Navzdory skutečnosti, že byl rok 2021 v Přírodovědeckém muzeu poznamenán tvorbou nových stálých přírodovědeckých expozic Národního muzea (Zázraky evoluce, Okna do pravěku, Sál minerálů, Nerostné bohatství Čech, Luminiscence a Sál meteoritů), tak ani vědecko-výzkumná činnost nebyla upozaděna. Přírodovědecké muzeum v rámci své vědecko-výzkumné činnosti vykázalo za rok 2021 celkem 211 výsledků z oblasti základního i aplikovaného výzkumu, které byly předány do Rejstříku informací o výsledcích (RIV). Z těchto výsledků bylo například 146 článků publikováno ve významných impaktovaných časopisech a byly publikovány 2 odborné knihy. Jde tak o druhý nejlepší publikační rok za posledních 5 let.

Největším úspěchem byl článek v mezinárodní spolupráci s kolegy z Institutu Maxe Plancka v Německu, kde za Přírodovědecké muzeum byl autorem antropolog dr. Petr Velemínský a který pojednával o změně datace lebky ženy z jeskyně Zlatý kůň u Koněprus. Díky novému genetickému výzkumu byla tato lebka určena jako starší 45 000 let a stala se tak zatím naším nejstarším evropským předkem. Článek byl publikován v prestižním časopise Nature Ecology & Evolution s IF 15.46 (2020).

Zaměstnanci Přírodovědeckého muzea se kromě striktně vědecké práce věnují významně také popularizaci přírodních věd, vlastních pracovních výsledků i rozšiřování povědomí o přírodě a nutnosti její ochrany. To naplňují různorodými aktivitami: přednáškami, exkurzemi pro veřejnost, výstavními projekty, publikační činností apod., které byly i v roce 2021 ovlivněny pandemií a opatřeními s ní souvisejícími.

Již tradičním projektem organizovaným Národním muzeem v České republice je projekt City Nature Challenge, který u široké veřejnosti zvyšuje povědomí nejen o pražské přírodě a nutnosti její ochrany. Jedná se o projekt občanské vědy, v rámci, kterého sbírají data o městské biodiverzitě desetitisíce lidí po celém světě. Národní muzeum tento projekt doplňuje aktivitami pro veřejnost, které bylo bohužel nutné i v roce 2021 výrazně omezit.

Projekty GAČR

Získané projekty v roce 2021:

Vliv prostředí na vzestup a pád nejstarších rostlinných společenstev, která osídlila silurské vulkanické ostrovy Pražské pánve (období: 2021–2023; řešitel za Národní muzeum: RNDr. Jiří Kvaček, CSc.)

Probíhající projekty:

Paleoprostředí prvních angiosperm během střední křídy, případová studie na materiálu z Iberského poloostrova a střední Evropy (období: 2020–2022; řešitel za Národní muzeum: RNDr. Jiří Kvaček, CSc.)

Zpřesnění rekonstrukce stravy minulých populací na příkladu středověké Moravy (období: 2019–2021; řešitel za Národní muzeum: Mgr. Sylva Drtikolová Kaupová, Ph.D.)

Komplexní Ag-(Sb,As) bonanzové mineralizace příbramského uran-polymetalického revíru - modelový případ vzniku extrémně bohatých rudních akumulací (období: 2019–2021; řešitel za Národní muzeum: Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D.)

Jak přesně můžeme rekonstruovat karbonský tropický les? Příklady z České republiky a Číny (období: 2019–2021; řešitel za Národní muzeum: Mgr. Milan Libertín, Ph.D.)

Z minulosti do přítomnosti: fosilní versus recentní schránky mořských živočichů jako substrát pro kolonizaci a bioerozi (období: 2018–2021; řešitel za Národní muzeum: RNDr. Zuzana Heřmanová, Ph.D.)

Interní granty

Probíhající projekty:

Osteobiografie a paleopatologie ostatků hraběcího rodu Swéerts-Sporck v kontextu dobových písemných pramenů (období: 2021–2022; řešitel za Národní muzeum: Mgr. Jan Cvrček)

Revize Knoblochovy sbírky se zaměřením na identifikaci typového materiálu (období: 2021–2022; řešitel za Národní muzeum: RNDr. Zuzana Heřmanová, Ph.D.)

Skutečně existuje na území ČR endemický poddruh nosorožíka kapucínka Oryctes nasicornis? (období: 2021–2022; řešitel za Národní muzeum: Mgr. Dominik Vondráček)

Zahraniční projekty

Probíhající projekty:

Synthesys plus – Synthesis of systematic resources (období: 2019–2022; řešitel za Národní muzeum: RNDr. Jiří Kvaček, CSc.; RNDr. Jiří Frank, Ph.D.; Mgr. Dominik Vondráček)

Distributed System of Scientific Collections – Preparatory Phase Project (období: 2020–2022; řešitel za Národní muzeum: RNDr. Jiří Frank, Ph.D.)

Popularizace vědy

V roce 2021 Přírodovědecké muzeum v oblasti popularizace vědy a výzkumu realizovalo 13 přednášek pro veřejnost, 7 popularizačních projektů (např. již tradiční City Nature Challenge nebo Kurz pro začínající kroužkovatele na Třeboňsku) a 17 exkurzí. Vydalo 3 popularizační publikace a 24 popularizačních článků v tisku a online. V rámci popularizace VaV byly uskutečněny 4 mediální výstupy v rozhlase a TV a připraveny 4 podcasty Národního muzea.


Exkurze za přírodou – foto Petra Caltová


City Nature Challenge v Praze, nutrie – foto Vít Lukáš


Entomologické zastavení, popularizační akce
ve spolupráci s MHMP – foto Tomáš Kivader

Účast zaměstnanců na konferencích a seminářích

 • Vrtiška, L. – Sejkora, J.Dolníček, Z.Malíková, R.: Sn-rich phosphates kintoreite and plumbogummite from Ratibořské Hory Ag-Pb-Zn deposit, Czech Republic. – 8th Mineral Sciences in the Carpathians Conference, Maďarsko, Miskolc; 13.–14. 5. 2021. O (DKRVO 2019–2023/1.II.c)
 • Tvrdý, J. – Vrtiška, L. – Plášil, J. – Sejkora, J. – Škoda, R. – Massanek, A. – Filip, J. – Dolníček, Z. – Veselovský, F.: The Beraunite Problem. – 8th Mineral Sciences in the Carpathians Conference, Maďarsko, Miskolc; 13.–14. 5. 2021. O (DKRVO 2019–2023/1.II.c)
 • Čepičková, J. – Kvaček, J.: Paleoekologická studie extremofilní flóry cenomanu české křídové pánve. – 10. křídový seminář, Brno, 23.–25.8. 2021. O (DKRVO 2019–2023/2.II.c)
 • Bruthansová, J. – Heřmanová, Z.: Micro-CT as a tool in invertebrate and plant palaeontology studies, Bruker: Mirco-CT Users Meeting 2021, online, 12. 11. 2021. O (DKRVO 2019–2023/2.VI.c)
 • Čepičková, J. – Kvaček, J.Chernomorets, O.: News from the palaeobotanical research of the Klikov Formation in the South Bohemian Basins, 29th International Workshop on Plant Taphonomy, online, 5. 11. 2021. O (DKRVO 2019–2023/2.II.c)
 • Čepičková, J. – Kvaček, J.: New taxon Nilssonia mirovanae sp. nov. as indicator of water stress in the palaeoenvironment, Progressive Palaeontology, online, 17.–19. 6. 2021. O (DKRVO 2019–2023/2.II.c)
 • Holec, J. – Borovička, J. – Kolařík, M.: Čištění Augiášova chléva v okruhu Gymnopilus stabilis, G. sapineus a G. penetrans. – 7. Česko-slovenská mykologická konference; ČR, Praha; 16.–18. 9. 2021. O (DKRVO 2019–2023/3.I.c) 
 • Holec, J. – Dvořák, D. – Zehnálek, P.: Mediteránní druh Hygrophorus roseodiscoideus žije i u nás. – 7. Česko-slovenská mykologická konference; ČR, Praha; 16.–18. 9. 2021. O (DKRVO 2019–2023/3.I.c) 
 • Holec, J. – Kučera, T.: Plodnice stále ve hře aneb diverzita a ekologie makromycetů na obrovských padlých kmenech smrku a jedle. – 7. Česko-slovenská mykologická konference; ČR, Praha; 16.–18. 9. 2021. O (DKRVO 2019–2023/3.I.c) 
 • Holec, J. – Zamora, J. C.: Ditiola haasii (Dacrymycetaceae), rarita z Boubínského pralesa. – 7. Česko-slovenská mykologická konference; ČR, Praha; 16.–18. 9. 2021. O (DKRVO 2019–2023/3.I.c) 
 • Šandová, M.: Sběry rodu Hypomyces v herbáři Národního muzea v Praze. - 7. Česko-slovenská mykologická konference; ČR, Praha; 16.–18. 9. 2021. O (DKRVO 2019–2023/3.I.c) 
 • Vondráček, D.: Automatic insect identification – is the ”machine” better than human? – Kostelecké inspirování 2021; ČR; Kostelec nad Černými lesy; 18.–19. 2021. O (DKRVO 2019–2023/5.I.c)
 • Kocourek, P. – Dolejš, P.: Dva nové druhy mnohonožek (Diplopoda) pro Českou republiku nalezené v roce 2021. – 12. česko-slovenský myriapodologický seminár; Slovensko, Východná; 10.–12. 9. 2021. O (DKRVO 2019–2023/6.I.c)
 • Uvizl, M. – Benda, P.: Intraspecific variation of Myotis emarginatus (Chiroptera: Vespertilionidae) inferred from mitochondrial and nuclear genetic markers. – 15th European Research Symposium, Turku, Finsko, online; 4.–7. 5. 2021. O (DKRVO 2019–2023/6.IX.c)