Rok 2022 se pro vědu a výzkum v Národním muzeum nesl již v duchu rozvolňování opatření spojených s pandemií, která měla v předchozích letech poměrně zásadní negativní dopady zejména na tuzemský i zahraniční terénní výzkum či výzkum ve fondech jiných institucí. Vědecko-výzkumná činnost Národního muzea probíhala v roce 2022 v rámci přírodovědných i společenskovědních oborů, a to v podobě základního i aplikovaného výzkumu. V rámci koncepce Institucionální podpory pro dlouhodobý rozvoj výzkumné organizace (IP DKRVO) bylo řešeno 26 výzkumných oblastí se 100 dílčími a více než 70 kontrolovatelnými cíli. Současně s tím řešilo Národní muzeum 38 projektů různých dotačních programů a zaměření. Za rok 2022 se podařilo uplatnit a do Rejstříku informací o výsledcích (RIV) vykázat dosud největší množství výsledků za celou historii instituce – celkem 334 publikačních a aplikovaných výstupů. Mezi nimi je možné zmínit 92 článků publikovaných v prestižních impaktovaných periodikách a 34 odborných knih. V rámci výsledků aplikovaného výzkumu bylo za rok 2022 uplatněno 13 specializovaných veřejných databází, 2 certifikované metodiky, 2 funkční vzorky, 1 mapa s odborným obsahem, 1 památkový postup, 5 výstav s kritickým katalogem, 2 softwary a 1 poloprovoz. Pracovníci Národního muzea prezentovali výsledky své vědecko-výzkumné činnosti též na odborných konferencích, seminářích a workshopech. Z celkového počtu 87 příspěvků přednesli 56 příspěvků na domácích a 31 na zahraničních vědeckých akcích.

Mezi nejvýznamnější vědecké objevy a zároveň dobré příklady úspěšné spolupráce vědců z Národního muzea se zahraničními kolegy náleží účast této instituce na projektu vedeném odborníky z Univerzity v New Yorku, ve Vídni a z Harvard Medical School ve spolupráci s Akademií věd ČR. Související studie Large-scale migration into Britain during the Middle to Late Bronze Age, která byla publikována v prestižním časopisu Nature, zásadně přispěla k objasnění migrace do Británie v době bronzové. Odhalila, že mezi lety 1300 a 800 před naším letopočtem došlo k rozsáhlému přesunu lidí z území západní Evropy (dnešní Francie a Belgie) do prostoru Británie, čímž došlo k nahrazení cca poloviny předků obyvatelstva jihovýchodní Británie. Dalším z úspěchů, který je s vazbou na publikované výsledky vědy a výzkumu Národního muzea vhodné zmínit, je ocenění v rámci soutěže Nejhezčí kniha roku 2021 pro mimořádnou třísvazkovou monografii dr. Lubomíra Sršně Malované závěsné portréty: sbírka oddělení starších českých dějin Národního muzea, která představuje završení mnohaletého výzkumu jmenovaného odborníka.

Ze smluvních spoluprací je možné uvést např. memoranda o porozumění s Národním palácovým muzeem a Národním tchajwanským muzeem v Taipei (Tchaj-wan), na jejichž základě se uvedené instituce staly sesterskými muzei spolupracujícími na vědeckých projektech, výstavách či stážích odborných pracovníků. Za zmínku stojí také Memorandum o spolupráci s University of New South Wales, Sydney (Austrálie), na projektu „Production of a Robust Classification and Identification Key of the Halyomorpha Complex and Allied Taxa“ v letech 2022–2024.

Detailní souhrn vědecko-výzkumné činnosti Národního muzea za rok 2022 shrnuje Průběžná zpráva o plnění dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace Národní muzeum za rok 2022.

Projekty NAKI

Probíhající projekty: 

Vývoj moderní parlamentní kultury v českých zemích a Československu (Období: 2018–2022; Hlavní řešitel za NM: prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.)

Prezentace a ochrana 3D digitálních objektů v muzejních sbírkách (Období: 2020–2022; Hlavní řešitel za NM: Ing. Martin Souček, Ph.D.)

Interní granty  

Probíhající interní granty: 

Záchranná akce Antonína Friče na zvýšení populace lososa labského v kontextu proměn tváře českých řek poslední třetiny 19. století (Období: 2021–2022; Hlavní řešitel za NM: Mgr. Nina Milotová, Ph.D.) 

Osteobiografie a paleopatologie ostatků hraběcího rodu Swéerts-Sporck v kontextu dobových písemných pramenů (Období: 2021–2022; Hlavní řešitel za NM: Mgr. Jan Cvrček) 

Revize Knoblochovy sbírky se zaměřením na identifikaci typového materiálu (Období: 2021–2022; Hlavní řešitel za NM: RNDr. Zuzana Heřmanová, PhD.) 

Skutečně existuje na území ČR endemický poddruh nosorožíka kapucínka Oryctes nasicornis? (Období: 2021–2022; Hlavní řešitel za NM: Mgr. Dominik Vondráček) 

Vrbová Lhota – příkladová studie problematiky elit v době římské (Období: 2021–2022; Hlavní řešitel za NM: Mgr. Viktorija Čisťakova) 

Průzkum a systematické zpracování vybraných oděvů druhé poloviny 19. století ze sbírek HM NM (Období: 2021–2022; Hlavní řešitel za NM: Ing. Dominika Nagyová) 

Výstavy v Náprstkově muzeu jako součást kulturní diplomacie v letech 1948–1989  (Období: 2021–2022; Hlavní řešitel za NM: Mgr. Ondřej Crhák) 

Fenomén dřevořezů muša-e v díle Utagawy Kunijošiho (Období: 2021–2022; Hlavní řešitel za NM: Mgr. Adéla Tůmová) 

Studium doby kojení, odstavu a následné stravy dětí ve starší době bronzové na lokalitě Vliněves, okr. Mělník (Období: 2021–2022; Hlavní řešitel za NM: Mgr. Lucie Vélová; Mgr. Sylva Drtikolová Kaupová, Ph.D.) 

Obchodníci se zvukem II: Výzkum historie prodeje gramofonových desek v prvorepublikovém Československu (Období: 2021–2022; Hlavní řešitel za NM: Studničný Michal, DiS.; Bc. et Bc. Martin Mejzr)