Zaměstnanci Českého muzea hudby se v roce 2021 podíleli na řešení 5 výzkumných oblastí zaměřených na hudební historii a její osobnosti, hudební nástroje i zvukové dokumenty. V rámci těchto oblastí řešili 15 výzkumných cílů podpořených z institucionální podpory (IP DKRVO). Kromě těchto cílů se dále podíleli na řešení 1 projektu základního výzkumu dotačního programu GAČR a 2 projektů aplikovaného výzkumu programu TAČR a NAKI. V rámci interního programu na podporu zejména mladší generace odborných pracovníků pokračoval v Českém muzeu hudby v roce 2020 1 projekt. Celkem bylo dosaženo 17 výsledků výzkumu, které byly vykázány do Rejstříku informací o výsledcích (RIV).  Jednalo se např. o 2 odborné knihy či 1 impaktovaný článek. Za zmínku stojí také aplikační výsledek specializovaná veřejná databáze.

Projekty TAČR 

Získané projekty v roce 2021:

Paměť zvuku: evoluční principy interpretační tradice české hudby na příkladu děl Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany (období: 2021–2023; řešitel za Národní muzeum: Filip Šír, DiS.), pozn.: projekt spadá organizačně pod odbor ODIS

Projekty GAČR 

Probíhající projekty:

Bedřich Smetana: Korespondence III (1875–1879). Kritická edice (období: 2020–2022; řešitel za Národní muzeum: Mgr. Sandra Bergmannová, Ph.D.)

Projekty NAKI

Probíhající projekty:

Nový fonograf: naslouchejme zvuku historie. Vytvoření postupů a nástrojů pro evidenci, digitalizaci, zpřístupnění a dlouhodobou ochranu zvukových záznamů na historických nosičích v paměťových institucích (období: 2018–2022; řešitel za Národní muzeum: Filip Šír, DiS.), pozn.: projekt spadá organizačně pod odbor ODIS

Interní granty

Probíhající projekty:

Obchodníci se zvukem II: Výzkum historie prodeje gramofonových desek v prvorepublikovém Československu (období: 2021–2022; řešitel za Národní muzeum: Studničný Michal, DiS.; Bc. et Bc. Martin Mejzr)

Popularizace vědy 

V roce 2021 České muzeum hudby v oblasti popularizace vědy a výzkumu realizovalo 10 přednášek pro veřejnost, 2 workshopy, 4 popularizační projekty (např. poznávací QR hra Pražské stopy Antonína Dvořáka nebo nová sekce Z naších sbírek na webových stránkách Národního muzea) a 3 exkurze. Vyšly 2 popularizační publikace, popularizační články v hudebních časopisech a přes 4 desítky příspěvků na facebookových skupinách Českého muzea hudby. Kromě toho byly uskutečněny 4 mediální výstupy v rozhlase a TV.


28. 9. 2021, Den otevřených dveří Ministerstva kultury,
prezentace problematiky záchrany zvukového kulturního dědictví


Věra Šustíková při zahájení Melodramfestu 24 (2021)


Melodrama fest

Z našich sbírek

V roce 2021 vznikla na webových stránkách Národního muzea nová sekce Z našich sbírek (https://www.nm.cz/ceske-muzeum-hudby#z-nasich-sbirek), ve které jsou pravidelně uveřejňovány popularizační články týkající se předmětů ze sbírek Českého muzea hudby a činnosti jeho odborných složek. Abstrakty těchto článků, jejich propagace a prezentace dalších odborných i populárně naučných činností uveřejňuje České muzeum hudby pravidelně na své facebookové lokalitě (https://www.facebook.com/ceskemuzeumhudbynarodnimuzeum).

Tereza Žůrková a kol.: Antonín Buchtel, sběratel s laskavou duší, a jeho kolekce hudebních nástrojů, Praha 2021.

Mezioborové zpracování sbírky hudebních nástrojů Antonína Buchtela (1804–1882), na kterém se podílel tým pracovníků z několika oddělení Českého muzea hudby, přineslo nejedno překvapení. Vydaná kniha přináší nejen rekonstrukci velké části sbírky, která byla dlouho považovaná za neúplnou, ale také nové informace k životu a kulturnímu zázemí sběratele, který odkázal výsledek své celoživotní činnosti Národnímu muzeu. Přibližuje život a zájmy jednoho z výrazné generace českých kněží, vzdělanců a filantropů 19. století.

Gabriel Gössel – Filip Šír: Sto plus dvě etikety, Praha 2021.

Publikace navazující na knihu 100 + 1 etiketa podává informaci o grafickém vzhledu a významu etiket gramofonových desek v éře elektrického záznamu zvuku v letech cca 1926–1946. Tato publikace vznikla jako poslední za osobní účasti Gabriela Gössela. Přibližuje domácí produkci gramofonových nahrávek od prvních desek s Voskovcem a Werichem přes první československé firmy Esta a Ultraphon až k deskám edice AHOJ na neděli. Nezapomíná ani na Ferdu Mravence, Spejbla s Hurvínkem či Broučky.

Tomáš Slavický: Z Čech až na konec hudebního světa / 1–12, Harmonie 2021.

Dvanáctidílný popularizační seriál vychází z nově zpracovaných materiálů z pozůstalosti Josefa Sawerthala uložené v ČMH. Vznikl k 200. výročí narození kapelníků Josefa Sawerthala (*1819) a Václav Zavrtala (*1821). Informuje o mnoha doposud neznámých podrobnostech ze života bratří z dvojjazyčné rodiny z Polep u Litoměřic. Josef Sawerthal byl postupně vojenským kapelníkem, zakladatelem rakouské námořní hudby, dvorním kapelníkem mexického císaře a poté kapelníkem v britských službách. S jeho osobou bývala spojována celosvětová popularita melodie „La Paloma“.  

Účast zaměstnanců na konferencích a seminářích 

 • Kabelková, M.: National museum – Tschechisches Museum für Musik IAML online 2021 – 70th Anniversary Congress; A special virtual tour of Czech libraries, 26. 7. 2021. O (DKRVO 2019–2023/20.I.c)
 • Kabelková, M.:  Národní muzeum – České muzeum hudby a jeho historie. – 55. Mezinárodní muzikologické kolokvium, 55. International Musicological Colloquim, Brno; ČR, Brno, 11.–13. 10. 2021. O (DKRVO 2019–2023/20.I.c)
 • Štefancová, D.:  Kancionál Jakuba Srkala z roku 1579: cesta písňové postily z Jáchymova do Litoměřic. – Poohří 10; ČR, Libochovice; 7.–8. 10. 2021. O (DKRVO 2019–2023/20.I.c) 
 • Slavický, T.: The Network of Austrian Military Bands and Czech Musicians in the South od the Monarchy – Musical networking in the “long 19th century”; Chorvatsko, Záhřeb 2. 6. – 5. 6. 2021, O (DKRVO 2019–2023/21.III.a)
 • Slavický, T.: Databáze výrobců hudebních nástrojů MCMI. – Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů; ČR, Praha 16.–17. 6. 2021, O.
 • Slavický, T.: Rorátní repertoár v moravských kancionálech – Nové poznatky ke staré hudbě III – Symposium ad honorem Jiří Sehnal; ČR, Olomouc 2. 6. 2021, O.
 • Slavický, T.: Balbínova „Vita Arnesti“ a vývoj českých rorátů – BB 400. Ó kráso země české, vlastenče náš!; ČR, Klatovy, 2. 12. – 4. 12. 2021, O.
 • Paulová, E.: Pěvci pražských inscenací Dvořákových oper na fotografiích Jana Mulače. – Workshop Dvořák a opera; ČR, Praha, 4.–5. 11. 2021. O (DKRVO 2019–2023/20.I.c).
 • Žůrková, Tereza: Obecné zásady a standardy dokumentace hudebních nástrojů: Úvod do problematiky – Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů; Praha; 16.–17. 6. 2021. O (DKRVO 2019–2023/21.I.a)
 • Kotašová, Daniela: Nápisy na harfách. Příspěvek k metodice dokumentace harf na příkladu nástrojů ze sbírky Českého muzea hudby – Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů; Praha; 16.–17. 6. 2021. O (DKRVO 2019–2023/21.II.a)
 • Mojžíšová, O.: Bedřich Smetana v dlouhém 19. století. – Identita a krize v kultuře 19. století v českých zemích v (polo)soukromém prostoru; Česká republika, Praha; 19. 10. 2021. O (DKRVO 2019–2023/22.II.a).
 • Mojžíšová, O.: Bedřich Smetana v Prozatímním divadle – Dvořák a opera, Česká republika, Praha 4.–5. 11. 2021, O (GA20-19382S) 
 • Viktorová, K.: Prosazování Smetanovy Prodané nevěsty na pařížské jeviště. – Výroční konference České společnosti pro hudební vědu; Česká republika, Praha; 19.–20. 11. 2021. O (DKRVO 2019–2023/ 22.III.b)
 • Viktorová, K.: Po stopách hudebních a divadelních aktivit Richarda a Pauliny Metternichových na zámku v Plasích – Identita a krize v kultuře 19. století v českých zemích v (polo)soukromém prostoru; ČR, Praha 19. 10. 2021.
 • Vejvodová, Veronika: Neznámá korespondence Antonína Dvořáka. – 55. International Musicological Colloquium Brno. Keeping the Music Alive: Preserving Musical Manuscripts; Česká republika, Brno; 11.–13. 10. 2021. O (DKRVO 2019–2023/23.II.a)
 • Vejvodová, Veronika: Dvořák a opera ve Zlonicích? – Workshop Dvořák a opera / Dvořák and Opera; Česká republika, Praha; 4.–5. 11. 2021. O (DKRVO 2019–2023/23.I.c)
 • Vejvodová, Veronika: “The vocal ranges must be adapted for Mrs Joachim”: Amalie Joachim, Gustav Walter, and Dvořák’s Gypsy Melodies, Op. 55. – Chamber Music 1850–1918. On the occasion of the birth anniversaries of Antonín Dvořák and César Franck; Itálie, Lucca; 10.–12. 12. 2021. O (DKRVO 2019–2023/23.I.c)
 • Vejvodová, Veronika: The collections of the Antonína Dvořák Museum: A resource fundamental to research on Dvořák. – Chamber Music 1850–1918. On the occasion of the birth anniversaries of Antonín Dvořák and César Franck; Itálie, Lucca; 10.–12. 12. 2021. O (DKRVO 2019–2023/23.I.c)
 • Kudláček, Petr: Dvořákovy árie a raný gramofonový průmysl. – Workshop Dvořák a opera / Dvořák and Opera; Česká republika, Praha; 4.–5. 11. 2021. O (DKRVO 2019–2023/23.I.c)
 • Šír, F. – Feustle, M.: Down the Rabbit Hole with V+W: Discoveries Multiplying New Paths of Inquiry to Tell a More Complete Story of Czech Diaspora Culture During WW2. 55th Annual ARSC Conference and Pre-Conference Workshop – May 2021; Spojené státy americké; online; 12.–15. 5. 2021. O (DKRVO 2019–2023/24.II.c) 
 • Mejzr, M.Studničný, M.: New Records Now In Stock! The Beginnings of the Czech Phonograph Market After 1900, Focusing on Selected Prague Retailers. 55th Annual ARSC Conference and Pre-Conference Workshop – May 2021; Spojené státy americké; online; 12.–15. 5. 2021. O (DKRVO 2019–2023/24.II.c) 
 • Šír, F.: Nový fonograf: naslouchejme zvuku historie. Fonografické válce v 21. storočí / Phonograph Cylinders in the 21st Century; Slovensko; online; 8. 9. 2021. O (DKRVO 2019–2023/24.I.c)
 • Šír, F.: New Phonograph: Listening to the History of Sound. Sound Heritage in Ethnomusicology: Approaches and Perspectives – International Scientific Conference; Srbsko; online; 27. 10. 2021. O (DKRVO 2019–2023/24.I.c) 
 • Korandová, P.Mejzr, M.Mašek Benetková, B.Šír, F.: Archivní zpracování fonografických válečků ze sbírky Národního muzea. Konference konzervátorů-restaurátorů v Klatovech; Klatovy; 8. 9. 2021. P (DKRVO 2019–2023/24.I.c)
 • Ferenc, Petr: Sojuz-Apollio, odpuštění na konci civilizace a Východ v krásném novém světě – Mládež, populární hudba a třída v časech postsocialistické změny, ČR, Olomouc 18. 6. 2021. O