Úsov. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. 7/2, 1990, s. 67 - 94. 
Spurný, F.: Knihovny na úsovském zámku. Vlastivědné zajímavosti Okresního vlastivědného muzea Šumperk. Šumperk 1982, 4 s. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 126-128.
 
LIPTÁL
Mašek, Petr: Zámecké knihovny Zlínského kraje. Zlín, 2008, 135 s.
 
LITENČICE (Litenschitz) 
Podstatzky-Thonsern 
Mašek, Petr: Zámecké knihovny na státním zámku Úsov. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. 7/2, 1990, s. 67 - 94. 
Spurný, F.: Knihovny na úsovském zámku. Vlastivědné zajímavosti Okresního vlastivědného muzea Šumperk. Šumperk 1982, 4 s. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 128.
 
LÍTEŇ (Litten) 
Daubek 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 129.
 
LNÁŘE (Schuesselburg) 
Vaníček 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 129.
 
LOMNICE (Lomnitz) 
Serényi 
Holzmann, J. -Bohatta, M.: Adressbuch der Bibliotheken, Wien 1900, s.134, č.421. 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Lomnice. Manu propria... Praha 2012, s. 219-226.
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 129-130.
 
LOUČEŇ (Lautschin) 
Thurn-Taxis 
Antonín, Luboš: Zámecká knihovna Loučeň, /Miscellanea, v tisku/ 
Kneidl, Pravoslav: Knihovna Národního muzea. Praha 1959, s. 129. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 130-131.
 
LŠTĚNÍ (Elschtin) 
Starck 
Mašek, Petr: Menší zámecké knihovny západních Čech. Miscellanea oddělní rukopisů a starých tisků, 7/1, 1990, s. 203 - 230. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 131.
 
LUHAČOVICE (Luhatschowitz) 
Serényi 
Mašek, Petr: Zámecké knihovny Zlínského kraje. Zlín, 2008, 135 s.
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 131-132.
 
LUKA NAD JIHLAVOU (Wiese)
Widmann
Mašek, Petr: Tři zámecké knihovny z Telčska. Knihy a dějiny. Zvláštní číslo věnované PhDr. Anežce Baďurové. Praha 2012, s. 28-35.
 
LYSÁ NAD LABEM (Lissa an der Elbe) 
Tichý 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 132.
 
LYSICE (Lissitz) 
Dubský z Třebomyslic 
Mazalová, Pavla: In: Handbuch s. 132-133.
 
MALEČ 
Rieger 
Kneidl, Pravoslav: Knihovna Národního musea. Praha 1959 s. 142. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 133-134.
 
MALÁ SKÁLA (Klein-Skal)
Medinger
Mašek, Petr: Zámecké knihovny Českého ráje. In: Šlechtické rody a jejich sídla v Českém ráji. Z Českého ráje a Podkrkonoší – Supplementum 13, Semily - Turnov 2009, s. 201-219.
 
MALTÉZSKÁ KNIHOVNA 
Řád maltézských rytířů 
Černý, V.: Les Maniscrits en Languages neolatines de la Bibliotheque du Grand Prieure de l Ordre des Chevaliers de Malte a Prague. In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C., Sv. VIII. č. 3., s. 109 - 169. 
Hirsching, F. K. G.: Versuch einer Beschreibung sehenswürdiger Bibliotheken Teutschlands nach alphabetischer Ordnung der Oerter. Erlangen 1788. Band III. Abt. I. s. 314 - 371. 
Lifka, Bohumír: Johanitská bohemika XVIII. století. Studie k dějinám písemnictví řádu maltských rytířů v českém velkopřevorství. In: Český bibliofil VII., 1935, s. 17 - 42. Zvláštní otisk - Praha, 1935, 30 s. 
Mašek, Petr: K historickým knihovním fondům. In: Navrácené poklady. Restitutio in integrum. (Ed.: Marie Mžyková). Praha 1994, s. 160. 
Mašek, Petr: Knihovna Maltézských rytířů, Čtenář 3, 1994, s. 144 - 145. 
Petr, Stanislav: Legistické rukopisy v pražské maltézské knihovně. Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků 7/2, 1990, s. 31 - 48. 
Petr, Stanislav: : Rukopisný fond pražské Maltézské knihovny. Studie o rukopisech. XXVI, 1987 - 1988, s. 49 - 71. 
Petr, Stanislav: : Středověká liturgická bohemika v rukopisném fondu Maltézské knihovny. Studie o rukopisech. XXVII - 1989-1990, s. 31 - 93. 
Ropková, Ira: Knihovna Maltézských rytířů v Praze na Malé Straně. Diplomová práce, Katedra Knihovnictví FF UK, 1982, 92 s. 
Smitmer, P. F. von: Catalogo della bibliotheca del Sagro Militar Ordine di S. Giuovanni Gerosolimitano, oggi detto di Malta. S.l., 1781, 263 s. 
Šimáková, J.: Vzácný konvolut z knihovny maltézských rytířů v Praze. Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků, 7/2, 1990, s. 49 - 66. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 168-170.
 
MANĚTÍN (Manetin) 
Lažanský z Bukowé 
Mašek, Petr: Knižní sbírky hrabat Lažanských z Bukové. Sborník Národního muzea, řada C, 1987, č. 3, s. 1 - 16. 
Mašek, Petr: Knižní sbírky hrabat Lažanských z Bukové. In: Městské památkové zóny Manětín a Rabštejn. Sborník příspěvků ze semináře konaného v Manětíně 15.-17. května 1996, s. 46-49. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 134-135.
 
MERKLÍN (Merklin) 
Pálffy von Erdöd 
Mašek, Petr: Příspěvky k dějinám zámeckých knihoven západních Čech. Sborník archivních prací 2, 1991, s. 519 - 522. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 135.
 
MIKULOV (Nikolsburg) 
Dietrichstein 
Antonín, Luboš: Dietrichsteinská knihovna na zámku Mikulov. Sborník Národního muzea v Praze,Řada C - Literární historie, sv. XXXIX - XL.(1994 - 1995), Praha, 1997, s. 1 - 28. 
Antonín, Luboš: "Stará piaristická knihovna" v knižním fondu zámecké knihovny Mikulov, Bibliotheca Strahoviensis, 3/1997,s. 197 - 212 
Antonín, Luboš: Zámecké knihovny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 
Mikulov, Čtenář, 46/5, Praha 1994, s. 180 - 181. 
Bretholz, B.: Die fürstlich Dietrichsteinsche Bibliothek in Nikolsburg und ihr neuer Katalog. Zeitschrift d. Deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens. 7 /1903/, 383. 
d Elvert, Christian: Die Bibliotheken und andern wissenschaftlichen Kunst- und Alterthums - Sammlungen in Mähren und österreichischen Schlesien. Schrifften der k.k. mähr. - schles. Gesellschgaft historisch-statistischen Section des Ackerbaues der Natur- und Landeskunde. Bd3, Brünn, 1852, s.84 
Gilhofer, H. und Ranschburg, H: Bibliothek Fürst Dietrichstein Schloss Nikolsburg, Versteigerung am 21. und 22. November 1933, H. Gilhofer u. H. Ranschburg, Luzern. 
Gilhofer, H. und Ranschburg, H: Bibliothek Fürst Dietrichstein II. Theil und Anderer Besitz, Versteigerung am 25. und 26. Juni 1934. Luzern. 
Gilhofer, H. und Ranschburg, H: Österreich und die Nachfolgenstaaten. Wertvolle Bücher u. Handschriften aus d. Bibliothek Alex. Fürst Dietrichstein Nikolsburg ... Verteigerung (in Wien) 27. Febr. - 1. März 1934. 
Kašparová, Jaroslava: Ke dvěma dochovaným španělským tiskům z ditrichštejnské rodové knihovny. V: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, Národní knihovna, (7/2) 1990, /Věnováno dr. Bohumíru Lifkovi k jeho nedožitým 90. narozeninám 1900 - 1987/, s. 95 - 102. 
Kopáčková, Marta: Ferdinand Hofman z Grünbichlu a jeho knihovna. Rozbor dvou inventářů knih z hofmanské pozůstalosti. Rozbor a komentář sbírky epicedií pro Ferdinanda Hofmana. Seminární práce FF UK, b.r. 
Patera, Antonín: Bohemika knížecí dietrichsteinské knihovny v Mikulově. V Praze 1915, 88 s. 
Petr, Stanislav: Soupis rukopisů zámecké knihovny v Mikulově. In: Sborník Národního muzea, Řada C, 1994, Nr. 1-2. 
Pindtner, Rudolf: Die Incunabeln in der Fideicommis-Bibliothek des Fürsten Dietrichstein auf Schloss Nikolsburg, Brünn 1905, s. 130. 
Seuffert, B.: Bibliothek und Archiv auf Schloss Nikolsburg vor 1645. Zentralblatt für Bibliothekswesen 42. Leipzig 1925. 
Trantírek, Miroslav: Dějiny mikulovské zámecké knihovny, I., II., Mikulov, 1963. 
Undorf, Wolfgang: Stockholm. Kunigliga Bibliotek. In: Handbuch der historischen Buchbestände in Schweden. Herausgegeben von Bernhard Fabian. Münster /v tisku/. 
Undorf, Wolfgang: Uppsala. Universitetsbibliotek - Carolina Rediviva (Centralbibliotek). In: Handbuch der historischen Buchbestände in Schweden. Herausgegeben von Bernhard Fabian. Münster /v tisku/. 
Undorf, Wolfgang: 
Västerasstadtsbibliothek-Stiftsavdelingen. In: Handbuch der historischen Buchbestände in Schweden. Herausgegeben von Bernhard Fabian. Münster /v tisku/. 
Volf, Josef: O knihovně dietrichsteinské v Mikulově. Vitrinka 1933, s. 99 - 103. 
Wiendlová, Zdena - Mašek, Petr: Soupis knih z knihovny Ferdinanda Hoffmana z Grünpichlu ve fondu zámecké knihovny Mikulov. In: Sborník Národního muzea, Řada C, 1994, Nr. 1-2. 
Wiendlová, Zdena - Mašek, Petr: Prvotisky ze zámecké knihovny Mikulov. In: Sborník Národního muzea, Řada C, 1994, Nr. 1-2. 
Antonín, Luboš: In: Handbuch s. 135-138.
 
MILIČEVES (Miličowes) 
Vrints 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 138.
 
MILOTICE (Milotitz) 
Seilern-Anspang 
Lifka, Bohumír: Knihovny v Miloticích. In: Milotice. Státní zámek a okolí. Praha 1954, s. 10 - 12. 
Kneidl, Pravoslav: Milotice u Kyjova. In: Knihovna Národního muzea. Praha 1959, s. 154. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 139-140.
 
MIMOŇ (Niemes) 
Hartig 
Danielová, Andrea: Zámecká knihovna hraběcího rodu z Hartigu v Mimoni. Sem. práce, Slezská univ. v Opav , Filos. fak., 1997, 32 s. 
Hantschel, F.: Eine Erinnerung an die gräflich Hartig sche Schlossbibliothek in Niemes. In: Mittheilungen des Nordböhmischen Excursions-Clubs, 6, 1883, s. 267 - 269. 
Lifka, B. : Zámecké a palácové knihovny v Čechách. In: Český bibliofil, 1934, s. 45, 53.
Mádlová, Claire: Hrabě Franz de Paula Hartig. Dějiny a současnost, 1, 2002, s. 28-33. 
Mádlová, Clair: Une bibliothéque des Lumiéres en Boheme: les livres du comte de Hartig (1758 - 1797). École Practiques des Hautes Études, sciences historiques et philologes, Volume I., II., rukopis příspěvku konderence "Histoire et civilisation du livre", octobre 2000. 
Zíbrt, Č.: Bibliografie české historie. I. Praha 1900, s. 187, Nr. 3316. 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Mimoň. Zámek v Mimoni. Zbytečně zbořená památka. Mimoň, 2013, s. 151-158.
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 140-141.
 
MITROVICE (Mitrowitz) 
Blaschka 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Mitrovice. Zprávy památkové péče, 4, 1999, roč. 59, s. 145-146.
 
MLADÁ VOŽICE (Jungwoschitz) 
Küenburg 
Boháček, Miroslav: Rukopisy mladovožické zámecké knihovny. Soupis rukopisů. Sborník Národního musea, řada C., svazek VI., č. 1 - 2, 1961, s. 1 -74. 
Černý, Václav: Pedro Calderon de la Barca: El Gran Duque de Gandía. Prague 1963, 208 s. 
Černý, Václav: Un drame inconnu de Calderón, nouvellement découvert en Bohéme. Sborník Národního musea, řada C., svazek VI., č. 1 - 2, 1961, s. 75 - 105. 
Dolenský, Antonín: Kuenburská knihovna. Praha 1929, 15 s. 
Johanides, Josef - Kneidl, Pravoslav: Výběr tisků z mladovožické knihovny. Sborník Národního musea, řada C., svazek VI., č. 1 - 2, 1961, s. 119 - 195. 
Kneidl, Pravoslav: Knihovna Národního musea. Praha 1959, s. 147 - 148. 
Kneidl, Pravoslav: Mladovožická zámecká knihovna. Sborník Národního musea, řada C., svazek VI., č. 1 - 2, 1961, s. 107 - 118. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 141-143.
 
MNICHOVO HRADIŠTĚ (Münchengrätz) 
Waldstein 
Antonín, Luboš: Alchymie a přírodověda v rukopisech a starých tiscích zámecké knihovny Valdštejnů v Mnichově Hradišti, Zprávy památkové péče, LIV, 6/1994, Praha 1994, s. 183 - 186. 
Antonín, Luboš: Alchymistické rukopisy a tisky ze zámecké knihovny v Mnichově Hradišti, Antique, 6/93, Praha 1993, s. 10 - 12. 
Antonín, Luboš: Kircheriana v zámecké knihovně Mnichovo Hradiště, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, (15) , 1998, Národní knihovna České republiky, Praha 2000, 346 - 356, angl. resumé. 
Antonín, Luboš: Zámecká knihovna Mnichovo Hradiště. Library of the Mnichovo Hradiště Chateau. XIX. kongres mezinárodní asociace bibliofilů. /XIX. Kongres der Internationalen Asociation der Bibliophilen/. /Tschechisch und Englisch/. Praha 1995, 30 s. 
Antonín, Luboš: Zámecké knihovny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Mnichovo Hradiště, Čtenář 46/1, Praha 1994, s. 36 - 37. 
Černý, Václav: Třináct posledních let Jakuba Casanovy, Strahovská knihovna 2, Praha 1967, s. 189 - 216. 
Heer, J.: Der Graf von Waldstein, Bonn, 1933. 
Kneidl, Pravoslav: Trosky knihovny Václava Budovce z Budova, Strahovská knihovna 5-6, Praha 1970-1971, s. 369 
Lifka, Bohumír: Zámecké a palácové knihovny v Čechách, Český bibliofil, 1934, s.54. 
Reidl, F. X.: Beitrag zur Geschichte von Dux, Dux, 1886. 
Stejskalová, Eva: "Aus Praag Sumarischer Bericht ..." z roku 1612 
Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, Národní knihovna v Praze, 7/2, Praha 1990, s. 109 - 127. 
Antonín, Luboš: In: Handbuch s. 143-144.
 
MORÁNY (Moran) 
Hrubý z Gelenj 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 144-145.
 
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Mašek, Petr: Zámecké knihovny hrabat Wallisů z Karighmainu. In: Sborník Národního muzea v Praze, řada C, roč. 59, 2014, č. 3-4, s. 5-14.
 
NÁCHOD (Nachod) 
Schaumburg-Lippe 
Hyklová, Dana: Knihovna státního zámku Náchod. Diplomová práce na FF UK, Katedra knihovnictví 1969. 
Kneidl, Pravoslav: Náchod. In: Knihovna Národního musea v Praze. Praha, Národní museum v Praze, 1959, s. 144 - 145. 
Lifka, Bohumír: Zámecké a palácové knihovny v Čechách. Český bibliofil 1934, s. 43, 50. 
Lifka, Bohumír: In: Náchod. Státní zámek a okolí. Praha 19., s. 20 - 24. 
Zíbrt, Č.: Bibliografie české historie. I. Praha 1900. s. 188, Nr. 3323, 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 145-147.
 
NALŽOVY (Elischau) 
Taaffe 
Mašek, Petr: Tři zámecké knihovny z jihozápadních Čech. Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků, 9/92, s. 151 - 164.
 
NÁMĚŠŤ NA HANÉ (Namiescht) 
Ottahal 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 147.
 
NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU (Namiest an der Oslawa) 
Haugwitz 
Antonín, Luboš: Amor zachraňující Psýché před pádem do propasti /zámecká knihovna v Náměšti nad Oslavou/, ANTIQUE III, 4/96 s. 36-37. 
Antonín, Luboš: Zámecké knihovny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Náměšť nad Oslavou, Čtenář, 46/6, Praha 1994, s. 216 - 217. 
d Elvert, Christian: Geschichte des Buecher und Steindruck, des Buchhandels, der Buecher-Censur und der periodischen Literatur, so wie Nachtraege zur Geschichte der historischen Literatur in Maehren und Oesterreichisch-Schlesien, Bruenn, 1854. 
Kneidl, Pravoslav: Knihovna Národního muzea, Praha, 1959, s. 149 
Tenora, Richard: Zámek náměšťský, in: Náměšť nad Oslavou, Třebíč, město a okres, Brno. s.a., s. 11-16. 
Antonín, Luboš: In: Handbuch s. 147-149.
 
NÁVOJNÁ (Nawojna)
Manner
Lysáčková, Eva: Zámecké knihovny Zlínského kraje. Zlín, 2008, 135 s.
 
NEČTINY (Netschetin, Preitenstein) 
Mensdorff-Pouilly 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Nečtiny. Památky a příroda. č. 6, 1989, s. 342-3. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 149.
 
NEDRAŽICE (Nedraschitz) 
Helm 
Mašek, Petr: Zámecké knihovny Tachovska a Stříbrska. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. 4/1, 1987, s. 143 - 145. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 149-150.
 
NEMYŠL (Nemischl) 
Deym ze Stříteže 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Nemyšl. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, 13, 1996, s. 83-88. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 150.
 
NOSTITZKÁ PALÁCOVÁ KNIHOVNA V PRAZE 
Lifka, Bohumír: Josef Dobrovský a Nostická knihovna. Praha 1953. 
Šimák, J. V.: Rukopisy majorátní knihovny hrabat z Nostitz a Rhinecka v Praze. V Praze 1910, 165. 
Vrchotka, Jaroslav: Knihovna Josefa Dobrovského, bývalá Nostická. In: Knihovna Národního muzea v Praze. Praha 1959, s. 54. 
Vrchotka, Jaroslav: Zur ehemaligen Prager Provenienz der B 42 in der Henry E. Huntington Library in San Marino, California, USA. In: Sammelband der Beiträge zur Internationalen Gutenberg-Konferenz der Deutschen Staatsbibliothek Berlin, Juni 1990. Berlin 1993. 
Vrchotka, Jaroslav: In: Handbuch der historischen Buchbestände in Europa. Band I./2. Tschechische Republik. Prag. Teil 2. Hildesheim, Zürich, New York, Olms-Weidmann 2000, s. 37-39.
 
NOVÁ HORKA (Neuhuebel) 
Vetter von der Lilie 
Mašek, Petr:  Zámecká knihovna Nová Horka. Vlastivědný sborník Novojičínska 68. NJ 2018, s. 35-42.
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 150-151.
 
NOVÉ HRADY V JIŽNÍCH ČECHÁCH (Gratzen) 
Buquoy 
Turková, Helga: Zapomenutý polyhistor hrabě Jiří Buquoy. In: Miscellanea oddělní rukopisů a starých tisků, 7/2, 1990, s. 131-165, 180. 
Turková, Helga: In: Handbuch 151-154.
 
NOVÉ SÝROVICE (Neuserowitz) 
Stubenberg-Nimptsch 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 154-155.
 
NOVÉ ZÁMKY U HOSTINNÉHO (Neuschloss) 
Deym ze Stříteže
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Nové Zámky. Libri magistri muti sunt. Pocta Jaroslavce Kašparové, Praha, Knihovna Akademie věd, 2013, s. 215-232. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 155.
 
OLTYNĚ (Woltyn) 
Křižík 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Oltyně. Muzejní a vlastivědná práce. Roč. 36., /Časopis Společnosti přátel starožitností. roč. 106/, č. 4, 1998, s. 232-233.
 
OPOČNO (Opočen) 
Colloredo-Mannsfeld 
Kneidl, Pravoslav: Knihovna Národního musea. Praha 1959, s. 143. 
Lifka, Bohumír: Colloredovská a Mannsfeldská bibliografie a ikonografie. Sborník Josef Colloredo - Mannsfeld. Praha 1936, s. 257 - 302. 
Lifka, Bohumír: Knihovny na zámku v Opočně. In: Opočno. Státní zámek a okolí. Praha 1957, s. 9 - 12.
Lifka, Bohumír.: Zámecké knihovny v Opočně a na Dobříši a kníže Josef z Colloredo - Mannsfeldu jako bibliofil. Praha 1936, 25 s. 
Valentová, Jana: Zámecká knihovna v Opočně. Diplomová práce FF UK - KVI 1969, 79 s. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 155-157.
 
ORLÍK (Worlik) 
Schwarzenberg 
Lifka, Bohumír: Státní zámek Orlík. Praha 1955, s. 14-16. 
Hájek, Pavel: K historickému vývoji orlických zámeckých knihoven. In: Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2008, s. 597–611.
Hájek, Pavel: Vývoj Orlické zámecké knihovny. Diplomová práce na katedře knihovnictví FF UK. Praha 1984, 207 s. 
Mašek, Petr: K historickým knihovním fondům. In: Navrácené poklady. Restitutio in integrum. (Ed.: Marie Mžyková). Praha 1994, s. 160. 
Šimáková, Jitka: In: Handbuch s. 157-159.
 
OSEK U RADOMYŠLE (Wossek) 
Hildpradt z Ottenhausenu 
Mašek, Petr: Zámecké knihovny Blatná a Osek u Radomyšle /nepublikovaná studie/. 
 
OSELCE (Woseletz) 
Boos zu Waldeck 
Turková, Helga: Vrchlickiana v bibliotékách české šlechty. In: Sborník k 85. narozeninám Dr. B. Lifky. Praha 1985. Samizdat. 
Mašek, Petr:  Zámecká knihovna Oselce. In: Humanismus v rozmanitosti pohledů, Praha Knihovna AVČR, 2014 s. 423-429.
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 159-160.
 
OSTROV
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Ostrov. In: Toskánští Habsburgové a ostrovské panství. Ostrov, 2018, s. 208-220.
 
OSVRAČÍN (Wosschwratischin) 
Ziegler 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Osvračín. /nepublikovaná studie/. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 160.
 
PACOV (Patzau) 
Weiss von Tessbach 
Antonín, Luboš: "Per aspera ad astra" - historie jedné zámecké knihvony. Vlastivědný sborník Pelhřimovska. 10/1999, s. 77-82. 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Pacov. Památky a příroda. XVI., č. 7, 1991, s. 408 - 409. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 160-161.
 
PERNŠTEJN (Pernstein) 
Mittrowský z Mittrowitz a Nemyssle 
Bohatta, Johann - Holzmann, Michael: Adressbuch der Bibliotheken der Oesterreich-ungarischen Monarchie. Wien 1900, s. 154, Nr. 486. 
Lifka, Bohumír: In: Pernštejn. Státní hrad a okolí. Praha 1953, s. 16 - 19. 
Kneidl, Pravoslav: In: Muzeum knihy Žďár nad Sázavou s. 153. 
Kneidl, Pravoslav: In: Knihovna Národního muzea. Praha 1959, s. 148-149. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 161-162.
 
PETROHRAD (Petersburg) 
Czernin z Chudenic 
Mašek, Petr: Knihovny hrabat Czerninů z Chudenic. In: Opera romantica 4. České Budějovice 2003, s. 239-255.
 
PLANÁ (Plan) 
Nostitz 
Turková, Helga: Svozová zámecká knihovna Planá. Sborník Národního muzea v Praze, řada C, 31, Nr. 3-4, s. 243-266. 
Turková, Helga: In: Handbuch s. 163-165.
 
PLASY (Plass) 
Metternich-Winneburg 
Mašek, Petr: Menší zámecké knihovny západních Čech. Miscellanea oddělní rukopisů a starých tisků, 7/1, 1990, s. 203 - 230. 
Mašek, Petr: Metternichovská knihovna v Plasech. In: 850 let plaského kláštera (1145 - 1995). Mariánská Týnice 1995, s. 156. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 165-166.
 
PLAVEČ (Platsch)
Widmann
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Plaveč. Časopis Společnosti přátel starožitností. 3/2008, roč. 116, s. 184-185.
 
PNĚTLUKY (Netluk) 
Rauch 
Antonín, Luboš: Zámecká knihovna Pnětluky, Český granát, 2/93, Třebenice 1993, s. 5 - 6. 
Antonín, Luboš: Zámecká knihovna Pnětluky, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, Národní knihovna České republiky, (14), 1997, Praha 1999, s.122 - 130.
 
POBĚŽOVICE (Ronsperg) 
Coudenhove-Kalergi 
Petr Mašek: Příspěvky k dějinám zámeckých knihoven západních Čech Sborník archivních prací, č. 2, 1991, roč. 41. s. 511 - 536. 
Mašek, Petr: Sběratelé na zámku Poběžovice. Antique, roč. 2., č. 4, 1994, s. 10. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 166-167.
 
POTŠTÁT (Bodenstadt) 
Des-Fours-Walderode 
Antonín, Luboš: Knihovny na zámku Šternberk, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 276, 1998, s. 19 - 27. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 167-168.
 
PŘÍLEPY (Přílep) 
Seilern-Aspang 
Antonín, Luboš: Knihovny na zámku Šternberk, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 276, 1998, s. 19 - 27. 
Antonín, Luboš: Zámecké knihovny Zlínského kraje. Zlín, 2008, 135 s.
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 170.
 
RADENÍN (Radenin) 
Baillet de Latour 
Kneidl, Pravoslav a kol.: Teatralia zámecké knihovny z Radenína. Praha 1962, 1963, 1969, 3 sv. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 170-171.
 
RÁJEC NAD SVITAVOU (Raitz) 
Salm-Reiferscheidt-Raitz 
Čáda, František: Rukopisy knihovny státního zámku v Rájci nad Svitavou. Codici manu scriptorum qui in bibliotheca castelli Rájec nad Svitavou prope Brunam asservantur. In: Sborník Národního musea v Praze, řada C, literární historie, svazek I /1957/, zvláštní číslo, Praha 1957. s. 15-68. 
Kneidl, Pravoslav. Rájec nad Svitavou. In: Knihovna Národního muzea v Praze. Praha 1959, s. 149-150. 
Langerová, Lenka: Zámecká knihovna v Rájci nad Svitavou. Diplomová práce na katedře knihovnictví FF UK. Praha 1978, 128 s. 
Lifka, Bohumír: Empírová zámecká knihovna v Rájci. In: Rájec nad Svitavou, státní zámek a okolí. Praha 1953, s. 10-11. 
Lifka, Bohumír: K dějinám salmovské knihovny v Rájci nad Svitavou. Sborník Národního musea v Praze, řada C, literární historie, svazek I /1956/, zvláštní číslo, Praha 1957. s. 5. 
Stránecký, Vilém: Neznámé knihovny na moravských zámcích. In: Marginálie 16, 1942, s. 2. 
Antonín, Luboš: In: Handbuch s. 172-174.
 
RATIBOŘICE (Ratibořitz) 
Schaumburg-Lippe
Lifka, Bohumír: In: Ratibořice. Státní zámek a Babiččino údolí. Praha 1956, s. 17. 
Lifka, Bohumír: In: Ratibořice. Státní zámek a Babiččino údolí. Praha 1961, s. 24 - 25. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 171-172.
 
ROZSOCHATEC 
Greif 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Rozsochatec. In: Knihy a dějiny. Roč. 1., číslo 1, 1994, s. 39 - 42. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 174.
 
ROZTĚŽ 
Dalberg 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 174-175.
 
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU (Reichenau an der Kněžna) 
Kolowrat-Krakowský 
Hejtmánková, Jitka: Zámecká knihovna v Rychnově nad Kněžnou, její vývoj, současný stav a kulturní význam. Diplomová práce na katedře knihovnictví FF UK. Praha 1989, 110, 20 s. 
Kneidl, Pravoslav: In: Knihovna Národního muzea. Praha 1959, s. 144. 
Lifka, Bohumír: Kolovratské knižní odkazy. Vitrinka, V., 1928 s. 115-119. 
Lifka, B: Rychnovská zámecká knihovna. In: Rychnov, státní zámek, město a okolí, Praha 1953, s.18-20. 
Mašek, Petr: K historickým knihovním fondům. In: Navrácené poklady. Restitutio in integrum. (Ed.: Marie Mžyková). Praha 1994, s. 160. 
Mašek, Petr: Rychnov nad Kněžnou. Čtenář, roč. 46, č. 11, s. 400 - 401. 
Zíbrt, Č: Bibliografie české historie. I. Praha 1900, s. I. Nr. 3175, 3685.
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 175-177.
 
SÁDEK (Sadek) 
Chorinský z Ledské 
Mašek, Petr: Tři zámecké knihovny ze Třebíčska. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, 16, 1999-2000, s. 209-215.
 
SLABCE (Slabec) 
Croy 
Lifka, Bohumír: Knihovny v Krásném Dvoře. In: Krásný Dvůr, státní zámek a okolí, Praha 1954, s.14. 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Slabce. Zprávy památkové péče. 63, 2003/3, s. 177.
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 177.
 
SLAVICE U STŘÍBRA (Mariafels) 
Kubinzky 
Mašek, Petr: Zámecké knihovny Tachovska a Stříbrska. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. 4/1, 1987, s. 145 - 147. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 177.
 
SOBOTÍN (Zoeptau) 
Klein von Wiesenberg 
Spurný, F.: Knihovny na velkolosinském zámku. In: Vlastivědné zajímavosti Okresního vlastivědného muzea v Šuperku. Šumperk 1980. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 178.
 
SOLCA (Solza) 
Larisch von Moenich 
Mašek, Petr: Biblioteka Dworska z Solcy. In: Pamietnik Cieszynki / T. 11: 1996, Ciesyn 1996, s. 36-43. 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Solca. In: Knihy a dějiny. Roč. 3, č. 2, 1996, s. 26-32. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 178-179.
 
SOUTICE (Soutitz) 
Elpl 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Soutice. Zprávy památkové péče, 6, 1999, roč. 59, s. 1206. 
 
SOVINEC (Eulenberg) 
Řád německých rytířů 
Garncarzová, Hana: Hradní knihovna na Sovinci a její význam. Diplomová práce, KVI FF UK, 1977, 72 s. 
Mazur, A.: Od manufaktur k tovární velkovýrobě v Evropě., Opava 1974. 
Mazur, A.: Vznik novodobých národů, Opava 1976. 
Mazur, A.: Literatura o Polsku do r.1835. Opava, 1973. 
Mazur, A. - Gruenspanová, R. a Sommerová,D.: Výběr literatury ze sovineckého fondu Slezské VK. Opava 1962,
 
STARÉ SEDLIŠTĚ (Alt Zedlisch) 
Heidler von Heilborn 
Khel, Richard - Nejdl, Karel: Knihovna Karla Josefa Heidlera. Časopis Národního muzea 134, 1965, č. 2., s. 86. 
Mašek, P. - Šimáková, J: Zámecké knihovny Tachovska a Stříbrska. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. 4/1, 1987, s. 147 - 153. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 179.
 
STARÝ RYBNÍK (Altenteich) 
Wilhelm von Helmfeld 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Starý Rybník. Památky a příroda, XIV., 1989, č. 3, s. 155-156. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 180.
 
STRÁŽNICE (Strassnitz) 
Magnis 
Antonín, Luboš: Zámecká knihovna hrabat Magnisů ve Strážnici, Národopisná revue, r. III., 3 - 4/93, Strážnice 1993, s. 115 - 116. 
Antonín, Luboš: In: Handbuch s. 180-182.
Mašek, Petr:  Strážnický konvolut vzácných tisků i proveniencí. Knihy a dějiny, roč. 21, 2014, s. 91-94.
 
SVĚTCE (Heiligen) 
Windisch-Graetz 
Mašek, Petr: Zámecké knihovny Tachovska a Stříbrska. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. 4/1, 1987, s. 153 - 155. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 182.
 
SVOJŠÍN (Schweissing) 
Podewils-Juncker-Bigatto 
Mašek, Petr: Zámecké knihovny Tachovska a Stříbrska. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. 4/1, 1987, s. 155 - 159. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 182-183.
 
SYCHROV (Sichrow) 
Rohan-Guémenée 
Kneidl, Pravoslav: Sychrov. In: Knihovna Národního musea. Praha 1959, s. 141. 
Kneidl, Pravoslav: Sychrov. In: Museum knihy Žďár nad Sázavou, Praha 1958, s. 155. 
Kneidl, Pravoslav: Zámecká knihovna Sychrov. In: Sychrov, státní zámek a památky v okolí. Praha 1960, s. 8 - 10. 
Lifka, Bohumír: Zámecká knihovna Sychrov. In: Sychrov, státní zámek a památky v okolí. /Sichrow. Staat.../ Praha 1957, s. 6 - 7. 
Mašek, Petr: Knižní sbírky knížat Rohanů. Cour d honneur. č. 2. roč. I. s. 36-37. 
Mašek, Petr: Zámecké knihovny Českého ráje. In: Šlechtické rody a jejich sídla v Českém ráji. Z Českého ráje a Podkrkonoší – Supplementum 13, Semily - Turnov 2009, s. 201-219.
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 183-184.
 
ŠEBETOV (Schebetau)
Königswarter
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Šebetov. Časopis Společnosti přátel starožitností. 3/2008, roč. 116, s. 176-177.
 
ŠTERNBERK (Sternberg) 
Liechtenstein 
Antonín, Luboš: Knihovny na zámku Šternberk, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 276, 1998, s. 19 - 27
 
TACHOV (Tachau) 
Windisch-Graetz 
Mašek, Petr: Zámecké knihovny Tachovska a Stříbrska. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. 4/1, 1987, s. 158 - 162. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 184.
 
TELČ (Teltsch) 
Podstatzky-Lichtenstein 
d Elvert, Christian: Die Bibliotheken und andern wissenschaftlichen, Kunst- und Alterthums - Sammlungen in Mähren und österreichisch Schlesien. In: Schriften der historisch - statistischen Sektion der k. k. mähr. schles. Gesellschaft des Ackerbaues, der natur- und Landeskunde. III. Brünn, 1852. s. 113 
Kneidl, Pravoslav: Telč. In: Knihovna Národního muzea. Praha 1959, s. 146. 
Mašek, Petr: Tři zámecké knihovny z Telčska. Knihy a dějiny. Zvláštní číslo věnované PhDr. Anežce Baďurové. Praha 2012, s. 28-35.
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 184-185.
 
TOVAČOV (Tobitschau) 
Guttmann 
d Elvert, Christian: Die Bibliotheken und andern wissenschaftlichen, Kunst- und Alterthums - Sammlungen in Mähren und österreichisch Schlesien. In: Schriften der historisch - statistischen Sektion der k. k. mähr. schles. Gesellschaft des Ackerbaues, der natur- und Landeskunde. Brünn, 1852. s. 109 - 110. 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Tovačov. /Schlossbibliothek Tobitschau/. Muzejní a vlastivědná práce /Museums- und Vaterlandskundes Arbeiten/, 1994, Roč. 32, Nr. 4, s. 241 - 243. 
Ševčík, Erich: Uspořádání tovačovské zámecké knihovny. /Veranstaltung der Schlossbibliothek Tobitschau/. In: Informace Severomoravského archivu v Opavě. /Nachrichten den Nordmährischen Archiv in Troppau/. Roč. 10., 1972, s. 11. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 185-186.
 
ÚJEZD SVATÉHO KŘÍŽE (Heiligenkreutz) 
Kotz z Dobrze 
Lifka, Bohumír: Knihovny v Horšovském Týně. In: Horšovský Týn. Státní zámek, město a okolí. Praha 1953, s. 14. 
Mašek, P: Knihovna ze zámku Újezd Svatého Kříže. Sborník Národního muzea, řada C, 1986, č. 1 -2, s. 101 - 116. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 186-188.
 
VALEČ (Waltsch) 
Larisch von Moenich 
Mašek, Petr: Menší zámecké knihovny západních Čech. Miscellanea oddělní rukopisů a starých tisků, 7/1, 1990, s. 203 - 230. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 188.
 
VELKÉ BŘEZNO (Grosspriesen) 
Chotek z Chotkowa 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Velké Březno. Příspěvky k ústecké vlastivědě. č. 3. 2001, s. 13-18. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 188-189.
 
VELKÉ LOSINY (Gross Ullersdorf) 
Liechtenstein 
Lifka, Bohumír: Velké Losiny. St.zámek, město a okolí. Praha 1954, s. 8 - 11. 
Spurný, F.: Knihovny na velkolosinském zámku. In: Vlastivědné zajímavosti Okresního vlastivědného muzea v Šuperku. Šumperk 1980. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 189.
 
VELKÉ MEZIŘÍČÍ (Grossmeseritsch, Gross Wesseritsch) 
Podstatzky-Lichtenstein 
Kneidl, Pravoslav: In: Knihovna Národního muzea. Praha 1959, s. 148. 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Velké Meziříčí. In: Bibliotheca Strahoviensis. roč. 2, 1996, s. 170-171. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 190.
 
VESELÍ NAD ÚHLAVOU (Weseli) 
Macenauer 
Mašek, Petr: Menší zámecké knihovny západních Čech. Miscellanea oddělní rukopisů a starých tisků, 7/1, 1990, s. 203 - 230. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 190-191.
 
VINOŘ (WINAŘ) 
Czernin z Chudenic 
Antonín, Luboš: In: Handbuch s. 191.
 
VÍSKY (Wisek) 
Goldegg von und zu Lindenburg 
Mašek, Petr: Menší zámecké knihovny západních Čech. Miscellanea oddělní rukopisů a starých tisků, 7/1, 1990, s. 203 - 230. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 193.
 
VIŠŇOVÉ (Wischenau) 
Spiegel zum Disenberg-Hanxleden 
Lifka, Bohumír: In: Vranov nad Dyjí. Státní zámek a okolí, Praha 1957, s. 16. 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Višňové. Sborník Národního muzea. Acta Musei nationalis Pragae. Historia litterarum. Roč. 62, 2017, č. 3.-4., s.42-45
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 192.
 
VÍZNBERK (Wiesenberg) 
Klein von Wiesenberg 
Spurný, F.: Knihovny na velkolosinském zámku. In: Vlastivědné zajímavosti Okresního vlastivědného muzea v Šumperku. Šumperk 1980. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 194.
 
VIZOVICE (Wisowitz) 
Stillfried von Rathenitz 
Czingerová, Kateřina: Zámecké knihovny Zlínského kraje. Zlín, 2008, 135 s.
Kneidl, Pravoslav: Vizovice. In: Knihovna Národního muzea. Praha 1959, s. 155. Als Herausgegeber kann man Karel Švehla einführen. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 192-193.
 
VLAŠIM 
Auersperg 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Vlašim. /nepublikovaná studie/. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 194-195.
 
VLČÍ POLE (Wischopol) 
Dal Borgo-Netolitzky 
Lifka, Bohumír: Kost. Státní hrad a okolí, Praha 1957. 
Mašek, Petr: Zámecké knihovny Českého ráje. In: Šlechtické rody a jejich sídla v Českém ráji. Z Českého ráje a Podkrkonoší – Supplementum 13, Semily - Turnov 2009, s. 201-219.
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 195.
 
VRANOV NAD DYJÍ (Frain) 
Stadniki-Stadnicky 
d Elvert, Christian: Die Bibliotheken und andern wissenschaftlichen, Kunst- und Alterthums - Sammlungen in Mähren und österreichisch Schlesien. In: Schriften der historisch - statistischen Sektion der k. k. mähr. schles. Gesellschaft des Ackerbaues, der natur- und Landeskunde. III. Brünn, 1852. s. 116 
Kneidl, Pravoslav: Vranov nad Dyjí. In: Knihovna Národního muzea. Praha 1959, s. 151. 
Lifka, Bohumír: Knihovny na Vranově. In: Vranov nad Dyjí. Státní zámek a okolí, Praha 1957, s. 14 - 16. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 196.
 
VRCHLABÍ (Hohenelbe) 
Czernin z Chudenic. 
Mašek, Petr: Knihovny hrabat Czerninů z Chudenic. In: Opera romantica 4. České Budějovice 2003, s. 239-255.
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 196-197.
 
VRCHOTOVY JANOVICE (Janowitz)
Nádherný z Borutina 
Janka, Otto - Turková, Helga: Rilke & Kraus & Vrchotovy Janovice. Praha, 1985, /64/ s.
Turková, Helga: Zámecká knihovna ve Vrchotových Janovicích in Muzejní a vlastivědná práce, roč. 2O., 1982, č.2, s. 102-104. 
Vrchotka, Jaroslav: In: Handbuch der historischen Buchbestände in Europa. Band I./2. Tschechische Republik. Prag. Teil 2. Hildesheim, Zürich, New York, Olms-Weidmann 2000, s. 25-26.
 
ZAHRÁDKY (Neugarten) 
Liechtenstein 
Hejnic, Josef: K Melanchthonovu listu Cop. ref. IV. č. 2402. In: Strahovská knihovna 5 - 6, 1970 - 71, s. 305 - 315. 
Kneidl, Pravoslav: Ze zámeckých knihoven. Časopis Národního musea, roč. CXXV., 1956, s. 168 - 171. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 197-198.
 
ZBIROH (Zbirow) 
Colloredo-Mannsfeld 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Zbiroh. Památky a příroda. č. 10, 1989, s. 604 - 605. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 198.
 
ZDOUNKY (Zdounek)
Strachwitz
Mašek, Petr: Zámecké knihovny Zlínského kraje. Zlín, 2008, 135 s
 
ZELENÁ HORA (Grünberg) 
Auersperg 
Mašek, Petr: Příspěvky k dějinám zámeckých knihoven západních Čech. Sborník archivních prací 2, 1991, s. 530 - 534. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 199.
 
ZRUČ NAD SÁZAVOU 
Schebek 
Mašek, Petr: Zámecká knihovna Zruč nad Sázavou. Zprávy památkové péče, 5, 1998, roč. LVII, s. 149-150
 
ŽAMBERK 
Parish ze Semftenbergu 
Mašek, Petr: K historickým knihovním fondům. In: Navrácené poklady. Restitutio in integrum. (Ed.: Marie Mžyková). Praha 1994, s. 160-161. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 199-200.
 
ŽINKOVY (Žinkau) 
Škoda 
Mašek, Petr: Menší zámecké knihovny západních Čech. Miscellanea oddělní rukopisů a starých tisků, 7/1, 1990, s. 203 - 230. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 200.
 
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (Saar Stadt) 
Kinský 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 200.
 
ŽLEBY (Žleb) 
Auersperg 
Hendrich, Johann: Die Burg Žleb in Ostböhmen. Ihre Besitzer,Geschichte und Sehenswürdigkeiten Prag 1888, s. 45 - 46. 
Hendrich, Johann: Ein Album aus den Jahren 1625 - 1666. Wappenbuch, welches im Burg Žleb gefunden war. Politik 1889, Nr. 321. Roč. 28, 20.11.1889, s. 1-3. 
Hendrich, Johann: Hrad Žleby ve východních Čechách. Jeho majitelé, děje a památnosti. Čáslav 1890, s. 27 - 28. 
Kneidl, Pravoslav: Hradní knihovna ve Žlebech. In: Museum knihy Žďár nad Sázavou. Praha 1958 s. 154. 
Kneidl, Pravoslav: Žleby. In: Knihovna Národního muzea. Praha 1959, s. 142. 
Lifka, Bohumír: Zámecká knihovna ve Žlebech. Státní zámek a okolí. Praha 1953., s. 8 - 11. 
Zíbrt, Č: Bibliografie české historie. I. Praha 1900, s. 205, Nr. I. 3755. 
Žleby. Schloss und Umgebung. Prag 1987, s. 12, 15. 
Mašek, Petr: In: Handbuch s. 201-202.

Pracovníci oddělení

Vedoucí oddělení zámeckých knihoven
E-mail: radim.nemecek@nm.cz Tel.: 224 497 655
Zástupce vedoucího oddělení
E-mail: petr.masek@nm.cz Tel.: 224 497 660
Kryštůfek Jan, Mgr.
E-mail: jan.krystufek@nm.cz Tel.: 224 497 658
Pešoutová Ivana
E-mail: ivana.pesoutova@nm.cz Tel.: 224 497 657
Semecká Dagmar
E-mail: dagmar.semecka@nm.cz Tel.: 224 497 656
Nebeská Barbora, Mgr.
E-mail: barbora.nebeska@nm.cz Tel.: 224 497 659