Zoologie je věda studující živočichy, tedy zvířata v nejširším slova smyslu. Pro podrobné a soustavné studium živočichů – zejména pro studium morfologické, taxonomické a biogeografické – se vytvářejí zoologické sbírky v muzeích po celém světě. Pracovníci zoologického oddělení Národního muzea uchovávají a spravují, dotvářejí a vědecky zpracovávají sbírku, která patří k největším a nejvýznamnějším v Evropě.

Sbírka savců

Sbírka savců zahrnuje rozsáhlé sběry z celého světa. Ve sbírkovém fondu, tvořeném více než 30 000…

Sbírka ryb

Jedná se o sbírku rybovitých obratlovců, která v současnosti obsahuje kolem 26 000 evidovaných…

Sbírka ptáků

Sbírky kožek, koster, vajec, hnízd, anatomických a dermoplastických preparátů ptáků.

Odborní pracovníci zoologického oddělení se věnují intenzivně výzkumné činnosti, zaměřené na všechny skupiny obratlovců a vybrané skupiny bezobratlých, především pavoukovce a měkkýše. Výzkum pokrývá téměř celý svět. Nejvíce prací se zabývá systematikou, taxonomií, fylogenetickými vztahy, biogeografií a faunistickými nálezy.

Ročně je publikována řada odborných prací, které vycházejí v prestižních mezinárodních časopisech. Naši pracovníci jsou také aktivními řešiteli vědeckých projektů. 

Pro podrobné a soustavné studium živočichů – zejména pro studium morfologické, taxonomické a biogeografické – se vytvářejí zoologické sbírky v muzeích po celém světě. Pracovníci zoologického oddělení Národního muzea uchovávají, spravují, dotvářejí a vědecky zpracovávají sbírku, která patří k největším a nejvýznamnějším v Evropě. Sbírka obsahuje veškeré skupiny bezobratlých kromě hmyzu a všechny skupiny současných obratlovců. Bohaté sbírky Zoologického oddělení NM jsou výsledkem dlouholetého úsilí řady muzejních pracovníků, kteří se od založení této instituce podíleli na jejich správě a budování. Mnozí z nich se zasloužili o všeobecný rozvoj naší zoologické vědy a zvláště jejich zásluhou vznikla z počátečního kabinetu přírodnin dnešní široká sbírka. Za všechny připomeňme alespoň Karla Bořivoje Presla, Augusta J. C. Cordu, Maxmiliana Dormitzera, Antonína Friče, Václava Vávru, Jaroslava Petrboka, Karla Táborského, Jana Obenbergera, Otakara Štěpánka či Jana Hanzáka.

Počátky Zoologické sbírky se začaly shromažďovat ihned po založení Národního muzea v roce 1818. Zpočátku je tvořily dary různých osobností. Zajímavá byla sbírka Františka hraběte Hartiga. Tento první, naprosto nesystematicky uspořádaný zoologický kabinet byl umístěn v klášteře Minoritů u Sv. Jakuba na Starém Městě. Množstvím cenného materiálu do nich přispěl z domácích i zahraničních cest i všestranný přírodovědec a první správce zoologického oddělení A. J. C. Corda. Sbírky spravoval od osamostatnění oddělení (1835) až do roku 1849, kdy při katastrofě lodi “Viktoria” utonul ve vlnách Karibského moře při návratu ze sběrné cesty do Ameriky. Do období Cordova působení spadá také přestěhování zoologických sbírek do prostornějšího Nosticova paláce v ulici Na Příkopech roku 1845. Jeho nástupcem se stal M. Dormitzer, který se kromě vlastní muzejní práce více věnoval i výzkumu a sběrům v českých zemích. 2. polovina 19. stol. V roce 1854 převzal správu Zoologického oddělení Antonín Frič. Za téměř šedesátiletého působení proměnil zoologické oddělení Národního muzea ve vědecké pracoviště a doslova tak předběhl dobu. Z četných cest do zahraničí přivážel množství materiálu, zabýval se odbornými studiemi i terénním výzkumem v Čechách a nezapomínal ani na nezbytnou popularizaci vědy. Za jeho působení byly zoologické sbírky přestěhovány do nové budovy Národního muzea na dnešním Václavském náměstí. 20. století Probíhala postupná přeměna sbírek v systematicky uspořádanou a na vědeckém základě spravovanou kolekci.

V letech 1913–1931 vedl zoologické oddělení Národního muzea V. Vávra, po něm entomolog J. Obenberger. V období druhé světové války došlo k nenahraditelným škodám na zoologických sbírkách Národního muzea v důsledku nevhodného uložení v náhradních prostorách a bombardování budovy Národního muzea v květnu 1945.

Novodobou éru Zoologického oddělení lze datovat od počátku 50. let 20. století, kdy se oddělilo a osamostatnilo Entomologické oddělení; vedoucím Zoologického oddělení se tehdy stal významný herpetolog Otakar Štěpánek. V roce 1966 jej vystřídal známý ornitolog a popularizátor Jan Hanzák, který stál v čele zoologického oddělení do roku 1983. V letech 1983–1987 byl vedoucím oddělení arachnolog Antonín Kůrka, v letech 1988–2002 mammaliolog Miloš Anděra a v letech 2003–2013 herpetolog Jiří Moravec.

V současné době je vedoucím Zoologického oddělení ichtyolog Radek Šanda.

Pracovníci oddělení

Vedoucí oddělení, kurátor sbírky ryb
E-mail: radek.sanda@nm.cz Tel.: 224 497 832
Kurátor sbírky savců, zástupce ved. oddělení
E-mail: petr.benda@nm.cz Tel.: 224 497 862 Tel.: 224 497 940
Kurátor sbírky bezobratlých, zástupce vedoucího oddělení
E-mail: petr.dolejs@nm.cz Tel.: 224 497 865
Funková Kateřina, Ing.
E-mail: katerina.funkova@nm.cz Tel.: 224 497 803
Hušek Jan, RNDr., Ph.D.
Kurátor sbírky ptáků
E-mail: jan.husek@nm.cz Tel.: 224 497 868
Kurátor sbírky obojživelníků a plazů
E-mail: jiri.moravec@nm.cz Tel.: 224 497 863
Copková Hana, Mgr.
Dokumentátorka
E-mail: hana.copkova@nm.cz Tel.: 224 497 859
Kapic Šimon
Preparátor sbírky obojživelníků a plazů
E-mail: simon.kapic@nm.cz Tel.: 224 497 871 Tel.: 224 497 858
Kodejš Karel, Mgr.
Výzkumník
E-mail: karel.kodejs@nm.cz Tel.: 224 497 871
Kyralová Eva, Mgr.
Výzkumník
E-mail: eva.kyralova@nm.cz Tel.: 224 497 861
Šafra Martin
Preparátor sbírky bezobratlých
E-mail: martin.safra@nm.cz Tel.: 224 497 867
Šmíd Jiří, Ing., Mgr., Ph.D.
Výzkumník
E-mail: jiri.smid@nm.cz Tel.: 224 497 817
Tůmová Lenka, Ing.
Preparátorka sbírky ptáků
E-mail: lenka.tumova@nm.cz
Uvizl Marek, Mgr.
Výzkumník
E-mail: marek.uvizl@nm.cz Tel.: 224 497 817
Kurátorka sbírky bezobratlých
E-mail: stepanka.podrouzkova@nm.cz Tel.: 224 497 866