Činnost Centrálního poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Národního muzea, akvizice

Centrální poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Národního muzea v roce 2022 projednal 23 návrhů na nákup sbírkových předmětů nebo souborů předmětů v celkové navrhované výši 9 105 736 Kč. Obsahově byl schválen nákup všech 23 navržených akvizic, nákup 7 položek byl realizován jako prioritní.

Z dotačního programu Ministerstva kultury ISO II/C byla pro Historické muzeum zakoupena část sbírky sokolských odznaků a memorabilií ve výši 360 000 Kč.

Nově pořízené vybavení a restaurování z dotace ISO II/D

V kalendářním roce 2022 obdrželo Národní muzeum dotaci z programu ISI II D ve výši 1 173 000 Kč, a to zejména na nákup obalového materiálu pro Knihovnu Národního muzea, Přírodovědecké muzeum, Historické muzeum a České muzeum hudby. Část prostředků pak byla použita na restaurování poslední etapy restaurování dětských kostýmu z divadla na zámku Kačina a na preparaci zoologického materiálu dermoplastickou metodou a restaurování historických dermoplastických preparátů.

Inventarizace

V roce 2022 došlo jak k dokončení inventarizace za rok 2022, tak k dokončení I. dvacetiletého cyklu inventarizace za celé Národní muzeum. Byly vypracovány celkové závěrečné zprávy za všechny oborové složky Národního muzea, které mají sbírky zapsané v CES a zhodnocení celkového stavu sbírkového fondu v jednotlivých oborových složkách. Závěrečná zpráva za celé muzeum byla zpracována v lednu 2023.

Generální revize

Během roku 2022 proběhla postupná inventarizace v archeologické podsbírce v depozitářích HM v Ústředním depozitáři v Terezíně. Oddělení SVN 1 pomáhalo oddělení HM 1.2 (Oddělení starších českých dějin) s inventarizací sbírkových předmětů v depozitářích po panu Vladimíru Brychovi. Inventarizace archeologických předmětů proběhla celkem 8x (za účasti SVN 1, HM 1.2 provádělo inventarizaci intenzivněji) a zinventarizovalo se celkem přes 50 000 inventárních čísel. Bylo zjištěno pár drobných nedostatků, jako např. nezpracované fondy archeologických nálezů z některých výzkumů, které probíhaly v 70.–90. letech. V několika dřevěných bednách byla objevena plíseň. Po konzultaci s Ing. Terezou Horákovou, která byla inventarizaci přítomna, bylo navrženo nápravné řešení. Důležitým krokem je odstranit předměty, které do sbírky nepatří, a odborně zpracovat a ošetřit nedotčený materiál. Samozřejmostí a nejdůležitějším krokem je bezpochyby uložit předměty po ošetření do vhodného obalového materiálu.
  Poté následovala generální revize Oddělení starších českých dějin. K pravidelným revizím byl zvolen depozitář Obecných kovů 2S43 v ÚDTII. ve spolupráci s paní Mgr. Klárou Flekovou. Revize v tomto depozitáři byla započata již v roce 2020 s panem Brychem, ale z důvodu proticovidových opatření byla revize přerušena. Revize proběhla celkem 4x. Celkově se zrevidovalo 2689 inventárních čísel + 64 inventárních čísel (inventární čísla byla dohledána navíc mimo předložené seznamy). Z toho 102 inventárních čísel bylo „dočasně vyjmuto“ – tyto předměty měly jít do NEX, ale nešly. Předměty se hledají v depozitářích v Terezíně. 13 inventárních čísel nedohledáno (jedná se o kusy strusky a kousky železa – mohlo se rozpadnout, inv. č. se mohlo oddrolit.) + 16 inv. č. chybí. Přes 30 předmětů je v NEX.

Podsbírky Národního muzea – vyčíslení