Přímou péči o sbírkové a archivní fondy zajišťují specializovaní restaurátoři se zaměřením na malířská a sochařská díla, papír, silikátové materiály, kovy, textil a nábytek. Ve vědě a výzkumu se restaurátoři zaměřují na aplikovaný výzkum v oblasti technologie a historie restaurování movitého kulturního dědictví, materiálové analýzy a chemicko-technologický průzkum.

Do kompetence oddělení spadá také správa depozitářů Historického muzea v Ústředních depozitářích Terezín I a II. Oddělení dále poskytuje metodickou pomoc ostatním muzeím a nabízí služby v oblasti konzervováni a restaurování sbírkových předmětů.
 

Ve vědě a výzkumu se restaurátoři zaměřují na aplikovaný výzkum v oblasti technologie a historie restaurování movitého kulturního dědictví, materiálové analýzy a chemicko-technologický průzkum.

Radiografické pracoviště (0.J08) – Ústřední depozitář Terezín II

Pracoviště nabízí možnost pořizování rentgenových snímků sbírkových předmětů metodou digitální radiografie. Metoda je založena na odlišné propustnosti různých materiálů pro rentgenové záření, na základě např. jejich protonového čísla, hustoty a tloušťky materiálu.

Zdrojem záření je rentgenová lampa EVO Smart 160D umístěná v samostatné ozařovně odstíněné olověnými pláty. Umožňuje využít maximální napětí až 160 kV a proud 5,6 mA.

Využíváme nepřímý systém rentgenování, kdy se pro vytvoření snímku využívá paměťová folie s detekční vrstvou. Folie se umístí pod předmět, jehož rentgenový obraz se během expozice přenese na folii. Po ukončení expozice je speciálním skenerem obraz z folie přenesen do PC ve formě černobílé digitální fotografie s vysokým rozlišením.

Disponujeme skenovacími paměťovými foliemi s maximálním rozlišením 40 μm (odpovídá asi 600 dpi). Rozměry folií jsou 35 × 43 cm. Je však možné rentgenovat i větší předměty a výsledný obraz následně dodatečně složit z několika snímků. Teoreticky je tedy přípustná velikost předmětu omezena na „co projde dveřmi“, ovšem s rostoucími rozměry a počtem snímků úměrně roste i časová náročnost celého procesu. Velikost ozařovny je 4,3 × 4 m, výška 3,8 m, velikost dveří je 2,1 × 1,0 m.

Pracoviště disponuje softwarem pro úpravu digitálních rentgenových snímků, který do jisté míry umožňuje zvýraznění zájmových struktur (např. kovy, organický materiál) přímo pro potřeby konkrétního zadání. V optimálním případě je tedy možné na výsledné černobílé fotografii pozorovat vnitřní strukturu předmětů, odlišit od sebe materiály různého složení, atd.

Příklady možného využití u sbírkových předmětů:

  • přemalby obrazů
  • zdravý kov (popř. reliéf) ukrytý v matrici korozních produktů
  • struktura a stav výztuží v různých materiálech (kovové výztuže, kostice, atd.)
  • cizorodé materiály uvnitř předmětů
  • skryté poškození (výdutě, pukliny) v různých materiálech apod.

Podmalby na skle jsou unikátní předměty umělecké lidové tvorby hojně zastoupené také v muzejních sbírkách. Na našem území se začaly objevovat v 16. století jako klášterní výzdoba. Od druhé třetiny 18. století tyto motivy zlidověly a staly se předlohami pro lidovou tvorbu. Podmalba na skle je tvořená barevnou vrstvou nanesenou na tabuli skla. Nejčastěji se používaly olejové barvy, ale i vodou ředitelné vaječné tempery. Malba na skle se nevypalovala, jde o techniku malby za studena. Technologický postup podmalby je obrácený proces obvyklé malby na plátno.

Řada z nich dnes ale vykazuje fatální poškození, které nelze ani přes současnou péči restaurátorů již eliminovat. Jedná se o důsledek řady faktorů, od nevhodného uložení až po neodbornou manipulaci s tímto citlivým typem objektů. Některé podmalby trpí absencí rámu či podložky. Tyto podmalby na skle jsou extrémně citlivé zejména k podmínkám prostředí, kondenzaci vody i biologickému napadení. Zejména nevhodné klimatické parametry a podmínku prostředí uložení mají vliv na barevnou vrstvu, sklo, na kterém je nanesena, a na dřevěný rám, který je součástí podmalby. Vzhledem ke složitosti problematiky podmaleb na skle, stojí tyto objekty mimo hlavní záběr restaurátorů. V České republice neexistuje výzkum, který by se problematikou poškození a následného restaurování komplexně zabýval. Tento stav je problém nejen pro restaurátory, ale i pro kurátory těchto objektů.

Jedním z výstupů dvouletého interního grantu Národního muzea je rozsáhlý atlas poškození těchto podmaleb, sloužící primárně k rychlé identifikaci poškození během zpracovávání fondu odbornými pracovníky.

Atlas poškození podmaleb na skle (závěrečný výstup interního grantu P17/01 IG-GL).

V červenci 2010 byli ze sbírkových oddělení Historického muzea převedeni do nově zřízeného Oddělení správy, evidence a péče o sbírky všichni konzervátoři a restaurátoři, aby činnost oddělení mohla komplexně a systematicky pokrývat veškeré potřeby související s odbornou péčí a ochranou sbírkových předmětů. Současně byli do oddělení přeřazeni také správci depozitářů, fotograf a nově bylo obsazeno místo programového a kulturně výchovného pracovníka.

Od května 2011 začaly v Ústředním depozitáři v Terezíně fungovat nové restaurátorské dílny a digitalizační pracoviště. V rámci centralizace přešlo od února 2014 digitalizační pracoviště v Terezíně do nově zřízeného Odboru náměstka pro strategický rozvoj.

Od listopadu 2014 byla také z činnosti oddělení vyčleněna muzejně-pedagogická činnost a pracovní pozice programového a kulturně výchovného pracovníka převedena pod ředitelství Historického muzea. Poslední reorganizační změnou v březnu 2016 došlo k vyčlenění oblasti evidence sbírek do samostatného oddělení a stávající oddělení získalo nový název Oddělené péče o sbírky.

Pracovníci oddělení

Drugdová Růžena
Správkyně depozitáře ÚDT I
E-mail: ruzena.drugdova@nm.cz Tel.: 416 782 825
Dušková Dagmar
Restaurátorka papíru
E-mail: dagmar.duskova@nm.cz
Kalous Jaroslav
Restaurátor kovů
E-mail: jaroslav.kalous@nm.cz Tel.: 416 782 825
Kocanda Libor, MgA.
Restaurátor malířských děl
E-mail: libor.kocanda@nm.cz Tel.: 416 782 825
Restaurátorka skla a keramiky
E-mail: romana.kozakova@nm.cz Tel.: 416 782 825
Leksová Barbora, DiS.
Konzervátorka kovů
E-mail: barbora.leksova@nm.cz Tel.: 416 782 825
Matoušovská Zuzana
Správkyně depozitáře ÚDT II
E-mail: zuzana.vranova@nm.cz Tel.: 416 782 825
Restaurátorka sochařských děl
E-mail: eva.mickova@nm.cz Tel.: 416 782 825
Nagyová Dominika, Ing.
Restaurátorka textilu
E-mail: dominika.nagyova@nm.cz Tel.: 416 782 825
Saurová Vlasta
Správkyně depozitáře ÚDT I
E-mail: vlasta.saurova@nm.cz Tel.: 416 782 825
Skoupá, Adéla, DiS.
Vedoucí oddělení, restaurátorka papíru
E-mail: adela.skoupa@nm.cz Tel.: 416 782 825
Szemályová Dana, MgA.
Restaurátorka textilu (na rodičovské dovolené)
E-mail: dana.fagova@nm.cz Tel.: 416 782 825
Restaurátorka textilu (na rodičovské dovolené)
E-mail: veronika.sulcova@nm.cz Tel.: 416 782 825
Triščová Anna, Bc.
Restaurátorka textilu
E-mail: anna.triscova@nm.cz Tel.: 416 782 825
Trmalová Olga, akad. Mal.
Restaurátorka malířských děl
E-mail: olga.trmalova@nm.cz Tel.: 416 782 825
Vavruška Marek, DiS.
Konzervátor kovů
E-mail: marek.vavruska@nm.cz Tel.: 416 782 825
Veselý Libor, DiS.
Konzervátor kovů
E-mail: libor.vesely@nm.cz Tel.: 416 782 825
Vinš Martin
Restaurátor nábytku
E-mail: martin.vins@nm.cz Tel.: 416 825 825

Ke stažení

Fotoalbum