Zaměstnanci Historického muzea se v roce 2021 podíleli na řešení 10 výzkumných oblastí od archeologie až po moderní dějiny, včetně technologií dokumentace a restaurování, a v rámci těchto oblastí řešili 39 výzkumných cílů podpořených z institucionální podpory (IP DKRVO). Kromě těchto cílů se dále podíleli na řešení 2 projektů aplikovaného výzkumu programu NAKI, jednoho projektu v rámci operačního programu IROP a jednoho zahraničního projektu v rámci programu INTEREG. Výsledky výzkumu byly zveřejněny v Rejstříku informací o výsledcích (RIV) formou 44 výstupů, z toho byly například 3 impaktované články, 2 výsledky aplikovaného výzkumu formou specializované databáze a především 7 odborných monografií. Třísvazková publikace Malované závěsné portréty je výsledkem mnohaletého vědeckého bádání dr. Sršně a zásadním zhodnocením pozoruhodné části sbírky Národního muzea. Další autoři se ve svých monografiích věnovali tématům archeologickým (dílo Matyáše Kaliny z Jäthensteinu, lokalita Tašovice u Karlových Varů), numismatickým (egyptské provinciální mince), dějinám dávným (svatá Ludmila) i novodobým (hrob neznámého vojína, Jaroslav Klecan). Výsledky byly dále prezentovány formou 24 příspěvků na odborných konferencích.

Projekty NAKI

Probíhající projekty:

Muzeum dělnického hnutí v 21. století. Prezentace práce s muzejní sbírkou doby státního socialismu a způsoby užití jejího materiálu k potřebám odborné a široké veřejnosti (období: 2018–2022; řešitel za Národní muzeum: Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D.)

VISKALIA – Virtuální skanzen lidové architektury (období: 2020–2022; řešitel za Národní muzeum: PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.)

Interní granty

Probíhající projekty:

Vrbová Lhota – příkladová studie problematiky elit v době římské (období: 2021–2022; řešitel za Národní muzeum: Mgr. Viktorija Čisťakova)

Průzkum a systematické zpracování vybraných oděvů druhé poloviny 19. století ze sbírek Historického muzea Národního muzea (období: 2021–2022; řešitel za Národní muzeum: Ing. Dominika Nagyová)

Studium doby kojení, odstavu a následné stravy dětí ve starší době bronzové na lokalitě Vliněves, okr. Mělník (období: 2021–2022; řešitel za Národní muzeum: Mgr. Lucie Vélová; Mgr. Sylva Drtikolová Kaupová, Ph.D.)

Projekty operačních programů

Probíhající projekty:

Záchrana a zpracování ohrožených negativů Historického muzea Národního muzea  (období: 2017–2021; řešitel za Národní muzeum: Ing. Martina Ohlídalová, Ph.D., Mgr. Kateřina Musílková)

Zahraniční projekty

Probíhající projekty:

Danube‘s Archaeological eLandscapes – Virtual archaeological landscapes of the Danube region (období: 2020–2022; řešitel za Národní muzeum: PhDr. Tisucká Marika, Ph.D.)

Popularizace vědy

V roce 2021 Historické muzeum v oblasti popularizace vědy a výzkumu realizovalo přes 40 přednášek pro studenty, odbornou i širokou veřejnost a 4 workshopy (např. workshop 3D tisku v muzejní praxi nebo workshop pravěkého textilu). Kurátoři / vědečtí pracovníci se podíleli na přednáškových cyklech jiných institucí a realizovali cykly vlastní (Ze života sbírek, Archeologické jednohubky), pokračovali ve 2 popularizačních projektech (Archeologie na dosah a Virtuální archeologie). Uskutečnila se řada exkurzí a komentovaných prohlídek stálých expozic i dílčích výstav. Vyšlo 12 popularizačních publikací a 38 popularizačních článků – tiskem či online. Zároveň byly uskutečněny dvě desítky mediálních výstupů v rozhlase a TV a připraveny 3 podcasty.


Petra Korandová – Poster k projektu na Archivní zpracování
fonografických válečků ze sbírky Národního muzea – Konference
konzervátorů a restaurátorů v Klatovech


Romana Kozáková – Přednáška Sbírkové kraslice:
přístup k preventivní péči a restaurování – Konference
konzervátorů a restaurátorů v Klatovech


Cyklus přednášek Ze života sbírek pod záštitou
Společnosti Národního muzea – Hanuš Jordan:
Fondy divadelní podsbírky Národního muzea


Cyklus přednášek Ze života sbírek pod záštitou
Společnosti Národního muzea – Lenka Šaldová:
Loutky v Národním muzeu


Cyklus přednášek Ze života sbírek pod záštitou
Společnosti Národního muzea – Ondřej Štěpánek:
Osudy předmětů z Volyně


Cyklus přednášek Ze života sbírek pod záštitou
Společnosti Národního muzea – Markéta Trávníčková:
Cedule a plakáty ve fondech Divadelního oddělení Národního muzea


Archeologické jednohubky – Pavel Titz: Římský švýcarský nůž


Archeologické jednohubky – Viktoria Čisťakova: Ženy ve zbrani


Archeologické jednohubky – Lucie Vélová: Soška z Chabařovic

Účast zaměstnanců na konferencích a seminářích

Šovar, V.: Konzervace a průzkum souboru textilních nálezů ze hřbitova při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích, Konference konzervátorů a restaurátorů, Klatovy; 7. 9. – 9. 9. 2021. O (DKRVO 2019–2023/8.II.a)

Kozáková, R.: Sbírkové kraslice – přístup k preventivní péči a restaurování, Konference konzervátorů a restaurátorů, Klatovy; 7. 9. – 9. 9. 2021. O (DKRVO 2019–2023 /8.II.a)

Kozáková, R.: Sbírkové kraslice – přístup k preventivní péči a restaurování, Masarykův ústav v Brně; O (DKRVO 2019–2023/8.II.a)

Korandová, P.: Archivní zpracování fonografických válečků ze sbírky Národního muzea, Konference konzervátorů a restaurátorů, Klatovy; 7. 9. – 9. 9. 2021 O (DKRVO 2019–2023/8.II.a)

Nagyová, D.: Průzkum a restaurování dámských střevíců z 19. století, Seminář historie odívání, Hradec Králové; 2. 10. 2021. O (DKRVO 2019–2023/8.II.a)

Marešová, V.: Libuše Bráfová – strážkyně rodinného odkazu. – Dějiny žen a genderová historie v teorii a praxi muzeí a archivů v České republice; ČR, Praha; 21.–22. 6. 2021. O (DKRVO 2019–2023 /9.III.a)

Marešová, V.: Vějíř a váček Ulriky von Levetzow. Ukázka dámských oděvních doplňků z období empíru a biedermeieru ve sbírce Oddělení starších českých dějin Národního muzea. – Seminář historie odívání Hradec Králové 2021; ČR, Hradec Králové; 2. 10. 2021. O (DKRVO 2019–2023/9.III.a)

Militký, J.– Karwowski, M.:  La Tène Iron Age in Bohemia, Moravia and the Middle Danube Region and its transformation at the end of the second century; – Continuity and discontinuity at the end of the 2nd century BC in the Celtic zone and on its margins; Francie, Bibracte; 25.–27. 10. 2021. O (DKRVO 2019–2023/11.III.c)    

Militký, J. – Rypka, L. – Vágner, P.: Předběžné vyhodnocení votivních nálezů mincí na přechodovém koridoru Krušných hor. – Archeologie barbarů; Slovensko, Trnava; 30. 9. – 2. 10. 2021. O (DKRVO 2019–2023/11.III.c)    

Anderle, J.: Faleristické sbírky ve fondech Národního muzea; – Faleristika a dílo Václava Augusta Měřičky; Náchod; 3.–5. 9. 2021. O (DKRVO 2019–2023/11.II.a)  

Kavka, T. – Machek J.: Disk jockeys into DJs: late Czechoslovakia 1985–1993. – Mládež, populární hudba a třída v časech postsocialistické změny; Česká republika, Olomouc; 18. 6. 2021. O (DKRVO 2019–2023/12.II.b) 

Kavka, T.: Stálá expozice Dějiny 20. století v Národním muzeu. – Místa paměti: od budování expozic po edukaci v muzeích – památnících, Česká republika, Brno; 10.–11. 11. 2021. O (DKRVO 2019–2023/12.II.b) 

Gelnarová, J.: Vlastním hlasem: výstava o cestách ženské emancipace. – Dějiny žen a genderová historie v teorii a praxi muzeí a archivů v České republice; Česká republika, online; 20.–21. 6. 2021. O (DKRVO 2019–2023/12.II.b)

Gelnarová, J.: Politické aktérství žen na stránkách Ženského listu. Časopisy pracující třídy ženského pohlaví mezi lety 1901 a 1914. – Nové pohledy na dějiny dělnického hnutí v letech 1848–1953 v současné české historiografii; Česká republika, online; 19.–20. 4. 2021.  O (DKRVO 2019–2023/12.II.b)

Gelnarová, J.: Tytéž předměty jiným pohledem. Historie ženského emancipačního hnutí ve sbírce Národního muzea v Praze. – Museologica literaria 2021; Slovensko, online; 9. 9. 2021. O (DKRVO 2019–2023/12.II.b)

Gelnarová, J.: Vystavit dějiny ženské emancipace. Několik poznámek o tvorbě konceptu výstavy „Vlastním hlasem“. – Výstava jako prostor, médium a fenomén; Česká republika, Praha; 20.–21. 10. 2021. O (DKRVO 2019–2023/12.II.b)

Štěpánek, O.: Češky z Volyně a sbírka Národního muzea. – Dějiny žen a genderová historie v teorii a praxi muzeí a archivů v České republice; online konference/workshop; 21.–22. 6. 2021. O (DKRVO 2019–2023/12.II.a)

Burianová, M.: Šaty pro francouzskou císařovnu. – Seminář historie odívání, Česká republika, Hradec Králové, 2. 10. 2021. O (DKRVO 2019–2023/12.III.c)

Pohunek, J.: Rübezahl’s Kin: Current Faces of Genii Locorum in Folklore and Folklorism. –Perspectives on Contemporary Legend, Španělsko, Tarragona, online, 28. 6. – 2. 7. 2021. O (DKRVO 2019–2023/13.II.b)

Tauberová, M.: Koutní plachta v tradiční lidové kultuře. – Dějiny žen a genderová historie v teorii a praxi muzeí a archivů v ČR, Praha, online, 21. 6.–22. 6. 2021. O (DKRVO 2019–2023/13.I.c)

Vodička, L.: Scénografické návrhy k českým inscenacím Čapkova dramatu R.U.R. ve sbírkách Divadelního odd. NM. – The Day After; Česká republika, Praha (mezinárodní konference – online); 26.–27. 1. 2021. O (DKRVO 2019–2023/14.V.c)

Vodička, L.: Jak vystavovat divadlo? – Když hvězdy září. Osobnosti české Thálie tří století – Letní teatrologické symposium; Česká republika, Zámek Mikulov; 30. 7. – 31. 7. 2021. O (DKRVO 2019–2023/14.V.c)

Langová, M. – Vélová, L. – Šumberová, R. – Brzobohatá, H. – Ernée, M.: Born as priveleged? Children from the Early Bronze Age Cemeteries in Kolín and Mikulovice (Bohemia); EAA 2021: Widening Horizon. Virtual Meeting; Německo, Kiel; 6.–11. 9. 2021. O (DKRVO 2019–2023/17.II.c)

Hladíková, K. – Vélová, L. – Daňová, K.: Widening Horizon. Virtual Meeting; Německo, Kiel; 6.–11. 9. 2021. P (DKRVO 2019–2023/17.II.a)