Naše knihovna je všem badatelům opět k dispozici!

Přesto však zatím platí některá omezení, vycházející ze směrnice GŘ Národního muzea:

  • Svůj badatelský požadavek napište prosím nejdříve e-mailem vedoucí knihovny nebo dr. Haně Popelové, která má badatelské služby na starosti. V žádosti uveďte předmět studia, důvody pro studium i navrhovaný termín návštěvy. Požadavek  bude napřed schválen ředitelkou NpM, dr. Dittertovou a poté statutárním zástupcem NM.
  • Studium probíhá za zvýšených hygienických podmínek – odstup mezi studijními místy, dezinfekce (poskytneme), vlastní rouška, vlastní rukavice.
  • Poslední omezení se netýká koronaviru, ale personální situace: do konce května t. r. je studovna otevřena pouze středy od 13 do 18 hod (nikoli tedy další dny, jak je na webu uvedeno).

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás!


Katalogy a fondy

Online katalog knihovny NpM Portaro

Naskenované katalogy knihovny NpM (systém RetrIs)
Digitalizovaná čechoamerická periodika Kramerius NM K5
Krajanská periodika (USA)
Krajanské kalendáře (USA)
Plakáty – Archivní Vademecum
Exlibris – Archivní Vademecum
Katalog příruční knihovny "Náprstkiana"
Jiné fondy knihovny (dobová grafika, pohlednice, reklamní obrázky, cestovní průvodce, mapy, notové záznamy, herbáře, gramofonové desky ze sbírky Karla Čapka)

Naše knihovna je všem badatelům opět k dispozici!

Přesto však zatím platí některá omezení, vycházející ze směrnice GŘ Národního muzea:

  • Svůj badatelský požadavek napište prosím nejdříve e-mailem vedoucí knihovny nebo dr. Haně Popelové, která má badatelské služby na starosti. V žádosti uveďte předmět studia, důvody pro studium i navrhovaný termín návštěvy. Požadavek  bude napřed schválen ředitelkou NpM, dr. Dittertovou a poté statutárním zástupcem NM.
  • Studium probíhá za zvýšených hygienických podmínek – odstup mezi studijními místy, dezinfekce (poskytneme), vlastní rouška, vlastní rukavice.
  • Poslední omezení se netýká koronaviru, ale personální situace: do konce května t. r. je studovna otevřena pouze středy od 13 do 18 hod (nikoli tedy další dny, jak je na webu uvedeno).

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás!


Studovnu knihovny najdete vlevo v 1. patře budovy Náprstkova muzea (č. p. 269 Halánkův dům), Betlémské náměstí 1, Praha 1. Knihovna NpM je prezenční: publikace si vyhledejte v našem katalogu, tj. npm.opac.nm.cz a objednejte on-line tamtéž. Objednané knihy vám rádi připravíme do studovny. Pokud je váš dotaz složitější, kontaktujte nás e-mailem.

Výpůjční doba:

Úterý: 9.00–12.00 13.00–16.00
Středa: 13.00–18.00
Čtvrtek: 9.00–12.00

V červenci a srpnu je studovna knihovny uzavřena.
 

Historická knihovna Vojty Náprstka je klasickým příkladem bohaté měšťanské knihovny 19. století. Programově ji začal Vojta Náprstek budovat od roku 1858 po svém návratu z USA: kupoval celou českou knižní produkci, odebíral české i zahraniční noviny a časopisy; fond rostl i díky mnoha soukromým darům. Knihovna sloužila jak Náprstkovým přátelům, tak i členkám Amerického klubu dam. V 60. letech 20. století byla jako historický celek zakonzervována a již se nedoplňuje. Těžiště knihovny spočívá v 19. století, s částečným přesahem do začátku 40. let 20. století, součástí knihovny jsou též staré tisky, včetně tisků 16. století. Čítá cca 65.000 svazků a převážně je zpracována ve svazkových katalozích z konce 19. století; naskenované lístky v programu RETROKON jsou k dispozici online. Zatím poměrně malá část je zpřístupněna i v online katalogu Portaro.

Krajanská knihovna

Vojta Náprstek udržoval kontakty s Čechy žijícími v Americe od svého pobytu v USA (1849 –1857) až do své smrti v roce 1894. Pomáhal vybavovat krajanské knihovny, posílal peníze i potřebné věci. Krajané na oplátku posílali první české tisky, noviny, časopisy, kalendáře, ale i fotografie, spolkové doklady aj. Byl tak položen základ jedinečné krajanské knihovny. Naším unikátem je první český tisk v USA (Constituce mimozakony a prawidla poradku od Cechoslowanske spolecnosti w St. Louis) z roku 1854 a výjimečně cenná jsou i první česká krajanská periodika z roku 1860.

Vojta Náprstek se přátelil také s průkopníky české žurnalistiky na americkém kontinentu a s nakladateli, kteří mu zasílali veškerou svou produkci, jako byli August Geringer z Chicaga, Jan Rosický z Omahy či Antonín Novák z Milwaukee. Mezi četnými dárci byly i americké odborné ústavy a vědecké společnosti. Knihovna Náprstkova muzea dnes vlastní kromě monografií více jak několik set titulů krajanských periodik, přirozeně ne všechny v kompletních řadách. Svým počtem je tato kolekce největší v České republice a dává dostatečný přehled o krajanském tisku 19. a 20. století ve světě. K nejstarším titulům patří Slowan Amerikánský, Národní nowiny, Slávie, Svornost, Amerikán aj.

Vyjma Spojených států amerických je v knihovně dobře zastoupena Kanada a Jižní Amerika, v menší míře pak (paradoxně) evropské státy. Již několik let získává knihovna v rámci programu VISK 7 Ministerstva kultury ČR prostředky na digitalizaci čechoamerické kolekce. Reformátovaná periodika si lze prohlédnout online v digitální knihovně Kramerius NM.

Odborná knihovna

V 60. letech 20. století bylo Náprstkovo muzeum všeobecného národopisu přejmenováno na Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur s přesným vymezením zájmu. V návaznosti na bohatou historickou knihovnu zde začal vznikat odborný fond, který se specializuje zejména na mimoevropské kultury. Tato specializovaná knihovna roste zásluhou mezinárodní výměny publikací, dary a nákupy z grantů. Publikace najdou badatelé převážně v online katalogu Portaro a přirozeně i v Souborném katalogu ČR.


Pestré fondy knihovny NpM zdaleka nezahrnují jen klasický knižní materiál, ale jsou velmi úzce spojeny s archivem a sbírkovým oddělením. Patří mezi ně unikátní sbírky plakátů, pohlednic, exlibris, grafiky, map, kramářských tisků, gramofonových desek. Blíže viz Katalogy a databáze/Jiné fondy knihovny. Dle jejich charakteru se postupně zpracovávají a některé (plakáty, část sbírky ex-libris) jsou zpřístupněny zejména v digitálním průvodci NM – Archivním Vademecu.

Celý fond knihovny Náprstkova muzea čítá cca 250 000 svazků.

Naše knihovna je všem badatelům opět k dispozici!

Přesto však zatím platí některá omezení, vycházející ze směrnice GŘ Národního muzea:

  • Svůj badatelský požadavek napište prosím nejdříve e-mailem vedoucí knihovny nebo dr. Haně Popelové, která má badatelské služby na starosti. V žádosti uveďte předmět studia, důvody pro studium i navrhovaný termín návštěvy. Požadavek  bude napřed schválen ředitelkou NpM, dr. Dittertovou a poté statutárním zástupcem NM.
  • Studium probíhá za zvýšených hygienických podmínek – odstup mezi studijními místy, dezinfekce (poskytneme), vlastní rouška, vlastní rukavice.
  • Poslední omezení se netýká koronaviru, ale personální situace: do konce května t. r. je studovna otevřena pouze středy od 13 do 18 hod (nikoli tedy další dny, jak je na webu uvedeno).

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás!


Knihovna NpM je prezenční.

Výpůjční doba:

Úterý: 9.00–12.00 13.00–16.00
Středa: 13.00–18.00
Čtvrtek: 9.00–12.00​

V červenci a srpnu je studovna knihovny uzavřena.

Pracovníci oddělení