Ancient Glass

Ancient Glass

Publikace představuje sbírku antického skla Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea, kde se nachází více než 200 intaktních nádob, které zahrnují široký chronologický rámec od 5. století př. n. l. až do konce starověku. Ve sbírce je zastoupeno mnoho různých dekoračních technik, stylů a výrobních postupů používaných v antice a nachází se v ní nádoby z různých míst antického Středomoří i mimo ně. Jádro sbírky tvoří foukané sklo. Kromě typologické klasifikace a obrazové dokumentace byla pozornost mimo jiné věnována i chemickému složení skla, v některých případech i krátké zmínce o jednotlivých výrobních technikách.

Publikace je v angličtině.

This publication presents the collection of ancient glass in the Department of Prehistory and Classical Antiquity of the National Museum. The collection contains more than 200 intact vessels which encompass a wide chronological framework from the 5th century BC until the end of antiquity. A great variety of decoration techniques and styles which were used in antiquity are represented in the collection and it comprises vessels from various places within the Mediterranean as well as outside of it. The core of the collection is made up of blown glass. Besides typological classification and illustrated documentation, the attention was also paid to the chemical composition of glass. In some cases, there is also a brief note about particular production techniques.

Autor / Author Helena Svobodová
ISBN 978-80-7036-533-5
Vydavatel / Publisher Národní muzeum
Rok vydání / Year 2017
Místo vydání / Place of publication Praha
Počet stránek / Number of pages 256
Skladem 10 kusů
360
327,27 Kč bez DPH
ks