Sbírkové fondy Divadelního oddělení jsou rozmanité a dokumentují historii divadelního umění z nejrůznějších hledisek. Jsou soustředěny především k historii divadla v Čechách a na Moravě v 19., 20. a 21. století a to jak profesionálního, tak amatérského. Registrujeme také produkci divadla jinojazyčného, především německého. Divadelní sbírka obsahuje okolo 750 000 předmětů. V CES je evidováno 508 143 čísel.

Zakladatelem divadelního oddělení byl dramatik a divadelní historik Jan Bartoš, který v roce 1924 přešel z intendantury Národního divadla do knihovny Národního muzea. Přinesl s sebou archiv Sboru pro zřízení Národního divadla, který se tak stal základem sbírek Divadelního oddělení.


Bližší informace pro badatelskou veřejnost, týkající se možností studia těchto fondů, naleznete zde:

Divadelní sbírka