Entomologická sbírka

V současné době uchovává entomologické oddělení Národního muzea nejrozsáhlejší sbírky hmyzu na území…

Výzkumná činnost entomologického oddělení je zaměřena především na obory, které se neobejdou bez rozsáhlých sbírek, tedy na systematiku, srovnávací morfologii a zoogeografii hmyzu. Sbírky jsou rovněž podkladem pro práce vyhodnocující dlouhodobé změny rozšíření hmyzu v ČR a jejich ohrožení. Pracovníci entomologického oddělení jsou členy různých vědeckých společností a redakčních rad časopisů po celém světě. Spolupracují s pracovišti akademie věd ČR a formou konzultací a vedením exkurzí se podílejí též na výuce studentů na univerzitách. Pracovníci oddělení zajišťují také určování hmyzu pro jiná pracoviště u nás i v zahraničí a poskytují odborné konzultace pro veřejnost. Jejich vědecké výsledky jsou pravidelně publikovány v našich i zahraničních odborných časopisech.

V posledních letech provádí entomologické oddělení inventarizaci hmyzu některých chráněných území České republiky (národní parky, chráněné krajinné oblasti, rezervace) a podílí se na výzkumu spojeném s rekultivací důlních výsypek a těžebních ploch v Sokolovské pánvi. Nedílnou součástí vědecké práce se sbírkou je také revize a katalogizace typového materiálu, a jeho následná fotografická dokumentace – tak jako to doporučují Pravidla zoologické nomenklatury.

V roce 2016 byla na entomologickém oddělení, v rámci projektu Ministerstva kultury ČR „Metodika determinace zoologického sbírkového materiálu na základě analýzy DNA a správy a evidence tkáňové zoologické sbírky“ založena laboratoř na izolaci DNA, která je využívána také pro další projekty pracovníků oddělení.

Entomologické oddělení Národního muzea (EO) vzniklo v roce 1920 z iniciativy Jana Obenbergera, nejprve jako entomologické pracoviště v rámci zoologického oddělení, a v roce 1952 jako samostatné oddělení. V letech 1961–2014 bylo EO dislokováno na zámku v Praze-Kunraticích, od podzimu 2014 sídlí, společně s ostatními sbírkotvornými složkami Přírodovědeckého muzea, v areálu v Horních Počernicích. Nejstarší entomologické sbírky Národním muzeu pocházejí již z první poloviny devatenáctého století. Za nejstarší ucelenou sbírku považujeme sbírku brouků českého lékaře Jana Viléma Helfera (1810–1840).

Další významnou historickou sbírkou je kolekce jednoho z prvních českých entomologů Emanuela Lokaye staršího (1822–1880). "Novodobá" historie entomologických sbírek v Národním muzeu je spjata s rozvojem entomologické činnosti začátkem 20. století a především se založením České společnosti entomologické v roce 1904. Národní muzeum záhy získalo sbírky několika zakládajících členů společnosti, mezi něž patřili František Klapálek (1863–1919), Napoleon Manuel Kheil (1849–1923) či Otakar Nickerl starší (1838–1920).

Zmnohonásobení entomologických sbírek mělo přímý vliv na ustanovení samostatného entomologického pracoviště v muzeu. Významnými přírůstky nově vzniklého pracoviště byly také sběry krajanů ve světě, kteří je ve většině případů nezištně věnovali do sbírek EO. Mezi nejvýznamnější sběry, z nichž byly pozdějšími specialisty popsány stovky nových druhů, patří rozsáhlé sběry Jaro Mráze (1880–1927) z Brazílie, sběry Jiřího Bauma (1900–1944) z celého světa, sběry z okolí Bagdádu známé lékařky Vlasty Kálalové-di Lotty (1896–1971), či sběry hmyzu známého lovce velkých zvířat Bedřicha Machulky (1875–1954) v Africe.

Velký podíl na budování sbírek mají samozřejmě také pracovníci oddělení, kteří se zúčastnili řady expedic. Největší množství hmyzu bylo pravděpodobně nasbíráno během tří muzejních expedic do Íránu (1970, 1973, 1977). Desítky specializovaných sběracích cest bývalých i stávajících zaměstnanců muzea se uskutečnilo do střední a jižní Ameriky, jihovýchodní Asie (zejména do Číny a Laosu) a na Nový Zéland. Zvláště přínosné byly expedice na ostrov Sokotra, jehož fauna hmyzu, donedávna téměř neznámá je recentně zpracovávána a obohacena o popisy desítek dosud neznámých druhů.

Také dnes jsou entomologické sbírky systematicky budovány z darů, nákupů a vlastních sběrů pracovníků oddělení. EO uchovává nejrozsáhlejší sbírky hmyzu na území České republiky, čítající v současnosti více než 7 milionů exemplářů hmyzu, včetně několika desítek tisíc typových jedinců. Vzhledem k tradičnímu zájmu sběratelů převažují především brouci a motýli, ale v posledních desetiletích je věnována zvýšená pozornost i rozšiřování sbírek ostatních řádů hmyzu. Ve sbírkách EO jsou zastoupeny prakticky všechny skupiny hmyzu z různých oblastí celého světa – hlavním cílem při budování entomologických sbírek je dokumentace světové diverzity hmyzu. Entomologické sbírky NM slouží také jako referenční sbírka pro ostatní entomologická pracoviště a nezřídka také jako místo finálního uložení pracovních sbírek specialistů z jiných pracovišť, zejména univerzitních.

Vzhledem k obrovské rozmanitosti hmyzích forem, jsou sbírky entomologického oddělení členěny do sedmi referátů, více méně reflektujících zoologický systém hmyzu:

  • 1) Referát Polyneoptera
  • 2) Referát Hemiptera
  • 3) Referát brouků (Coleoptera)
  • 4) Referát blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera)
  • 5) Referát motýlů (Lepidoptera)
  • 6) Referát dvoukřídlého hmyzu (Diptera)
  • 7) Referát malých řádů (Insecta varia)

Významná je rovněž knihovna EO.

Entomologické oddělení vydává od roku 1923 vlastní sborník Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae (= AEMNP). V roce 1956 byla navíc založena série Acta Faunistica Entomologica Musei Nationalis Pragae, která zanikla v roce 2008 formálním sloučením s AEMNP.

Vydávání AEMNP bylo obnoveno v roce 2005. Časopis je koncipován jako prestižní mezinárodní časopis zaměřený na taxonomii hmyzu a příbuzné obory. V letech 2006−2011 bylo publikováno 27 svazků (19 řádných čísel a 8 supplementa), z nichž mimořádným počinem jsou zejména dvě monografická supplementa prezentující výsledky výzkumů Entomolegického oddělení na ostrově Sokotra.. Celkem bylo publikováno 492 vědeckých článků v celkové délce 9095 stran. Na těchto článcích se podílelo 391 autorů z 52 zemí všech kontinentů. V publikovaných článcích bylo provedeno množství nomenklatorických činů, včetně stanovení 6 nových taxonů ze skupiny čeledi, 114 nových taxonů ze skupiny rodu a 975 nových druhů a poddruhů.
 
Zatímco během 2005−2007 bylo publikováno jedno řádné číslo časopisu ročně, od roku 2008 vycházejí dvě řádná čísla ročně zhruba s půlroční periodou (červen a prosinec). Od roku 2009 jsou AEMNP zařazena v prestižní databázi Web of Science (WoS) a od roku 2012 jim byl oficiálně přidělen impakt faktor (IF 2011 = 0.720, IF 2012 = 0.963, IF 2013 = 0.574, IF 2014 = 0.659).
 
Časopis AEMNP je vyměňován za zahraniční odbornou literaturu s asi 250 vědeckými institucemi po celém světě. Výměna publikací je hlavním zdrojem doplňování knihovního fondu.

Pracovníci oddělení

Výzkumný pracovník
E-mail: jiri.hajek@nm.cz Tel.: 224 497 813
Vedoucí oddělení, kurátor
E-mail: lukas.sekerka@nm.cz Tel.: 420 224 497 912
Kurátor sbírek motýlů
E-mail: jan.sumpich@nm.cz Tel.: 224 497 933
Kurátor sbírek Hymenoptera
E-mail: jan.macek@nm.cz Tel.: 244 911 374
Kurátor entomologického oddělení (řád Hemiptera)
E-mail: petr.kment@nm.cz Tel.: 244 911 374
Zástupce vedoucího oddělení
E-mail: pavel.chvojka@nm.cz Tel.: 224 911 374
Kurátor sbírek polyneopterních řádů kromě pošvatek
E-mail: martin.fikacek@nm.cz Tel.: 244 911 374
Macháčková Lenka, Mgr.
E-mail: lenka.machackova@nm.cz Tel.: 224 497 913
Kurátor dvoukřídlých
E-mail: michal.tkoc@nm.cz Tel.: 224 497 811
Sláma Pavel
E-mail: pavel.slama@nm.cz
Šídová Dana, Mgr.
E-mail: dana.sidova@nm.cz Tel.: 224 497 927