Historická sbírka

Historická sbírka zahrnuje rozmanité historicky cenné předměty, které mohou sloužit jako hmotné,…

Výzkum v oblasti starších českých dějin vychází ze sbírkového fondu Národního muzea soustředěného na památky hmotné kultury především 11. až 19. století, pocházející z historických českých zemí. Aktuálně je zaměřen především na zpracovávání vybraných částí sbírek středověké archeologie, obrazů, soch, skla, keramiky, textilu, zbraní, šperků, grafiky ad. Cílem je vyhodnotit sbírkový fond NM v různých kontextech především s ohledem na jejich historické, kulturní a sociální funkce.

Sbírky oddělení starších českých dějin zahrnují všechny historicky cenné předměty, které mohou sloužit jako hmotné, obrazové a popř. i textové prameny k událostem, osobám a místům významným pro dějiny českých zemí, či které jsou důležité pro poznání hospodářského, politického, sociálního a kulturního života na tomto území ve sledovaném období (9. století–1918, s přesahy).

Zaměřuje se na dějiny obyvatel na území dnešních Čech, Moravy a Slezska, okrajově však sleduje i ostatní teritoria, jež měla k českým dějinám v uvedeném období nějaký vztah. Základem historické sbírky se nestaly bohaté poklady panovnického dvora, jako tomu mnohdy bylo v jiných zemích, ale převážně jen skrovné dary nadšených jednotlivců. Sbírky historického a uměleckého charakteru tak během 19. století narůstaly jen velmi pomalu a obtížně. Do jejich růstu se promítalo i to, že od počátku existence muzea byly přednostně budovány (kromě knihovny a archivu) sbírky přírodovědné a mnohé historické obory, jako např. historická archeologie nebo dějiny umění, se teprve rodily.

Navzdory okolnostem svého vzniku a akvizičním možnostem patří sbírka oddělení starších českých dějin díky počtu a povaze shromážděných předmětům k nejrozmanitějším v celém Národním muzeu. Její jednotlivé soubory se od sebe liší svým rozsahem, významem, ale i stupněm odborného zpracování a využívání.

Členění sbírkového fondu tvoří několik tematických okruhů:

Historickoarcheologická sbírka, sbírka soch a fragmentů architektury z kamene, sbírka sádrových modelů a odlitků, sbírka zbraní a zbroje, soubor bohoslužebných předmětů, kolekce lékárenských předmětů, sbírka porcelánu, sbírka skla, soubor předmětů z obecných kovů, sbírka zvonů, soubor předmětů z drahých kovů, sbírka šperků, polodrahokamů a drahokamů, sbírky medailí a vyznamenání, sbírka odznaků, sbírka hraček a her, soubor předmětů ze dřeva, kolekce dřevořezeb, sbírka textilu, kolekce obrazů a miniatur, sbírka grafiky, sbírka historického nábytku, předměty ze vzácnějších přírodních, kolekce voskových předmětů, sbírka drobných náboženských obrázků, sbírka map a plánů, sbírka kreseb, sbírka fotografií a skleněných desek, soubor pohlednic, kolekce prací a tisků na papíře, sbírka tiskařských štočků a desek, sbírka psacích potřeb, kolekce pečetidel a pečetí, soubor šicích potřeb, sbírka hodin, astronomických a měřických přístrojů, sbírka řemeslných nástrojů a pomůcek, kolekce příborů, sbírka kuřáckých potřeb, soubor pouzder a obalů a sbírka osobních památek významných osobností.

Oddělení starších českých dějin spravuje stálou expozici Památníku F. Palackého a F. L. Riegra, sochařskou sbírku Lapidária a dlouhodobé expozice na zámku ve Vrchotových Janovicích.

Pracovníci oddělení

Benda Pavel
Provozní pracovník zámku Vrchotovy Janovice
E-mail: pavel.benda@nm.cz Tel.: 725 063 787
Kastelánka zámku Vrchotovy Janovice
E-mail: vrchotovy.janovice@nm.cz Tel.: 317 835 181
Kurátorka fondu historické archeologie
E-mail: klara.flekova@nm.cz Tel.: 224 497 371
Kurátorka sbírky zlatnických prací a varií
E-mail: lucie.kodisova@nm.cz Tel.: 224 497 191
Koubová Ivana
Organizační a administrativní pracovnice
E-mail: ivana.koubova@nm.cz Tel.: 317 835 181
Kurátorka grafiky, fotografie a užitého umění
E-mail: jana.kunesova@nm.cz Tel.: 224 497 372
Kurátorka sbírek textilu, hraček a Památníku Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra
E-mail: vanda.maresova@nm.cz Tel.: 224 497 193
Kurátorka sbírky malovaných obrazů, grafických portrétů a dřevořezeb
E-mail: pavla.mikesova@nm.cz Tel.: 224 497 355
Mrkos Václav, Bc.
Zahradník zámku Vrchotovy Janovice
Tel.: 725 063 787
Vedoucí oddělení, kurátor Lapidária
E-mail: petr.pribyl@nm.cz Tel.: 224 497 364
Sekyrka Tomáš, Mgr., Ph.D.
Kurátor sbírky zbraní, obecných kovů a měřících přístrojů
E-mail: tomas.sekyrka@nm.cz
Vaňková Tereza, Bc., DiS.
Kurátorka nábytku
E-mail: tereza.vankova@nm.cz Tel.: 777 037 428