Dvě muzea, jedna písnička Výstava

Dvě muzea, jedna písnička

Virtuální výstava ze sbírek Městského muzea Skuteč a Knihovny Národního muzea. Najdete ji na…

Knižní kultura

Sbírka dokladů k vývoji knižní kultury obsahuje především materiály neknižní povahy dokumentující…

Knižní sbírka

Podsbírku „Knihy“ oddělení základní knihovny tvoří vybrané osobní knihovny významných…

Souborný katalog NM

Katalogy Knihovny NM

Další katalogy, seznamy a soupisy sbírek

Elektronické objednávky dokumentů do studoven KNM

Digitální knihovny NM

Volně dostupné portály s digitalizovanými sbírkami NM

Volně dostupné digitální knihovny

Další informační zdroje

Výpujční služby

Knihovna NM zpřístupňuje své fondy a sbírky pouze prezenčně do studoven. Naším čtenářem/badatelem se stanete po registraci, viz níže, kterou můžete provést až po objednání dokumentů do studoven.

Registrace do studoven KNM

Každý uživatel studoven KNM se musí zaregistrovat: vyplnit Badatelsko/čtenářský list a uhradit poplatek dle Ceníku KNM. Poté je mu vystaven Průkaz čtenáře. Uživatelem může být fyzická osoba od 15 let nebo právnická osoba, za kterou jedná jí pověřený zaměstnanec. Průkaz čtenáře se vystavuje na 5 návštěv nebo jeden kalendářní rok a platí do všech studoven KNM (Nová budova NM, ÚDT II. v Terezíně, oddělení časopisů a zámek Zbraslav). Poplatky za vystavení průkazu jsou uvedeny v Ceníku KNM.

Výpůjčky do studoven KNM

  • Dokumenty z oddělení základní knihovny se půjčují uživatelům do studoven v Nové budově NM, ÚDT II. v Terezíně nebo na zámku Zbraslav. Objednávky je možné poslat elektronicky, viz Katalogy a databáze nebo podat osobně ve výpůjčním protokole v Nové budově NM. Dokumenty lze objednat do studoven i bez předchozí registrace. Vzhledem k umístění fondů mimo studovnu je nutné poslat objednávky vždy předem.

Rozdělení signatur a knižních celků z oddělení základní knihovny dle depozitářů:

Depozitář zámek Zbraslav: Signatury: 1–29, 33–100, 109–116.                                  

Expedice knih z depozitáře na Zbraslavi pro pondělní studovnu je z provozních důvodů omezena.

Depozitář ÚDT II. v Terezíně: Signatury: 101–108, 133–200, 220–260, 300–309, 500 a násl., Peruc P, R I–II, R V–VIII, R XIII, R XV–R XVI, S I–V, knižní celky, a Umění.

Knižní celky: Akademické gymnázium, Arbes, Bačkovský, Bohatcová, Buzková, Čapek, Čelakovský, Danko, Denkstein, Destinnová, Dillinger, Dušek, Filippovová-Bašus, Frič, Fučík, Guth-Jarkovský, Harmonia, Harrach, Hasse, Hladký, Hofman, Höger, Hübnerová, Jagodina, Jelínek, Jiřincová, Kaláb, Kalašová, Knapp, Kraus, Krecar, Kvapil, Laichter, Lifka (Žďár STKN, ZAKN), Lukasík, Lützow, Mastný, Menhart, Müldner, Neruda, Normální škola, Nováček, Novák, Obrátil, Otto, Pelcl, Petr, Poláček, Polívka, Procházka, Regal, Resler, Schiller, Sokol, Sonberg, Srdce, Státní nakladatelství, Šimáček, Teige, Thomayer, Tůma, Vilímek, Voborník, Volf, Vrchotka, Wagner, Zachar, Zednářská knihovna, Zeyer, Zucker, Žikeš, Živný, Žižka.

Expedice z depozitáře v Terezíně je 2x měsíčně; knihy mohou být připraveny v tamní studovně nebo ve studovně v Nové budově NM v Praze.

  • Sbírkové fondy z oddělení rukopisů a starých tisků uložené v depozitáři v Terezíně se půjčují pouze do tamní studovny. Rukopisy a staré tisky se objednávají elektronicky pomocí formuláře.
  • Výpůjčky z fondů oddělení knižní kultury se objednávají elektronicky pomocí formuláře. Sbírkové předměty se půjčují po předchozí domluvě s odpovědným kurátorem do studoven.

 

MVS – Meziknihovní výpůjční služba

Pro uživatele:

Jestliže žádaný dokument není ve fondech KNM, zprostředkuje knihovna na žádost svého uživatele výpůjčku tohoto dokumentu prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny v ČR nebo za pomoci Národní knihovny ČR  ze zahraničí.

  • půjčování monografií v rámci knihoven ČR (bezplatná služba)
  • pořizování kopií v rámci knihoven ČR (placená služba)
  • výpůjčka nebo pořízení kopie ze zahraničí (placená služba)

Pro knihovny:

V rámci meziknihovní výpůjční služby půjčujeme pro prezenční studium pouze dokumenty z oddělení základní knihovny. Konkrétně monografie vydané od roku 1949. Dokumenty z 19. století a do r. 1948 půjčujeme pouze v případě 2 exemplářů.

Kontakt: mvs@nm.cz

Reprografické služby KNM

Kopie (tištěné a digitální) lze objednat i bez registrace do studoven.

  • Tištěné kopie poskytujeme pro dokumenty z knihovních fondů vydaných od roku 1851 do současnosti. U knih chráněných autorským zákonem jsou možné pouze tištěné kopie. Kontakt: vypujcniprotokol@nm.cz
  • Digitální kopie poskytujeme z knihovních fondů (knihy, periodika) vydaných do roku 1850 (včetně) a ze sbírkových předmětů bez zřetele k datu vydání. Kontakt: Mgr. Jitka Lhotská

Minimální doba pro dodání kopií je 1 měsíc od poslání objednávky z důvodu expedice knih a sbírkových předmětů z mimopražského depozitáře. Poplatky jsou hrazeny v hotovosti nebo fakturou dle dohody. Snímky poskytujeme až po připsání částky na účet NM.    

  • kopie pro studijní účely se poskytují v základním rozlišení 300 DPI, velikosti 1:1, formátu JPG
  • kopie pro publikační a výstavní účely se poskytují v rozlišení 300 a 400 DPI, velikosti 1:1, formátu JPG nebo TIFF, cena se liší dle výše DPI. 600 DPI je převedeno ze 400 DPI.  Pro e-zobrazení je povoleno pouze 150 DPI, kopie je označena vodoznakem.

Povolení k publikaci obrázků z knihovních a sbírkových fondů KNM vyřizuje Mgr. Jitka Lhotská
 

K jakémukoli zveřejnění kopií je nutné uzavřít „Smlouvu o poskytnutí povolení k jednorázovému užití obrazového materiálu“ a uhradit poplatek dle sazeb Ceníku KNM.

Použití kopií pro nekomerční účely (tj. vědecké, vzdělávací, výukové), pro účely propagace NM se nezpoplatňuje, objednavatel poskytne zdarma výtisky publikace (počet dle dohody).

Smlouvy uzavíráme přednostně s vydavatelem – právnickou osobou (nakladatelství, univerzita, vysoká škola, státní instituce, úřady státní správy, firmy), výjimečně s fyzickými osobami.

Jak citovat obrázek z fondu Knihovny NM:

Název obrázku, autor, titul, rok vydání. Sbírka Národního muzea – Knihovna Národního muzea, signatura/inventární číslo, s./fol.

 

Žádost o povolení ke zveřejnění kopie musí obsahovat:

1. Identifikaci žadatele:

- v případě právnické osoby: název, sídlo, jméno, funkci a e-mail jednatele, IČ, DIČ, bankovní spojení, kontaktní osobu, e-mail a telefon, adresu, na kterou bude zaslána faktura (pokud se liší od doručovací)

- v případě fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, trvalou adresu, e-mail, telefon

2. Seznam požadovaných kopií knih nebo sbírkových předmětů (autor, název, místo, rok vydání, signatura, strany/folia)

3. Druh, formát kopie a výše DPI

4. Základní údaje o užití kopií: název publikace/projektu, stručný popis projektu, autor, vydavatel, rok vydání, náklad; u výstavy název, místo konání a doba trvání.

 

Komerční účely jsou např.: kalendáře, CD obaly, pohlednice, publikace (s výjimkou odborných knih), propagační materiály, filmy a TV pořady, www stránky apod.

Nekomerční a edukační účely jsou např.: katalogy (sbírek, výstav apod.), odborná periodika a odborné publikace, sborníky vědeckých konferencí a sympozií, encyklopedie, CD-ROMy, průvodce, učebnice, skripta, diplomové a disertační práce, www stránky neziskových organizací, soukromé užití.

Autorský zákon. Všechna díla žijících autorů či autorů, od jejichž úmrtí neuplynulo 70 let, jsou chráněna autorskými právy a nelze je použít bez souhlasu autora či dědiců. Je povinností objednatele zajistit si autorská práva k danému dílu.

Způsob platby

Poplatky jsou hrazeny v hotovosti nebo fakturou dle dohody. Snímky poskytujeme až po uzavření smlouvy a připsání částky na účet NM. Faktura je vystavena až po podepsání smlouvy oběma stranami.

Pravidla pro zápůjčky knih/sbírkových předmětů na výstavy v České republice - stáhnout pravidla

V Knihovně Národního muzea se výzkum v minulých letech soustředil především na zpracování knižních proveniencí (MK ČR NAKI PROVENIO: metodika výzkumu knižních proveniencí, 2012–2015). Hlavními výstupy tohoto projektu jsou kromě publikace Ex libris... Ex bibliotheca...: knižní sbírky Knihovny Národního muzea a jejich dřívější majitelé a řady studií také aplikované výstupy a rovněž databáze proveniencí.  Dalším grantem NAKI řešeným v KNM byl projekt Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky (ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Národní knihovnou ČR), jehož hlavním publikačním výstupem je třísvazkový katalog Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky. Na oba projekty v současné době navazuje grant MK ČR NAKI II Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách (2018–2022).

Paralelně s řešením projektů NAKI probíhal také výzkum v rámci výzkumných cílů institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (IP DKRVO). V letech 2012–2017 byla pozornost zaměřena především na zpracování bohatého fondu rukopisných zlomků uloženého v oddělení rukopisů a starých tisků KNM. Hlavními výstupy tohoto výzkumu jsou katalogy zpracovávající fond po jednotlivých signaturních řadách, poslední díl Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 K vyšel v roce 2017. Rovněž z prostředků DKRVO byl ve spolupráci s nakladatelstvím Academia vydán Komentářový svazek a faksimile Liber Viaticu Jana ze Středy, jednoho z nejvýznamnějších středověkých rukopisů uložených v KNM. V roce 2017 byl v rámci DKRVO zahájen hmotný průzkum Rukopisů královédvorského a zelenohorského, jehož hlavním cílem je zjistit aktuální stav těchto rukopisných památek, dále výzkum slovanských fondů, kramářských tisků viz Špalíček a jejich producentů v geografickém kontextu a započaty byly také přípravné práce na vydání Sebraných spisů Ferdinanda Peroutky.  

Knihovna NM má na starosti vědecký časopis Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum (od roku 1956 do roku 2016 vydávaný pod názvem Sborník Národního muzea, řada C – Literární historie) zaměřený na literární historii, knihovědu a knižní kulturu. 

Knihovna Národního muzea je prezenční vědeckou knihovnou zpřístupňující své fondy prezenčně ve studovnách k badatelským účelům. Je jedním z pěti odborných ústavů Národního muzea spolu s Přírodovědeckým muzeem, Historickým muzeem, Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur a Českým muzeem hudby. Knihovna NM sídlila od roku 1891 do roku 2011 v historické budově na Václavském náměstí. Nyní je přechodně, po dobu rekonstrukce, umístěna v Nové budově Národního muzea. Knihovní fondy a sbírky jsou dočasně uloženy na zámku ve Zbraslavi a v Ústředním depozitáři NM v Terezíně.
 
Knihovna NM má sedm oddělení. Oddělení základní knihovny, KNM1, obsahuje převážně bohemikální tiskovou produkci od 19. století do současnosti. Oddělení KNM2 spravuje nejvzácnější fondy Knihovny Národního muzea, sbírku rukopisů a starých tisků; KNM3 – oddělení časopisů, představuje druhou největší sbírku periodik u nás, každoročně se zvětšující o veškerou současně vycházející produkci periodického tisku v ČR. Sídlí v tzv. Zámečku, bývalém místodržitelském letohrádku v Královské oboře v Praze 7. Oddělení KNM4 je specializované pracoviště pro fondy zámeckých knihoven v České republice, po dobu rekonstrukce staré budovy NM sídlí na zámku Zbraslav; KNM 5 zpracovává a uchovává sbírky knižní kultury (kramářské písně, bibliofilie, ilustrace, grafika, plakáty, svaté obrázky, exlibris, štočky); KNM6 je pověřeno službami veřejnosti (studovny, výpůjční protokol, meziknihovní a reprografické služby, digitalizační pracoviště) a KNM7 zajišťuje doplňování odborné literatury pro základní knihovnu a pro odborné knihovny jednotlivých oddělení Národního muzea formou mezinárodní výměny publikací, nákupem i dary.
 
Od roku 1956 vydává Sborník Národního muzea v Praze, řadu C – literární historie, který byl v roce 2017 přejmenován na Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum.
Knihovna NM spolupracuje s mnoha institucemi na celém světě. Na rozdíl od jiných knihoven plní i muzejní a muzeologické funkce. Své sbírky vystavuje doma i v zahraničí. Pořádá přednášky a přednáškové cykly, zvláště spolu s Maticí českou, sekcí Společnosti Národního muzea. Spolupracuje s tiskem, rozhlasem i televizí. Pracovníci Knihovny NM působí též jako pedagogové na vysokých a školách v oborech svých specializací.
 
Knihovna NM se od roku 2000 podílela na projektu Memoriae Mundi Series Bohemica (národní podprogram rámcového programu UNESCO Memory of the World), který se věnoval digitalizaci historických knižní fondů. Následně přispívala do projektu Manuscriptorium a programu ENRICH.
 
Od roku 2001 začala Knihovna NM s elektronickým zpracováním svých knihovních fondů a sbírek. Základní knihovna používá program Verbis, fondy katalogizuje dle standardů RDA a MARC21, přispívá do Souborného katalogu ČR. V roce 2003 byl zpřístupněn on-line katalog pro nové přírůstky, postupně jsou přidávány záznamy literatury z 19. a 20. století v rámci retrokonverze.
V letech 2000 až 2004 byl naskenován generální jmenný katalog, část česká a cizojazyčná, a od roku 2005 probíhá jeho retrospektivní konverze.
 
Rukopisy a staré tisky jsou od roku 2006 digitalizovány na vlastním skeneru knihovny a zpřístupňovány v digitální knihovně Manuscriptorium. V současnosti je v této digitální knihovně dostupných 451 digitalizovaných rukopisů a starých tisků.
   
V oblasti reformátování historických periodik se od roku 2004 oddělení časopisů zapojilo do celostátního programu Kramerius a digitalizovalo novinový titul Politik (1862–1906),  Časopis Národního muzea. Řada historická (1831–1922) a titul Prager Presse (1921–1932).
 
Digitalizované fondy oddělení knižní kultury je možné prohlíže on-line na portálech eSbírky.cz a Badatelna.eu. Digitální knihovna kramářských tisků Špalíček zpřístupňuje část sbírky kramářských tisků, uložených v oddělení knižní kultury, a postupně jsou zde zpřístupňovány i sbírky partnerských institucí.