V roce 2021 probíhala vědecká a výzkumná činnost Národního muzea v rámci přírodovědných i společenskovědních oborů formou základního i aplikovaného výzkumu. V rámci koncepce Institucionální podpory pro dlouhodobý rozvoj výzkumné organizace (IP DKRVO) bylo řešeno všech 26 výzkumných oblastí s 100 dílčími a 71 kontrolovatelnými cíli. Zároveň Národní muzeum řešilo 39 projektů různých dotačních programů a zaměření. Výsledkem je téměř 300 uplatněných výsledků, které byly vykázány do Rejstříku informací o výsledcích (RIV). Mezi nimi nalezneme 149 článků publikovaných v prestižních impaktovaných periodikách a 15 odborných knih. Pokud se jedná o výsledky aplikovaného výzkumu, za rok 2021 byly uplatněny např. 3 specializované veřejné databáze, 1 specializovaná mapa s odborným obsahem a 1 metodika. Pracovníci prezentovali výsledky své vědecko-výzkumné činnosti také na odborných konferencích, seminářích a workshopech. Z celkového počtu 58 příspěvků, z nichž některé se odehrávaly v online prostředí, bylo 32 předneseno na domácích a 26 poté na zahraničních akcích.

K nejvýznamnějším vědeckým objevům Národního muzea za rok 2021 patří objev z oblasti rekonstrukce genomu moderního člověka. Mezinárodní tým vědců, jehož součástí byli i odborníci z Národního muzea a z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, určil, že člověk z Koněpruských jeskyní je nositelem pravděpodobně nejstaršího genomu anatomicky moderních lidí Evropy. Zkoumaná genetická informace fosilní lebky ženy z depozitářů Národního muzea (známé odborníkům jako Zlatý kůň) totiž vykazuje delší úseky neandertálské DNA než 45 000 starý jedinec z Ust´-Ishim ze Sibiře, jemuž patřil dosud nejstarší známý lidský genom. Jedná se tak o dosud nejstarší zrekonstruovaný genom moderního člověka.

V rámci projektové činnosti se zaměstnanci podíleli na řešení 9 projektů základního výzkumu Grantové agentury ČR (GAČR) a 6 projektů aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Získán byl jeden nový projekt GAČR a jeden nový projekt Technologické agentury ČR (TAČR) s počátkem řešení v roce 2021. Zahájen byl také nový dvouletý cyklus interních grantů (2021–2022) podporujících mladé vědecké pracovníky do 35 let. Uděleno bylo celkem 8 interních vědeckých projektů a 2 projekty mezioborové s počátkem řešení od roku 2021.

Projektová a odborná činnost probíhají i mimo odborné složky Národního muzea. Příkladem je jeden projekt aplikovaného výzkumu dotačního programu NAKI řešený v roce 2021 v rámci Odboru pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost a jeden nově získaný projekt v rámci Odboru digitalizace a informačních systémů. Tyto odbory se také podílí na řešení výzkumných cílů v rámci institucionální podpory.

Probíhající projekty NAKI:

Vývoj moderní parlamentní kultury v českých zemích a Československu (období: 2018–2022; řešitel za Národní muzeum: prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.)

Prezentace a ochrana 3D digitálních objektů v muzejních sbírkách (období: 2020–2022; řešitel za Národní muzeum: Ing. Martin Souček Ph.D.)

Probíhající interní granty

Záchranná akce Antonína Friče na zvýšení populace lososa labského v kontextu proměn tváře českých řek poslední třetiny 19. století (období: 2021–2022; řešitel za Národní muzeum: Mgr. Nina Milotová, Ph.D.)

Osteobiografie a paleopatologie ostatků hraběcího rodu Swéerts-Sporck v kontextu dobových písemných pramenů (období: 2021–2022; řešitel za Národní muzeum: Mgr. Jan Cvrček)

Revize Knoblochovy sbírky se zaměřením na identifikaci typového materiálu (období: 2021–2022; řešitel za Národní muzeum: RNDr. Zuzana Heřmanová, PhD.)

Skutečně existuje na území ČR endemický poddruh nosorožíka kapucínka Oryctes nasicornis? (období: 2021–2022; řešitel za Národní muzeum: Mgr. Dominik Vondráček)

Vrbová Lhota – příkladová studie problematiky elit v době římské (období: 2021–2022; řešitel za Národní muzeum: Mgr. Viktorija Čisťakova)

Průzkum a systematické zpracování vybraných oděvů druhé poloviny 19. století ze sbírek HM NM (Období: 2021–2022; Řešitel za Národní muzeum: Ing. Dominika Nagyová)

Výstavy v Náprstkově muzeu jako součást kulturní diplomacie v letech 1948–1989 (období: 2021–2022; řešitel za Národní muzeum: Mgr. Ondřej Crhák)

Fenomén dřevořezů muša-e v díle Utagawy Kunijošiho (období: 2021–2022; řešitel za Národní muzeum: Mgr. Adéla Tůmová)

Studium doby kojení, odstavu a následné stravy dětí ve starší době bronzové na lokalitě Vliněves, okr. Mělník (období: 2021–2022; řešitel za Národní muzeum: Mgr. Lucie Vélová; Mgr. Sylva Drtikolová Kaupová, Ph.D.)

Obchodníci se zvukem II: Výzkum historie prodeje gramofonových desek v prvorepublikovém Československu (období: 2021–2022; řešitel za Národní muzeum: Studničný Michal, DiS.; Bc. et Bc. Martin Mejzr)