Základem oddělení se staly nejdříve nakladatelské pozůstalosti, které KNM získala spolu s knižními celky. Postupně se v oddělení soustřeďovaly další sbírky neknižní povahy, kterým zatím v Národním muzeu nebyla věnována systematická pozornost (kramářské písně, exlibris, novoročenky, ilustrace, grafika, štočky, hmotné památky, plakáty, svaté obrázky, modlitby), mnohdy v neobvyklém rozsahu. Sbírkové fondy se od založení oddělení postupně doplňovaly a doplňují i o nejnovějšími doklady k vývoji knižní kultury, aby tak mohl vzniknout ucelený obraz vývoje knižní kultury na našem území v moderní době.

Oddělení bylo též pověřeno správou dvou významných knižních celků KNM - Obrození a Bibliofilie, které byly promyšleně budovány již od poloviny 20. století.

Sbírky oddělení jsou pravidelně představovány na výstavách a jiných kulturních akcí za velké pozornosti široké veřejnosti. Sbírkové fondy oddělení jsou také přístupné badatelům po dohodě s odpovědnými kurátory, kteří rádi zodpoví veškeré dotazy.

UPOZORNĚNÍ: Sbírky Oddělení knižní kultury Knihovny NM jsou v naprosté většině po přestěhování z hlavní budovy Národního muzea uloženy v Ústředním depozitáři Národního muzea Terezín II.

Ke stažení

Pravidla pro zápůjčky sbírkových předmětů na výstavy v České republice

Fond Bibliofilie

Fond Bibliofilií je v Knihovně Národního muzea budován soustavně od 30. let 20. století jako doklad úrovně české knižní kultury a umělecké knižní vazby a čítá dnes téměř 4 000 svazků bibliofilských tisků, uměleckých knižních vazeb a autorských knih. V současné době je fond průběžně rozšiřován o bibliofilskou produkci z nakladatelství Ateliér Krupka, nakladatelství Aulos, nakladatelství KGB ad., dále pak o umělecké knižní vazby českých uměleckých knihařů, například vazby Elišky Čabalové, Karla Dudeška st. ad., ale i o autorské knihy různých umělců.

Ve fondu najdeme i  několik unikátních exemplářů, například knihu vázanou ve sloní kůži Divy prasvěta od J. Augusty a jednu z největších českých tištěných knih Šumava umírající a romantická od J. Váchala.

Vedle hlavní sbírky jsou ve fondu zastoupeny tři knižní celky českých bibliofilů (A. Chvály, M. Martena a J. Váchala) a dva soubory exlibristické literatury z pozůstalostí sběratelů M. Novotného a J. Paroubkové.  

Fond Bibliofilie a knižní celky jsou obsaženy v generálním jmenném katalogu KNM s označením Bibliofilie nebo jménem knižního celku před signaturou.

Pozn. Bibliofilie – kniha v uměleckém provedení vydaná v nízkém počtu exemplářů.

Z knižních celků je možné objednávat prezenčně pouze do studovny v Terezíně

Bližší informace o fondech si můžete vyžádat na níže uvedené kontaktní adrese.

 

Kontakty

Kurátorka sbírek exlibris, bibliofilií a plakátů
Vyšohlídová Martina, BBus

martina.vysohlidova@nm.cz

fond exlibris

Sbírka exlibris v Knihovně Národního muzea čítá přes 100 000 sbírkových předmětů (exlibris, novoročenek a příležitostné grafiky) a je se svým rozsahem druhou největší sbírkou tohoto druhu v České republice. Základem fondu se staly rozsáhlé sbírky významných sběratelů ze Spolku sběratelů a přátel exlibris – učitele K. J. Obrátila a literárního vědce a ředitele Knihovny Národního muzea dr. M. Novotného.  Nejstarší exempláře jsou exlibris heraldická, datující se až do 16. století, nejvíce exlibris však pochází z doby mohutného exlibristického rozvoje v první polovině 20. století.

Námětově je sbírka velmi různorodá, mezi časté motivy patří kniha a literární náměty, přírodní motivy, akty a profesní náměty. Částečně je zastoupena také produkce evropských států, USA, Austrálie či Japonska. Sbírka je soustavně doplňována především dary a koupěmi, v poslední době např. odkaz rozsáhlé sbírky exlibris Jiřiny Paroubkové, soubor exlibris z pozůstalosti Aloise Dyka nebo kolekce autorských exlibris Zdeňka Mézla, Dany Puchnarové, Jaroslava Hořánka, Petra Dillingra, Václava Fialy či Martina Manojlína.

Sbírka je zpracována ve jmenném katalogu autorů, v databázovém systému Heritage a je postupně digitalizována.

Pozn. Exlibris je malý grafický lístek, jehož úkolem je označit majitele knihy.

 

Kontakty

Kurátorka sbírek exlibris, bibliofilií a plakátů
Vyšohlídová Martina, BBus

martina.vysohlidova@nm.cz

Fond ilustrace a grafika

Fond ilustrací, obsahující více než 30 000 sbírkových předmětů, dokumentuje výtvarnou podobu české knihy zejména v meziválečném období (umělci spolupracující s nakladatelstvími Václav Petr, Alois Srdce, Josef Hladký, Josef Lukasík, Rudolf Kmoch, Jan Pohořelý a dalšími). Dobu před první světovou válkou reprezentují oblíbení autoři Artuš Scheiner, Věnceslav Černý, Viktor Oliva nebo Adolf Kašpar. Fond ilustrací obsahuje také množství originálních knižních a časopiseckých obálek a návrhů k nim. Významnou součástí fondu jsou také ilustrace a návrhy obálek pro nakladatelství vzniklá po druhé světové válce (například práce Cyrila Boudy, Josefa Lieslera, Václava Sivka, Zdenka Seydla a dalších). Fond je doplňován i o současnou knižní ilustraci. Mezi poslední významné přírůstky patří například soubor ilustrací Jaroslava Hořánka, kolekce knižních obálek Václava Bláhy nebo rozsáhlá knižní tvorba Zdeňka Mézla či Petra Dillingera.

Soubor volné grafiky slouží jako doplňující a srovnávací materiál k dílu grafiků a ilustrátorů zabývajících se knižní tvorbou. Sbírka obsahuje přes 2 000 grafických listů (autoři František Kobliha, Cyril Bouda, Josefa Váchal, Ludmila Jiřincová a další).

 

Kontakty

Kurátorka sbírek ilustrací a štočků, zást. ved.
Karfusová Veronika, BcA.

veronika.karfusova@nm.cz

Fond kramářské písně

Tento fond je největší sbírkou svého druhu v České republice. Obsahuje přes 40 000 sbírkových předmětů ve formě samostatných tisků nebo tzv. špalíčků, což jsou soubory kramářských tisků v lidové vazbě. V těchto tiscích nacházíme většinou kramářské písně (literární útvar na pomezí lidové tvorby a umělecké poezie). Sbírka kramářských písní zahrnuje tisky většinou z období 18. až 20. století. Kromě českých tisků jsou zde v menším počtu také tisky slovenské, německé a polské. V roce 1989 byl fond obohacen o významnou sbírku sběratele Rudolfa Hlavy ze Semil (1911–1988).

Sbírka kramářských písní je zpracována v abecedním katalogu podle incipitů (první verš písně). Hlavní katalog doplňují pomocné rejstříky – názvový, tiskařů, míst a roků tisku, nápěvů, autorů a podrobný předmětový katalog.

Knihovna Národního muzea je od roku 1969 pověřena prací na části národní retrospektivní bibliografie 19. století – kramářské písňové tisky.

Sbírku doplňují také rukopisné zpěvníky, kuplety a populární písně z 20. století, předsádkové a ruční papíry.


Zpracování katalogizačních záznamů kramářských tisků

Pro zpracování bibliografických záznamů používáme XML formát, založený na práci mezinárodní iniciativy TEI. V rámci projektu je pod GNU licencí vyvíjeno rozhraní Ignis pro zpracování XML záznamů pro databázi. Program včetně zdrojových kódů je dostupný na adrese http://code.google.com/p/ignis/ V případě zájmu o další informace o rozhraní prosím kontaktujte Ivu Bydžovskou

Ukázka vzhledu programu při katalogizaci

 

Kontakty

Kurátorka sbírky kramářských tisků a modliteb
Bydžovská Iva, Mgr.

iva.bydzovska@nm.cz

Kurátor sbírky kramářských tisků, zást. ved.
Klacek Michal

michal.klacek@nm.cz

Kurátor sbírky kramářských tisků a modliteb
Měřička Matěj, Mgr.

matej.mericka@nm.cz

nakladatelské archivy a osobní fondy

Fond nakladatelských pozůstalostí obsahuje přes 45 000 archiválií dokumentujících činnost více než čtyřiceti pražských i mimopražských nakladatelů, knižních grafiků, typografů a sběratelů. Nejobsáhlejší je pozůstalost nakladatele Václava Petra. Ve fondu jsou také pozůstalosti nakladatelů – Vladimíra Žikeše, Jaroslava Picky, Leopolda Mazáče, Václava Poláčka, Františka Šimáčka, Josefa Lukasíka, J. R. Vilímka, Josefa Hladkého, Jana Pohořelého, K. L. Žižky a dalších. Historicky nejstarší je torzo pozůstalosti pražského tiskaře a vydavatele Bohumila Haase z první poloviny 19. století. Z knižní grafiky je nutno uvést pozůstalosti českého kaligrafa a knižního grafika Oldřicha Menharta a knižního úpravce Methoda Kalába. Velkou skupinu bibliofilů a sběratelů knižního umění zastupuje pozůstalost JUDr. Kamilla Reslera. Součástí fondu je též soubor nakladatelských seznamů, letáků a knihkupeckých katalogů. Fond je zpracován ve jmenném katalogu autorů.

Kontakty

Vedoucí oddělení, zástupce ředitele, kurátor
Muchka Pavel, PhDr.

pavel.muchka@nm.cz

Fond obrození

Oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea spravuje sbírku Obrození. Jejím základem jsou knihy vyčleňované od r. 1947 z hlavního knižního fondu Knihovny Národního muzea. Od padesátých let byl fond Obrození doplňován koupěmi. Fond Obrození nemá vlastní katalog; je obsažen v generálním jmenném katalogu KNM s označením Obrození před signaturou. Ve fondu je možno najít odborná i beletristická díla, dále například noviny a časopisy, almanachy, divadelní hry, kalendáře či modlitební knížky.

 

Kontakty

Kurátor sbírky kramářských tisků, zást. ved.
Klacek Michal

michal.klacek@nm.cz

Kurátor sbírky kramářských tisků a modliteb
Měřička Matěj, Mgr.

matej.mericka@nm.cz

Fond plakáty

Fond plakátů je z důvodů rekonstrukce depozitářů dočasně uzavřen. Katalogizační záznamy k jednotlivým plakátům jsou dostupné na on-line portálu Badatelna. Na výstavy se poskytují pouze digitální kopie plakátů, pokud jsou k dispozici (fond je částečně digitalizován).

Základ fondu tvoří sbírka cca 700 plakátů sběratele Karla Jaroslava Obrátila zejména z období prvních desetiletí 20. století (plakáty reklamní, nakladatelské, politické). Ve fondu se nacházejí větší soubory plakátů A. Muchy, E. Orlika, K. Reisnera, J. Solara a J. Váchala z raného období jeho tvorby. Z nových přírůstků je třeba jmenovat zajímavý soubor plakátů H. Melicharové, J. Hodka, filmové plakáty J. Hořánka a kolekce reklamních a výstavních plakátů D. Puchnarové. Fond doplňuje i současný plakát s knižní a muzejní tematikou většinou bohemikálního původu.

 

Kontakty

Kurátorka sbírek exlibris, bibliofilií a plakátů
Vyšohlídová Martina, BBus

martina.vysohlidova@nm.cz

Fond svaté obrázky

Fond svatých obrázků Knihovny Národního muzea obsahuje téměř 4.000 drobných náboženských lístků ze 17. až 20. století. Základem fondu je sbírka svatých obrázků především z 18. a první poloviny 19. století, kterou získalo Národní muzeum odkazem od pražského magistrátního úředníka a významného sběratele Bedřicha Přibila (25. 8. 1876, Kolín – 11. 10. 1940, Praha). Největší část fondu ale tvoří původní, rozsáhlé a kvalitní sbírky svatých obrázků Literárního archivu KNM.

 

Kontakty

Vedoucí oddělení, zástupce ředitele, kurátor
Muchka Pavel, PhDr.

pavel.muchka@nm.cz

fond štočky a hmotné památky

Fond obsahuje štočky dokumentující téměř všechny tiskové techniky a způsoby výroby štočků, které sloužily pro tisk knih a časopisů (přes 5000 sbírkových předmětů). V kolekci se nachází jak autorské štočky ručně zhotovené výtvarníky, tak průmyslově vyráběné matrice. Nejstaršími exponáty sbírky jsou matrice ocelorytů G. Doeblera z 30. let 19. století. Za zmínku stojí větší soubor autorských štočků Josefa Čapka ke knižním obálkám z 20. let 20. století, či soubory štočků Jana Paroubka, Josefa Hodka a Josefa Váchala.

Ve sbírce hmotných památek (přes 1100 sbírkových předmětů) jsou soustředěny předměty používané při knihtiskařské a knihařské činnosti. Základ sbírky tvoří knihařská technika získaná z knihařské dílny Josefa Dandy z Nepomuku. Součástí sbírky jsou i osobní památky na Josefa Váchala nebo sady knihtiskových liter.

 

Kontakty

Kurátorka sbírek ilustrací a štočků, zást. ved.
Karfusová Veronika, BcA.

veronika.karfusova@nm.cz

fond Varia r. hlava

Základem fondu Varia je část pozůstalosti semilského sběratele Rudolfa Hlavy (1911–1988). Jedná se především o materiály vztahující se k hudbě (pozvánky, programy koncertů, plesů, slavností, besed, představení apod.) a nakladatelstvím (korespondence, účty apod.).

 

Kontakty

Kurátor sbírky kramářských tisků a modliteb
Měřička Matěj, Mgr.

matej.mericka@nm.cz

Kurátor sbírky kramářských tisků, zást. ved.
Klacek Michal

michal.klacek@nm.cz

fond zbožné vzpomínky

V oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea je uložena rozsahem nevelká sbírka zbožných vzpomínek (445 kusů, signatura ÚO 1-445).

Zbožné vzpomínky (křesťanské vzpomínky, památky) tématicky patří k tzv. drobným devočním grafikám (svatým obrázkům) a lze je označit za předchůdce dnešních úmrtních oznámení. Jedná se o drobné tisky, které obsahují obvykle černobílý obrázek s náboženským motivem, fotografii a stručné informace o zemřelé osobě, dále text krátké modlitby, popř. citáty z Bible.

Motivy nábožných obrázků se nejčastěji vztahují k příběhům ze života sv. Rodiny (smrt sv. Josefa, ukřižování Ježíše Krista, mariánské motivy apod.), někdy odkazují na povolání zemřelé osoby (např. sv. Jiří, patron vojáků).

Ve sbírce jsou uloženy také drobné tisky, které jsou zbožným vzpomínkám námětově příbuzné (např. oznámení o smrti T. G. Masaryka).
Jazykově se jedná zejména o německy a česky psané drobné tisky. Většina z nich byla tištěna v 19. a 1. polovině 20. století.

 

Kontakty

Kurátor sbírky kramářských tisků, zást. ved.
Klacek Michal

michal.klacek@nm.cz

Fond fotografie

Fond fotografií obsahuje více než 6000 sbírkových předmětů. Fotografie dokumentují především pracovní prostředí českých osobností knižní kultury, jejich život, tvorbu i spolupracovníky. Početná je kolekce fotografií z pozůstalosti Jana Zrzavého, zachycující například jeho ateliéry či zahraniční pobyty. Velmi zajímavý je také soubor fotografií Josefa Váchala, obsahující především fotografie pořízené přímo výtvarníkem – snímky rodičů, snímky z výletů s přáteli a s výtvarníkovou družkou Annou Mackovou či četné záběry z procházek se psy.

 

Kontakty

Kurátorka sbírek ilustrací a štočků, zást. ved.
Karfusová Veronika, BcA.

veronika.karfusova@nm.cz

Fond typografika

Fond typografických prací obsahuje více než 1600 sbírkových předmětů. Základem fondu jsou pozůstalosti význačných českých typografů Oldřicha Menharta a Methoda Kalába. Nachází se zde početné Menhartovy originální návrhy, kresby i první tištěné zkoušky autorských písem, dále makety a návrhy tiskovin od obou tvůrců či vzorníky abeced vzniklých v první polovině 20. století. Sbírka slouží jako zdroj studia dějin typografie i studia pracovních postupů typografa.

 

Kontakty

Kurátorka sbírek ilustrací a štočků, zást. ved.
Karfusová Veronika, BcA.

veronika.karfusova@nm.cz

FONDY MODLITEB, NÁBOŽENSKÝCH TISKŮ A DEVOCIONÁLIÍ

Významnější systematické zpracovávání tisků a rukopisů s náboženskou tematikou započalo v Oddělení knižní kultury KNM po roce 1989. V posledních letech nabývá na síle tak, jak stoupá počet zájemců o studium tohoto materiálu. Badatelům můžeme nabídnout především fond Modliteb čítající přes 4700 tištěných modliteb, devočních a náboženských tisků pocházejících ze 17. až 20. století. Převážnou většinu tvoří jazykově česká a německá produkce z 19. století. Fond byl uspořádán ze sbírkových předmětů pocházejících původně z Literárního archivu KNM, z cenzurních výtisků, z drobných soukromých darů, či tisků vyčleněných v minulosti ze sbírky kramářských písní. Jeho uspořádání a zpracovávání v databázovém systému Heritage bylo ukončeno v první polovině roku 2019. Nyní probíhá digitalizace, po jejímž ukončení by měl být fond v celku zpřístupněn veřejnosti.

Soubor tištěných modliteb doplňuje drobný fond Rukopisné modlitby obsahující přibližně 90 předmětů.

Kromě fondů „obecných“ spravuje oddělení knižní kultury kolekce jednotlivých sběratelů. Na prvním místě je třeba zmínit fond Modlitby R. Hlava z pozůstalosti semilského rodáka, bibliofila, archiváře, kronikáře a učitele Rudolfa Hlavy. Skládá se ze dvou částí, první byla zakoupena v roce 1989, nedlouho po sběratelově úmrtí, společně s jeho sbírkou kramářských tisků. Druhá část pochází z akvizice roku 2018. Vhledem k povinnosti zaevidovat nové přírůstky do tří let je katalogizována přednostně část druhá. Do roku 2021 by měla být nová akvizice, čítající několik tisíc předmětů zpracována a zpřístupněna veřejnosti. I v tomto případě se jedná převážně o české a německé modlitby zcela výjimečně přesahující hranice 18. a 19. století.

Méně početná (šest archivních kartonů), ale obsahově velice cenná sbírka z pozůstalosti amatérského numismatika a úředníka pražského magistrátu Bedřicha Přibila nabízí badatelům vedle modliteb také křestní psaníčka, škapulíře, polykací obrázky, drobné devoční tisky a další související materiály. Svaté obrázky z Přibilovy pozůstalosti byly zpracovány v samostatném fondu deponovaném rovněž v oddělení knižní kultury. Hlavní část pozůstalosti, náboženské medaile a svátostky, spravuje numismatické oddělení.

Vedle sbírek R. Hlavy a B. Přibila uchovává oddělení knižní kultury ještě drobnější fondy: Modlitby Štěrba, Modlitby Škarka a Modlitby Hruška. Obsahují řádově desítky nebo stovky předmětů, dosud pouze částečně zpracovaných.

Vyjma zde zmíněných kolekcí lze podobný materiál hledat i v souborech Svatých obrázků a Kramářských tisků.

 

Kontakty

Kurátorka sbírky kramářských tisků a modliteb
Bydžovská Iva, Mgr.

iva.bydzovska@nm.cz

Kurátor sbírky kramářských tisků a modliteb
Měřička Matěj, Mgr.

matej.mericka@nm.cz

Doklady k vývoji české knižní kultury je možné objednat do studoven Knihovny Národního muzea, viz elektronická objednávka.

Knižní kultura

Sbírka dokladů k vývoji knižní kultury obsahuje především materiály neknižní povahy dokumentující…

Pracovníci oddělení

Vedoucí oddělení, zástupce ředitele, kurátor
E-mail: pavel.muchka@nm.cz Tel.: 224 497 333
Kurátorka sbírek ilustrací a štočků, zást. ved.
E-mail: veronika.karfusova@nm.cz Tel.: 224 497 336
Kurátor sbírky kramářských tisků, zást. ved.
E-mail: michal.klacek@nm.cz Tel.: 224 497 332
Kurátorka sbírky kramářských tisků a modliteb
E-mail: iva.bydzovska@nm.cz Tel.: 224 497 331
Kurátor sbírky kramářských tisků a modliteb
E-mail: matej.mericka@nm.cz Tel.: 224 497 331
Kurátorka sbírek exlibris, bibliofilií a plakátů
E-mail: martina.vysohlidova@nm.cz Tel.: 224 497 346

Objednávky z fondů Oddělení knižní kultury KNM, Objednávky fotokopií

Jméno
Příjmení
E-mail
Telefon
Číslo průkazu Knihovny NM
Fond
Popis, námět, název, číslo Knihopisu, jiná identifikace
Autor, majitel
Inventární čísla, signatury
Poznámka, studovna (Nová budova NM, Terezín)
Připravit na