Studium rukopisů a starých tisků je možné ve studovně v Historické budově NM v úterky nebo středy od 10 do 18 hod.
Objednávky posílejte elektronicky předem nejpozději v pátky a vyčkejte na jejich potvrzení před návštěvou studovny, viz formulář, příp. osobně ve studovně v Historické budově NM. Více informací na emailu vypujcniprotokol@nm.cz.

Hlavní složka výzkumu v oddělení se již řadu let orientuje na problematiku knižní provenience a na dějiny knihoven a čtenářské praxe. Na tuto oblast knihovědného výzkumu se zaměřoval projekt „PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí“ (NAKI MK ČR), který Knihovna Národního muzea řešila v letech 2012-2015, navazující projekt „Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách“ (NAKI MK ČR) řešený v letech 2018-2022 a aktuální projekt „Kořeny a plody evropské vědy v českých, moravských a slezských historických knihovních fondech“ koordinovaný Knihovnou Národního muzea v konsorciu pěti institucí (KNM, NK ČR, NPÚ, KNAV a MUO).

Na rozdíl od předchozích projektů zaměřených na výzkum knihovních celků významných jednotlivců rodů na našem území a evidenci knižních souborů z majetků českých sběratelů v zahraničních knihovnách je cílem probíhajícího projektu NAKI zmapovat historické knihovny vědců v českých zemích. Informace o projektu jsou postupně zveřejňovány na stránkách Provenio a relevantní záznamy knih v online databázi Provenio.

Pracovníci oddělení se věnují rovněž dalším oblastem knihovědného a kodikologického výzkumu, jako jsou např. technologický výzkum knižních vazeb (Kateřina Bártová, Jan Novotný, Diana Valková), právní rukopisy v pozdním středověku a raném novověku (Zdeněk Mužík), církevní knihovny raného novověku a historie restaurování knih (Tomáš Bárta Pražák). Tyto dílčí výzkumné cíle jsou naplňovány v rámci programu DKRVO.

Seznam elektronických i tištěných katalogů a databází

 
Online:

 

Tištěné katalogy
- rukopisy:
 • František Michálek Bartoš: Soupis rukopisů Národního musea v Praze I, Praha 1926.
 • František Michálek Bartoš: Soupis rukopisů Národního musea v Praze II, Praha 1927.
 • Josef Vašica, Josef Vajs: Soupis staroslovanských rukopisů Národního musea v Praze, Praha 1957.
 • Václav Černý: Les Manuscrits Néolatins de la Bibliothèque du Musée National de Prague, Praha 1964.
 • Pavel Brodský: Soupis iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea, Praha 2000.
 • Michal Dragoun: Soupis středověkých rukopisů Knihovny Národního muzea. Doplňky ke katalogům F. M. Bartoše, J. Vašici a J. Vajse, Praha 2011.
 • Michal Dragoun, Jindřich Marek: Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Sbírky Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta, Praha 2012.
 • Marek Brčák et al: Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea, Signatura 1 A, Praha 2014.
 • Jiří Beneš et al: Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea, Signatura 1 B a 1 C, Praha 2015.
 • Vlastimil Brom et al.: Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea, Signatura 1 D, 1 E a 1 G, Praha 2016.
 • Michal Dragoun: Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea, Signatura 1 K (Dodatky ke sbírkám Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta), Praha 2018.
 
- rukopisy Nostické knihovny:

 

- tisky:
 • Jitka Šimáková – Jaroslav Vrchotka: Katalog prvotisků Knihovna Národního muzea v Praze a zámeckých a hradních knihoven v České republice, Praha 2001.
 • Jaroslav Vrchotka: Knihovna Bohuslava Duška, Sborník Národního muzea Řada C – Literární historie 23, 1978.
 • Richard Šípek: Die Jauerer Schlossbibliothek Ottos des Jüngeren von Nostitz I–II, Frankfurt am Main 2014.

 

- palácová knihovna Kinských:

 • Eliška Bastlová:  Collectio operum musicalium quae in Bibliotheca Kinsky adservantur, Praha 2013.

Sbírky Oddělení rukopisů a starých tisků spravuje nejvzácnější fondy Knihovny Národního muzea:

 • Sbírku rukopisů, která obsahuje přes 6 000 svazků 
 • Sbírku inkunábulí 
 • Vybranou kolekci převážně bohemikálních starých tisků
 • Dvě palácové knihovny: Nostickou majorátní knihovnu a knihovnu knížat Kinských

Součástí tohoto oddělení je také konzervační dílna.

Základ rukopisné sbírky byl položen velkorysými dary muzejních příznivců již v 19. století. Jedná se především o soubor z knihovny na zámku Březnice, odkud pochází velká část nejvzácnějších rukopisů, např. Mater verborum, slovník ze 13. století, nebo Jaroměřská bible, významná památka francouzského iluminátorského umění 2. poloviny 13. století. Z daru arcibiskupa Václava Leopolda Chlumčanského pocházejí Liber viaticus a Orationale Arnesti, dva rukopisy z doby kolem poloviny 14. století, jejichž vyobrazení nechybí v žádné větší práci o českých iluminovaných rukopisech. Tematické složení sbírky je však daleko širší a obsahuje díla z řady jak společenských, tak přírodních věd. Rovněž největší část souboru starých tisků (25 000 svazků) je tvořena dary. Kromě již zmíněných muzejních příznivců a zakladatelů jde zejména o knihovny hrabat Františka Antonína Kolovrata Libštejnského a Františka Klebelsberka.

Sbírka starých tisků byla od počátku budována jako bohemikální, tj. měla obsahovat především díla jazykově česká či jakkoliv jinak související s českým prostředím. Nostická majorátní knihovna, budovaná od 17. století, přešla po konfiskaci v roce 1945 do správy Národního muzea. Obsahuje asi 14 000 svazků a je uložena v původních barokních interiérech Nostického paláce na Malé Straně.

Základ ke knihovně Kinských byl položen jednorázovým nákupem 18 000 svazků na počátku 19. století. Do roku 1945, kdy byla původním majitelům konfiskována, se tento počet zvýšil na více než 33 000 svazků. Významnou součástí této sbírky je kolekce knižní grafiky a literatura z období Velké francouzské revoluce.

Mezi hlavní úkoly oddělení rukopisů a starých tisků patří zpřístupňování sbírek badatelům, katalogizace a popis sbírkových celků. Rukopisy a staré tisky jsou badatelsky zpřístupňovány online především prostřednictvím digitálních knihoven Manuscriptorium a Portaro. Katalog jazykově českých starých tisků je přístupný online v rámci elektronické retrospektivní bibliografie Knihopis. Cizojazyčné bohemikální tisky 1501-1800 eviduje souborný katalog Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků.

Oddělení rukopisů a starých tisků zpřístupňuje své tištěné sbírky jednak prostřednictvím online katalogu Portaro, jednak formou naskenovaného lístkového katalogu v systému RetrIS.

Restaurátorská a konzervační dílna je součástí Oddělení rukopisů a starých tisků, kromě toho poskytuje své služby i dalším oddělením Knihovny Národního muzea. Restaurátoři zajišťují komplexní ochranu fyzického stavu historických knihovních sbírek od preventivní péče, která zahrnuje kontrolu a zabezpečení stabilních klimatických parametrů, průzkumy stavu fondu, opatření při manipulaci se vzácnými exempláři, výrobu specifických ochranných obalů, dohled nad transportem a instalací exponátů na výstavách a při digitalizaci, konzervační a restaurátorské zásahy prováděné metodou in situ, až po složité restaurátorské zásahy s využitím chemicko-technologických analýz a přístrojového vybavení. Veškeré zásahy jsou podrobně evidovány a dokumentovány.

Pracovníci oddělení

Vedoucí Oddělení rukopisů a starých tisků, zástupce ředitele
E-mail: richard.sipek@nm.cz Tel.: 224 497 353
Zástupce vedoucího, kurátor sbírky rukopisů
E-mail: zdenek.muzik@nm.cz Tel.: 224 497 395
Kurátorka sbírky starých tisků
E-mail: monika.veverkova@nm.cz Tel.: 224 497 366

OBJEDNÁVKY RUKOPISŮ A STARÝCH TISKŮ, OBJEDNÁVKY FOTOKOPIÍ

Jméno
Příjmení
E-mail
Autor
Název
Signatura
Svazek, ročník, rok
Počet svazků
Připravit na