Myšlenka založit samostatné oddělení knižní kultury, které by se zaměřovalo především na sbírání dokladů neknižní povahy 19. a 20. století, se objevila krátce po založení Muzea knihy ve Žďáru nad Sázavou v roce 1957. Za hlavního iniciátora této myšlenky je možno považovat dr. Miloslava Bohatce. K samotnému založení oddělení došlo v roce 1969, do jehož čela se postavil dlouholetý pracovník KNM dr. Karel Bezděk. Sbírky oddělení byly rozděleny do několika sbírkových fondů podle jejich obsahu. Základem oddělení se staly nejdříve nakladatelské pozůstalosti, které KNM získala spolu s knižními celky. Postupně se v oddělení soustřeďovaly další sbírky neknižní povahy, kterým zatím v Národním muzeu nebyla věnována systematická pozornost (kramářské písně, exlibris, novoročenky, ilustrace, grafika, štočky, hmotné památky, plakáty, svaté obrázky, modlitby), mnohdy v neobvyklém rozsahu. Sbírkové fondy se od založení oddělení postupně doplňovaly a doplňují i o nejnovějšími doklady k vývoji knižní kultury, aby tak mohl vzniknout ucelený obraz vývoje knižní kultury na našem území v moderní době.

Oddělení bylo též pověřeno správou dvou významných knižních celků KNM - Obrození a Bibliofilie, které byly promyšleně budovány již od poloviny 20. století.

Sbírky oddělení jsou pravidelně představovány na výstavách a jiných kulturních akcí za velké pozornosti široké veřejnosti. Sbírkové fondy oddělení jsou také přístupné badatelům po dohodě s odpovědnými kurátory, kteří rádi zodpoví veškeré dotazy.

UPOZORNĚNÍ: Sbírky Oddělení knižní kultury Knihovny NM jsou v naprosté většině po přestěhování z hlavní budovy Národního muzea uloženy v Ústředním depozitáři Národního muzea Terezín II.

Ke stažení

Pravidla pro zápůjčky sbírkových předmětů na výstavy v České republice

FOND BIBLIOFILIE

Budování fondu Bibliofilií (tj. krásné knihy v uměleckém provedení vydaných v nízkém počtu exemplářů) v KNM je spojeno se jménem dr. Miloslava Novotného, významného literárního historika a ředitele KNM, který jako předseda Spolku českých bibliofilů dal základ tomuto fondu (3450 svazků). Vedle hlavní sbírky bibliofilií a uměleckých knižních vazeb významných českých uměleckých knihařů, která je stále doplňována, jsou ve fondu zastoupeny tři knižní celky českých bibliofilů (Chvály, Martena a Váchala).

Fond Bibliofilie a knižní celky J. Váchal, M. Marten a A. Chvála jsou obsaženy v generálním jmenném katalogu KNM s označením Bibliofilie, Váchal, Marten, Chvála před signaturou.

Z knižních celků je možné objednávat prezenčně pouze do studovny v Terezíně

Bližší informace o fondech si můžete vyžádat na níže uvedené kontaktní adrese.

Kontakty

Kurátorka sbírek exlibris, bibliofilií a plakátů
Vyšohlídová Martina, Bbus.

martina_vysohlidova@nm.cz 224 497 346

Fond Exlibris

Sbírka exlibris v Knihovně Národního muzea obsahuje více než 36 000 sbírkových předmětů (exlibris, akcidenční tisky) v dataci od 16 století do současnosti, nejvíce jsou však zastoupeny exlibris z 20. a 30. let 20. století. Základem fondu jsou sbírky učitele Karla Jaroslava Obrátila (25 000 exlibris), literárního vědce a sběratele dr. Miloslava Novotného a knižního grafika a typografa Aloise Chvály. Z nových přírůstků stojí za pozornost odkaz Jiřiny Paroubkové s 5000 ks exlibristické literatury.

Časté jsou zde náměty z přírody, mytologie, pohádek, víry a každodenního života. Nepočetná, ale přesto zajímavá je také kolekce heraldických exlibris a supralibros. Vedle českých knižních značek je zastoupena též zahraniční produkce z evropských států, ale také z Ameriky, Austrálie či Japonska. Sbírka je zpracována ve jmenném katalogu autorů a pomocném katalogu majitelů exlibris.

Kontakty

Kurátorka sbírek exlibris, bibliofilií a plakátů
Vyšohlídová Martina, Bbus.

martina_vysohlidova@nm.cz 224 497 346

FOND ILUSTRACE A GRAFIKY

Fond ilustrací, obsahující více než 30 000 sbírkových předmětů, dokumentuje výtvarnou podobu české knihy zejména v meziválečném období (umělci spolupracující s nakladatelstvími Václav Petr, Alois Srdce, Josef Hladký, Josef Lukasík, Rudolf Kmoch, Jan Pohořelý a dalšími). Dobu před první světovou válkou reprezentují oblíbení autoři Artuš Scheiner, Věnceslav Černý, Viktor Oliva nebo Adolf Kašpar. Fond ilustrací obsahuje také množství originálních knižních a časopiseckých obálek a návrhů k nim. Významnou součástí fondu jsou také ilustrace a návrhy obálek pro nakladatelství vzniklá po druhé světové válce (například práce Cyrila Boudy, Josefa Lieslera, Václava Sivka, Zdenka Seydla a dalších). Fond je doplňován i o současnou knižní ilustraci. Mezi poslední významné přírůstky patří například soubor ilustrací Jaroslava Hořánka, kolekce knižních obálek Václava Bláhy nebo rozsáhlá knižní tvorba Zdeňka Mézla či Petra Dillingera.

Soubor volné grafiky slouží jako doplňující a srovnávací materiál k dílu grafiků a ilustrátorů zabývajících se knižní tvorbou. Sbírka obsahuje přes 2 000 grafických listů (autoři František Kobliha, Cyril Bouda, Josefa Váchal, Ludmila Jiřincová a další).

Kontakty

Kurátorka sbírek ilustrací a štočků, zást. ved.
Karfusová Veronika, BcA.

veronika_karfusova@nm.cz 224 497 336

Fond kramářské písně

Tento fond je největší sbírkou svého druhu v České republice. Obsahuje přes 40 000 sbírkových předmětů ve formě samostatných tisků nebo tzv. špalíčků, což jsou soubory kramářských tisků
v lidové vazbě. V těchto tiscích nacházíme většinou kramářské písně (literární útvar na pomezí lidové tvorby a umělecké poezie). Sbírka kramářských písní zahrnuje tisky většinou z období
18. až 20. století. Kromě českých tisků jsou zde v menším počtu také tisky slovenské, německé
a polské. V roce 1989 byl fond obohacen o významnou sbírku sběratele Rudolfa Hlavy ze Semil (1911–1988).

Ke stažení:

 

 

Sbírka kramářských písní je zpracována v abecedním katalogu podle incipitů (první verš písně). Hlavní katalog doplňují pomocné rejstříky - názvový, tiskařů, míst a roků tisku, nápěvů, autorů
a podrobný předmětový katalog.

Knihovna Národního muzea je od roku 1969 pověřena prací na části národní retrospektivní bibliografie 19. století - kramářské písňové tisky.

Sbírku doplňují také rukopisné zpěvníky, kuplety a populární písně z 20. století, předsádkové
a ruční papíry.

 

 

  • Zpracování katalogizačních záznamů kramářských tisků

Pro zpracování bibliografických záznamů používáme XML formát, založený na práci mezinárodní iniciativy TEI. V rámci projektu je pod GNU licencí vyvíjeno rozhraní Ignis pro zpracování XML záznamů pro databázi. Program včetně zdrojových kódů je dostupný na adrese http://code.google.com/p/ignis/ V případě zájmu o další informace o rozhraní prosím kontaktujte Ivu Bydžovskou

Ukázka vzhledu programu při katalogizaci

Kontakty

Kurátorka sbírky kramářských tisků a modliteb
Bydžovská Iva, Mgr.

iva_bydzovska@nm.cz 224 497 331

Kurátor sbírky kramářských tisků, zást. ved.
Klacek Michal

michal_klacek@nm.cz 224 497 332

Kurátor sbírky kramářských tisků a modliteb
Měřička Matěj, Mgr.

matej_mericka@nm.cz 224 497 331

Nakladatelské archivy a osobní fondy

Fond nakladatelských pozůstalostí obsahuje přes 45 000 archiválií dokumentujících činnost více než čtyřiceti pražských i mimopražských nakladatelů, knižních grafiků, typografů a sběratelů. Nejobsáhlejší je pozůstalost nakladatele Václava Petra. Ve fondu jsou také pozůstalosti nakladatelů - Vladimíra Žikeše, Jaroslava Picky, Leopolda Mazáče, Václava Poláčka, Františka Šimáčka, Josefa Lukasíka, J. R. Vilímka, Josefa Hladkého, Jana Pohořelého, K. L. Žižky a dalších. Historicky nejstarší je torzo pozůstalosti pražského tiskaře a vydavatele Bohumila Haase z první poloviny 19. století. Z knižní grafiky je nutno uvést pozůstalosti českého kaligrafa a knižního grafika Oldřicha Menharta a knižního úpravce Methoda Kalába. Velkou skupinu bibliofilů a sběratelů knižního umění zastupuje pozůstalost JUDr. Kamilla Reslera. Součástí fondu je též soubor nakladatelských seznamů, letáků a knihkupeckých katalogů. Fond je zpracován ve jmenném katalogu autorů.

Kontakty

Vedoucí oddělení, zástupce ředitele, kurátor
Muchka Pavel, PhDr.

pavel_muchka@nm.cz 224 497 333

FOND OBROZENÍ

Oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea spravuje sbírku Obrození. Jejím základem jsou knihy vyčleňované od r. 1947 z hlavního knižního fondu Knihovny Národního muzea. Od padesátých let byl fond Obrození doplňován koupěmi. Fond Obrození nemá vlastní katalog; je obsažen v generálním jmenném katalogu KNM s označením Obrození před signaturou. Ve fondu je možno najít odborná i beletristická díla, dále například noviny a časopisy, almanachy, divadelní hry, kalendáře či modlitební knížky.

Kontakty

Kurátor sbírky kramářských tisků, zást. ved.
Klacek Michal

michal_klacek@nm.cz 224 497 332

Kurátor sbírky kramářských tisků a modliteb
Měřička Matěj, Mgr.

matej_mericka@nm.cz 224 497 331

FOND PLAKÁTY

Fond plakátů je z důvodů rekonstrukce depozitářů dočasně uzavřen. Katalogizační záznamy k jednotlivým plakátům jsou dostupné na on-line portálu Badatelna.eu. Na výstavy se poskytují pouze digitální kopie plakátů, pokud jsou k dispozici (fond je částečně digitalizován).

Základ fondu tvoří sbírka cca 700 plakátů sběratele Karla Jaroslava Obrátila zejména z období prvních desetiletí 20. století (plakáty reklamní, nakladatelské, politické). Ve fondu se nacházejí větší soubory plakátů A. Muchy, E. Orlika, K. Reisnera, J. Solara a J. Váchala z raného období jeho tvorby. Z nových přírůstků je třeba jmenovat zajímavý soubor plakátů H. Melicharové a J. Hodka. Fond doplňuje i současný plakát s knižní a muzejní tematikou většinou bohemikálního původu.

Kontakty

Kurátorka sbírek exlibris, bibliofilií a plakátů
Vyšohlídová Martina, Bbus.

martina_vysohlidova@nm.cz 224 497 346

FOND SVATÉ OBRÁZKY

Fond svatých obrázků Knihovny Národního muzea obsahuje téměř 4.000 drobných náboženských lístků ze 17. až 20. století. Základem fondu je sbírka svatých obrázků především z 18. a první poloviny 19. století, kterou získalo Národní muzeum odkazem od pražského magistrátního úředníka a významného sběratele Bedřicha Přibila (25. 8. 1876, Kolín – 11. 10. 1940, Praha). Největší část fondu ale tvoří původní, rozsáhlé a kvalitní sbírky svatých obrázků Literárního archivu KNM.

Kontakty

Vedoucí oddělení, zástupce ředitele, kurátor
Muchka Pavel, PhDr.

pavel_muchka@nm.cz 224 497 333

FOND ŠTOČKY A HMOTNÉ PAMÁTKY

Fond obsahuje štočky dokumentující téměř všechny tiskové techniky a způsoby výroby štočků, které sloužily pro tisk knih a časopisů (přes 5000 sbírkových předmětů). V kolekci se nachází jak autorské štočky ručně zhotovené výtvarníky, tak průmyslově vyráběné matrice. Nejstaršími exponáty sbírky jsou matrice ocelorytů G. Doeblera z 30. let 19. století. Za zmínku stojí větší soubor autorských štočků Josefa Čapka ke knižním obálkám z 20. let 20. století, či soubory štočků Jana Paroubka, Josefa Hodka a Josefa Váchala.

Ve sbírce hmotných památek (přes 1100 sbírkových předmětů) jsou soustředěny předměty používané při knihtiskařské a knihařské činnosti. Základ sbírky tvoří knihařská technika získaná z knihařské dílny Josefa Dandy z Nepomuku. Součástí sbírky jsou i osobní památky na Josefa Váchala nebo sady knihtiskových liter.

Kontakty

Kurátorka sbírek ilustrací a štočků, zást. ved.
Karfusová Veronika, BcA.

veronika_karfusova@nm.cz 224 497 336

FOND VARIA

Základem fondu Varia je část pozůstalosti semilského sběratele Rudolfa Hlavy (1911 – 1988). Jedná se především o materiály vztahující se k hudbě (pozvánky, programy koncertů, plesů, slavností, besed, představení apod.) a nakladatelstvím (korespondence, účty apod.).

Kontakty

Kurátor sbírky kramářských tisků a modliteb
Měřička Matěj, Mgr.

matej_mericka@nm.cz 224 497 331

Kurátor sbírky kramářských tisků, zást. ved.
Klacek Michal

michal_klacek@nm.cz 224 497 332

FOND ZBOŽNÝCH VZPOMÍNEK

V oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea je uložena rozsahem nevelká sbírka zbožných vzpomínek (445 kusů, signatura ÚO 1-445).

Zbožné vzpomínky (křesťanské vzpomínky, památky) tématicky patří k tzv. drobným devočním grafikám (svatým obrázkům) a lze je označit za předchůdce dnešních úmrtních oznámení. Jedná se o drobné tisky, které obsahují obvykle černobílý obrázek s náboženským motivem, fotografii a stručné informace o zemřelé osobě, dále text krátké modlitby, popř. citáty z Bible.

Motivy nábožných obrázků se nejčastěji vztahují k příběhům ze života sv. Rodiny (smrt sv. Josefa, ukřižování Ježíše Krista, mariánské motivy apod.), někdy odkazují na povolání zemřelé osoby (např. sv. Jiří, patron vojáků).

Ve sbírce jsou uloženy také drobné tisky, které jsou zbožným vzpomínkám námětově příbuzné (např. oznámení o smrti T. G. Masaryka).
Jazykově se jedná zejména o německy a česky psané drobné tisky. Většina z nich byla tištěna v 19. a 1. polovině 20. století.

Kontakty

Kurátor sbírky kramářských tisků, zást. ved.
Klacek Michal

michal_klacek@nm.cz 224 497 332

 

Objednávka z fondu ke studiu ve studovně KNM
Doklady k vývoji české knižní kultury je možné objednat do studoven Knihovny Národního muzea, viz elektronická objednávka.

 

Knižní kultura

Sbírka dokladů k vývoji knižní kultury obsahuje především materiály neknižní povahy dokumentující…

Pracovníci oddělení

Vedoucí oddělení, zástupce ředitele, kurátor
E-mail: pavel_muchka@nm.cz Tel.: 224 497 333
Kurátorka sbírek ilustrací a štočků, zást. ved.
E-mail: veronika_karfusova@nm.cz Tel.: 224 497 336
Kurátor sbírky kramářských tisků, zást. ved.
E-mail: michal_klacek@nm.cz Tel.: 224 497 332
Kurátorka sbírky kramářských tisků a modliteb
E-mail: iva_bydzovska@nm.cz Tel.: 224 497 331
Kurátor sbírky kramářských tisků a modliteb
E-mail: matej_mericka@nm.cz Tel.: 224 497 331
Kurátorka sbírek exlibris, bibliofilií a plakátů
E-mail: martina_vysohlidova@nm.cz Tel.: 224 497 346